Update granuliet: ministers sturen brief naar Kamer

Nieuwsbericht

Update granuliet: ministers sturen brief naar Kamer

Gepubliceerd op: 5 maart 2020, 12:39 - Laatste update: 5 maart 2020, 12:40

Het toepassen van granuliet in het project Over de Maas vindt plaats volgens de geldende regels. Het heeft dan ook geen schadelijke gevolgen voor de milieukwaliteit en de leefomgeving en er is geen gegronde reden de toepassing stop te zetten.

Dat schrijven ministers Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen op 5 maart 2020 aan de Tweede Kamer. In de brief wordt antwoord gegeven op een aantal vragen dat naar voren kwam na een uitzending van Zembla van begin februari 2020.

Grond of bouwstof

De centrale vraag bij dit onderwerp is of granuliet moet worden gezien als grond- of bouwstof. De ministers concluderen dat er geen inhoudelijke redenen zijn om af te wijken van het standpunt om granuliet te beschouwen als grond. In de bijlagen bij de brief is te lezen dat granuliet al enkele decennia in diverse projecten in binnen- en buitenland wordt toegepast.

Over de Maas

In alle gevallen geldt dat toepassen van granuliet moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Een belangrijke doelstelling van dat besluit is om het milieu te beschermen en tegelijk hergebruik van (licht verontreinigd) materiaal mogelijk te maken. De ministers concluderen op basis van diverse rapporten dat toepassing van granuliet in het project Over de Maas aan alle wettelijke eisen voldoet.

Zembla

Beide ministers gaan in de brief ook in op de rol van de top van Rijkswaterstaat. In de uitzending van Zembla werd een gesprek in scene gezet waaruit zou blijken dat de top van Rijkswaterstaat oneigenlijke druk zou hebben uitgevoerd op de verantwoordelijke dienst voor toezicht en handhaving. Door geen van de betrokkenen is dat gesprek echter als zodanig ervaren. Het doel van dat gesprek was om, na herbevestiging van het standpunt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te komen tot één en dezelfde handelwijze binnen de Rijkswaterstaat-organisatie rond de toepassing van granuliet en het eventuele toezicht daarop.