Afvalwetgeving

De belangrijkste wet- en regelgeving over afval en afvalstoffen staat in de Wet milieubeheer (Wm). Volgens deze wet geldt een zorgplicht. Dit betekent dat handelingen met afvalstoffen geen nadelige gevolgen voor het milieu mogen hebben.

Daar hoort voor Rijkswaterstaat het voorkomen van zwerfafval bij. Daarnaast voeren we het Rijksbrede Programma Circulaire Economie uit. Daarin werken we samen met andere overheden, natuurorganisaties, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Het doel is een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat. Bekijk voor meer informatie de website Afval Circulair.

Belangrijkste regels afvalstoffen in Wet Milieubeheer

De belangrijkste regels voor afvalstoffen staan in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Sommige artikelen van deze wet zijn verder uitgewerkt en opgenomen in besluiten en regelingen.

Er is onder meer regelgeving voor afval scheiden, inzamelen, vervoeren en storten. Ook zijn er extra regels of juist uitzonderingen voor sommige afvalstoffen, zoals elektrische apparaten en groenafval.

Landelijk afvalbeheerplan

Alle overheden moeten rekening houden met het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) bij het uitvoeren van hun taken die te maken hebben met afval. Het LAP helpt bij de overgang naar een circulaire economie.

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wijst Rijkswaterstaat aan als het landelijke meldpunt voor bedrijfs- en gevaarlijk afval. Met dit Landelijk Meldpunt Afvalstoffen heeft Rijkswaterstaat een uniek zicht op afvalstromen. Zo helpen we handhavers, vooral omgevingsdiensten, bij het steeds effectiever maken van hun activiteiten.