Ondergronds transport en de energietransitie: wat kan Rijkswaterstaat hierbij betekenen?

Nieuwsbericht

Ondergronds transport en de energietransitie: wat kan Rijkswaterstaat hierbij betekenen?

Gepubliceerd op: 19 december 2019, 13:14

Dat ondergronds transport cruciaal is voor een succesvolle energietransitie, kwam naar voren in een quick scan die onlangs op initiatief van het programma Strategische verkenningen van Rijkswaterstaat is uitgevoerd.

Betrokken partijen vragen om meer publieke regie op ontwikkelingen in de ondergrond. Zou Rijkswaterstaat hierin iets kunnen betekenen? Dit is verkend in de quick scan, aan de hand van de rollen van infra- en areaalbeheerder, beleidsadviseur, kennisorganisatie en overheidsagentschap.

Ondergrondse energietransitie

De energietransitie gaat ondergronds. Denk aan het transport van waterstof en de ombouw van het hoogspanningsnet voor zwaarder gebruik, maar ook aan transport en opslag van CO2. Veranderingen aan ondergrondse netwerken raken al snel Rijkswaterstaat, omdat deze buisleidingen op veel plekken bovengrondse netwerken kruisen. Behalve voor transport van energie, bieden ondergrondse netwerken ook mogelijkheden om weg, water en spoor te ontlasten. Dit vraagt om een meer samenhangende afweging tussen ruimtelijke ontwikkelingen boven- en ondergronds. De kennis van Rijkswaterstaat over ondergrond en logistiek kan een waardevolle bijdrage leveren in het gesprek tussen en met betrokkenen.

Buisleidingen als volwaardige modaliteit?

Afwegingen voor aanleg, vervanging en benutting van infrastructuur worden mogelijk anders gemaakt, als de buisleiding als volwaardige transportmodaliteit wordt meegewogen. Daarvoor zijn wel gegevens nodig in de omvang van transportstromen per buisleiding. Belangrijk daarbij is het grensoverschrijdende karakter van buisleidingen. Binnen het eigen areaal is Rijkswaterstaat zelf verantwoordelijk voor de ruimtelijke afstemming.

Rijkswaterstaat kan hier dus coördinerend optreden tussen leidingeigenaren. Bij planvorming in gebieden kan Rijkswaterstaat bij zijn inbreng buisleidingen standaard meenemen. Ook kan Rijkswaterstaat areaal (inclusief delen van de Noordzee) ter beschikking stellen voor energieopwekking en zo ook onderdeel zijn van de Regionale Energiestrategieën.

Positieve reacties

Deze inzichten zijn opgehaald door middel van interviews en een reflectiesessie met belanghebbenden. ‘Sterk dat Rijkswaterstaat zijn betrokkenheid met de ondergrond zo scherp op het netvlies heeft, mooie voorbeeldrol voor andere publieke partners’, aldus een van de deelnemers. Een reactie van een andere deelnemer: ‘Buisleidingen hebben een onterecht negatief imago bij de bevolking. Voor het reserveren van corridors voor buisleidingen is een nadrukkelijk media-offensief nodig.’ Het eindrapport van de quick scan is eind oktober 2019 gepubliceerd. Rijkswaterstaat werkt momenteel een aantal interne adviezen uit voor de verschillende handelingsperspectieven uit het rapport.

Mocht u meer willen weten over de quick scan, dan kunt u een e-mail sturen naar Strategische verkenningen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen