Hoe staat het met de verbreding van de A73 Zaarderheiken?

Nieuwsbericht

Hoe staat het met de verbreding van de A73 Zaarderheiken?

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020, 15:50 - Laatste update: 22 oktober 2020, 15:51

In juni 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerptracébesluit (OTB) A67/A73 knooppunt Zaarderheiken getekend. Wat is de actuele stand van zaken en wat zijn de vervolgstappen?

Het OTB bevat de plannen van Rijkswaterstaat voor de snelweg A73 ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken bij Venlo. Om de doorstroming, veiligheid en beschikbaarheid van de weg te verbeteren, gaat Rijkswaterstaat een extra rijstrook aanleggen van ongeveer 2 km op de oostelijke parallelbaan. De nieuwe rijstrook begint bij aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de snelweg A67.

Terinzagelegging en informatiebijeenkomsten

Het OTB lag van 11 juni tot en met 22 juli 2020 op verschillende locaties ter inzage. Ook was het OTB digitaal in te zien. Iedereen kon tijdens deze periode een zienswijze op het OTB indienen. Om omwonenden goed te informeren en de gelegenheid te bieden vragen te stellen, hebben we op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli 2020 2 online informatiesessies georganiseerd.

Daarnaast is er een informatiebrief met brochure verzonden aan de omwonenden en stellen we via onze projectpagina op de website van Rijkswaterstaat informatie beschikbaar, zoals een gebiedsinformatiekaart en een animatie over geluid. Verder zijn we regelmatig in gesprek met het buurtplatform Drie Dorpen Overleg om hen te informeren over het project en om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

Voorbereidingen tracébesluit

Op dit moment is Rijkswaterstaat druk bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van het tracébesluit (TB). Dit houdt in dat we relevante zienswijzen verwerken in het ontwerp. Daarnaast houden we ons bezig met het opstellen van antwoorden op álle zienswijzen. Deze antwoorden zijn terug te vinden in de Nota van Antwoord. In november 2020 vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en de gemeente Venlo en in december zijn we uitgenodigd bij de raadsvergadering van de gemeente Venlo. In beide bijeenkomsten geven we een toelichting op de actuele stand van zaken en de planning.

Publicatie tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar het TB eind dit jaar gereed te hebben, inclusief Nota van Antwoord. Rijkswaterstaat organiseert dan in het voorjaar van 2021 een informatiesessie/webinar voor bewoners en belangstellenden.

De dag nadat het TB ter inzage is gelegd, start de zogenoemde beroepstermijn. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken, kunnen dan gedurende 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht. In de kennisgeving van het TB staan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het instellen van beroep.

Uitspraak

Na de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt de uitspraak over het TB en de ingediende beroepen. Dan wordt duidelijk of de realisatie van de extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken door kan gaan en in welke vorm. De realisatie van de extra rijstrook staat vooralsnog gepland voor 2022 - 2023.

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken