Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder Zuid-Hollandse rijkswegen bekend

Gepubliceerd op: 3 december 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:45

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen.

Voor 1.450 woningen met de hoogste geluidbelasting waren de geluidmaatregelen in april 2020 bekend. Voor de overige circa 450 woningen zijn deze maatregelen nu ook bekend. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Gedetailleerde geluidberekeningen

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs de volgende rijkswegen: snelweg A12, snelweg A13, snelweg A16, snelweg A29, autoweg N44, autoweg N3 en autoweg N11. In de geluidmaatregelenkaart op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering is precies te zien om welke woningen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. In deze 2e fase van het programma komen met name in de gemeenten Rotterdam (119), Papendrecht (98), Leidschendam-Voorburg (90), Wassenaar (69), Dordrecht (26) en Delft (24) woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht.

Vervolgprocedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt in het 1e kwartaal van 2021 officieel gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

Geluidmaatregelenkaart

Voor duizenden woningen in Zuid-Holland heeft Rijkswaterstaat het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Van al deze woningen is de uitkomst van de berekening op te zoeken met postcode en huisnummer in de geluidmaatregelenkaart. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd.

Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op Meerjarenprogramma Geluidsanering staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.