CO2-prestatieladder

Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten, krijgen van Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning.

Rijkswaterstaat gebruikt daarvoor de CO2-prestatieladder als instrument om te komen tot concrete en meetbare afspraken in contracten.

Hoe werkt het?

Een inschrijving met een emissiearme uitvoering gaat als volgt. De aanbieder geeft in de aanbieding aan dat hij de opdracht zal uitvoeren op een van de 5 niveaus van de CO2-prestatieladder. Hoe hoger de trede, des te hoger de inspanning moet zijn om minder CO2 uit te stoten.

Ambitieniveau en fictieve korting

Een toezegging van een hogere trede, resulteert in een hogere fictieve aftrek van de inschrijfprijs waardoor de kans om de opdracht te winnen toeneemt. De hoogte van deze korting en de wijze waarop deze berekend wordt, in combinatie met andere kwalitatieve elementenĀ van de inschrijving, staat beschreven in de aanbestedingsdocumenten (BPKV-criteria).

Realisatie

Bij de gunning wordt het aangeboden ambitieniveau onderdeel van de overeenkomst en dient deze gehaald te worden bij de realisatie van het project.

Mogelijke sanctie

De opdrachtnemer moet de toezegging wel waar maken. Blijkt na een afgesproken tijd dat het niveau niet gehaald wordt, dan volgt er een sanctie die 1,5 keer het genoten voordeel bij de inschrijving is.

Meer informatie

Meer over de CO2-prestatieladder, de 5 ambitieniveaus, de ontwikkeling en het gebruik ervan door de overheid en andere sectoren is te lezen op de website over deĀ CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)