Bodemwetgeving

Rijkswaterstaat steunt bedrijven en andere overheden met kennis over het opruimen van bodems, bodembescherming, -beheer en –energie. Dit zorgt voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond.

Ook voeren we wettelijke taken uit die helpen bij duurzaam bodembeheer. 

Bodemkwaliteit

Het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) moet zorgen voor evenwicht tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én het gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan woningbouw of het aanleggen van wegen. Het Bbk stelt voorwaarden aan het gebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen, op of in de bodem of in het oppervlaktewater.

Bedrijven die bouwstoffen, grond of baggerspecie in projecten willen gebruiken dienen dit melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.