Prestatiecontracten

Prestatiecontracten

Voor meerjarig onderhoud gebruiken we prestatiecontracten. Binnen deze contractvorm is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het onderhouden van een areaal. Het areaal moet tijdens de looptijd van het contract aan alle vooraf gestelde eisen blijven voldoen.

Rijkswaterstaat maakt voor de prestatiecontracten gebruik van standaardinkoopdocumenten, waaronder aanbestedings- en contractdocumenten. Dit is niet alleen efficiënt voor Rijkswaterstaat, maar ook voor marktpartijen. Zij leren de standaardcontracten van Rijkswaterstaat beter kennen en kunnen daar beter op inspelen.

Standaardcontract

Het standaardprestatiecontract is gebaseerd op de UAV-GC 2005. Het contract bestaat uit een aantal belangrijke modeldocumenten:

Voor de aanbesteding is er een Aanbestedingsleidraad.

Een stabiele (opdrachtgevende) Rijkswaterstaat is voor marktpartijen, zeker met het huidige economische klimaat, van groot belang. We zijn continue bezig met verbeteringen van de modellen op basis van ervaringen in lopende en afgeronde contracten.

Disclaimer

De standaard inkoopdocumenten die door Rijkswaterstaat worden gebruikt, zijn geautomatiseerde Word-documenten met daarin enkelvoudige en meervoudige keuzeteksten. Bij publicatie op internet worden bij de keuzeteksten uit het modeldocument de meest voor de hand liggende keuzes gemaakt voor het document op internet.

Daarnaast zijn in de modeldocumenten variabele tekstvelden in verschillende vormen opgenomen. Deze worden projectspecifiek ingevuld. Deze variabele tekstvelden zijn in het modeldocument nader toegelicht. De modeldocumenten die op internet zijn gepubliceerd worden periodiek geactualiseerd. Tussentijdse aanpassingen niet.

Kennisoverdracht over de modeldocumenten vindt plaats via de overleggen met brancheorganisaties of andere platforms zoals PIANOo. In voorkomende situaties kan van het bovenstaande worden afgeweken.