Nieuw Ringvaartaquaduct op plek bestaande aquaduct

Nieuwsbericht

Nieuw Ringvaartaquaduct op plek bestaande aquaduct

Gepubliceerd op: 13 september 2019 - Laatste update: 13 september 2019, 13:55

Er komt een nieuw, breder en veiliger Ringvaartaquaduct in de richting Amsterdam–Den Haag. Deze komt op dezelfde plek als het oude Ringvaartaquaduct bij Roelofarendsveen.

Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op begin september 2019 besloten. Het besluit maakt deel uit van de Verkenning A4 Burgerveen-N14.

MIRT-Verkenning

In deze zogeheten MIRT-verkenning onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de autoweg N14 bij Den Haag. Er wordt onder andere onderzocht hoe een extra rijstrook in beide richtingen de doorstroming kan verbeteren. De snelweg A4 wordt steeds drukker en er staat steeds vaker file. Een goede doorstroming op de A4 is van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van de Randstad. Minister Cora van Nieuwenhuizen besluit naar verwachting begin 2020 wat het voorkeursalternatief is uit de verschillende mogelijkheden.

Vervangen Ringvaartaquaduct

Bij alle onderzochte alternatieven wordt de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 verbreed met een extra rijstrook in beide richtingen. Het oude Ringvaartaquaduct, geopend in 1961, is niet breed genoeg voor het toevoegen van een extra rijstrook. Daarnaast is de doorrijhoogte krap en is er een middenpijler die zorgt voor onduidelijkheid. Daarom wordt het oude Ringvaartaquaduct in de richting van Amsterdam naar Den Haag vervangen door een nieuw en breder Ringvaartaquaduct. Het bestaande Ringvaartaquaduct in de richting van Den Haag naar Amsterdam, uit 2010, heeft wel voldoende ruimte voor een extra rijstrook. Dit aquaduct wordt daarom niet aangepast of vervangen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft binnen de Verkenning 2 varianten onderzocht voor de vervanging van het oude Ringvaartaquaduct:

  • Variant West, waarbij er een nieuw aquaduct komt op de plaats van het oude aquaduct
  • Variant Oost, waarbij er een nieuw aquaduct komt ten oosten van de bestaande rijbaan van de A4, naast het aquaduct van 2010

Keuze voor variant West

Alle inhoudelijke informatie is inmiddels beschikbaar voor de keuze tussen deze varianten. Daaruit blijkt dat variant West beter scoort dan variant Oost. Vanwege de grote maatschappelijke impact van variant Oost en omdat voldoende informatie aanwezig is om een beslissing te nemen, heeft de minister nu al een keuze gemaakt voor variant West. Op deze manier biedt de minister de bedrijven en regiopartners duidelijkheid, vooruitlopend op de het voorkeursbeslissing die begin 2020 wordt verwacht.

Dat variant West beter scoort dan variant Oost heeft vooral te maken met de effecten op het bedrijventerrein aan de oostkant van de A4 ter hoogte van het aquaduct. Sommige bedrijfspanden staan dicht bij de snelweg. Met de bouw van een nieuw aquaduct aan de oostzijde van de A4 zou dat voor een flink aantal bedrijven gevolgen hebben en zouden zij (deels) ook wegmoeten. Dat heeft ook grote financiële consequenties. Deze variant heeft verder meer nadelige gevolgen voor het milieu dan variant West.

Ten westen van het oude Ringvaartaquaduct ligt het aquaduct voor de Hogesnelheidslijn. De afgelopen maanden is in een intensief traject met ProRail en het ingenieursbureau dat werkt aan de verkenning, gekeken of variant West haalbaar en maakbaar is. Op basis van alle onderzoeken is door alle betrokkenen geconcludeerd dat dit het geval is. Bij de keuze voor variant West moet het verkeer richting Den Haag tijdens de aanleg van het nieuwe Ringvaartaquaduct tijdelijk door het bestaande aquaduct uit 2010. Te zijner tijd bekijkt Rijkswaterstaat welke verkeersmaatregelen mogelijk zijn om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Vervolg project A4 Burgerveen-N14

Eind 2019 worden alle onderzoeken binnen de Verkenning A4 Burgerveen-N14 afgerond. De minister stelt vervolgens begin 2020 een voorkeursalternatief vast voor de A4 Burgerveen-N14. Dit voorkeursalternatief wordt gepubliceerd in een structuurvisie. Belanghebbenden kunnen de structuurvisie samen met de milieueffectrapportage (m.e.r.) van het project inzien en hierop een zienswijze indienen. De Commissie m.e.r. brengt bovendien een advies uit over de m.e.r. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt, wat uiteindelijk resulteert in een tracébesluit. Volgens de huidige planning kan de realisatie van het project in 2028 beginnen.

Meer informatie Verkenning A4 Burgerveen-N14

Op maandag 23 en 24 september 2019 vinden informatieavonden plaats over de verschillende varianten en de milieueffectenrapportage. Op 23 september is daarbij specifiek aandacht voor het Ringvaartaquaduct. Wilt u meer weten? U bent van harte welkom bij een van de informatiebijeenkomsten. Maandag 23 september in Nieuwe Wetering en op 24 september in Voorschoten. Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur. Voor meer informatie over de informatieavonden en kunt u terecht op de website van het project A4 Burgerveen-N14.