Hoe betrekt Rijkswaterstaat de omgeving bij project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal?

Interview

Hoe betrekt Rijkswaterstaat de omgeving bij project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal?

Gepubliceerd op: 17 februari 2020

Bij het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) zijn veel verschillende partijen betrokken. Zoals grondeigenaren, bedrijven en belangenorganisaties. Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig om met de belangen en de wensen van de omgeving. Omgevingsmanager Marc Strootman vertelt hoe dat in z’n werk gaat.

Rijkswaterstaat betrekt partijen in het gebied op allerlei manieren bij het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal. ‘We kijken per betrokkene welke zaken we afstemmen en hoe we dat doen’, licht Strootman toe. ‘Dit informele traject is heel belangrijk om partijen goed en tijdig te informeren. Daarnaast heeft iedereen de gelegenheid om formeel op de plannen te reageren. Bijvoorbeeld op het projectplan Waterwet en de vergunningen die volgens de huidige planning in de tweede helft van 2020 ter visie gaan en waarop iedereen een zienswijze kan indienen.

Gesprekken met belanghebbenden

Voor sommige partijen heeft de krib- en oeververlaging directe gevolgen. Voor grondeigenaren bijvoorbeeld of voor bedrijven in het gebied. Rijkswaterstaat voert met deze partijen gesprekken. Strootman: ‘Hierin praten we belanghebbenden uitgebreid bij over het project en de eventuele gevolgen. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen, binnen de ruimte die het voorkeursalternatief biedt.’ In het voorkeursalternatief, dat de minister in 2018 heeft vastgesteld, is vastgelegd welke kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal worden verlaagd om de hoogwaterveiligheidsdoelstelling te halen.

Persoonlijke terugkoppeling

Rijkswaterstaat is al in de verkenningsfase gestart met gesprekken met betrokkenen. Ook in de huidige planuitwerkingsfase worden gesprekken gevoerd. Strootman: ‘Binnen de kaderstelling van het voorkeursalternatief gaan we verder om de opgave te realiseren. We blijven dus in gesprek met belanghebbenden. En voor iedereen met wie we gesproken hebben, korter of langer geleden, geldt: u ontvangt van ons een terugkoppeling.’

Inloopavond Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

De plannen voor de krib- en oeververlaging krijgen steeds meer vorm. Om eenieder daarover te informeren, houden Rijkswaterstaat en uitvoerder Ploegam op dinsdag 10 maart 2020 een inloopavond over het project. Tijdens deze bijeenkomst kunnen belangstellenden het voorlopig ontwerp bekijken en hierover in gesprek gaan met deskundigen van Rijkswaterstaat en Ploegam. De inloopavond vindt plaats in Ontmoetingscentrum Doornenburg (Kerkstraat 3 in Doornenburg) en duurt van 18.00 tot 21.00 uur.

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers