Wetten aanleg en beheer

Het is niet zonder meer toegestaan om alle activiteiten aan of langs rijkswegen in Nederland uit te voeren. Voor sommige van die activiteiten is het noodzakelijk om eerst een vergunning of een ontheffing aan te vragen. Voor andere activiteiten moet u een melding doen.

We helpen u op weg door aan te geven welke vergunningen of ontheffingen u kunt aanvragen en wanneer een melding nodig is.

Vergunning aanvragen

Voor sommige activiteiten op en om de rijkswegen moet u een vergunning of ontheffing aanvragen. Er zijn 2 typen vergunningen en ontheffingen, op basis van de:

  • Omgevingswet (Ow): bijvoorbeeld voor de bouw van een wegrestaurant, het plaatsen van een informatiebord of de aanleg van een laadvoorziening.
  • Wegenverkeerswet (Wvw): een ontheffing om wedstrijden of evenementen op de weg te laten plaatsvinden.

Melding doen

Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van een reclamebord of aanleggen of verleggen van kabels en leidingen.

Projectprocedure

In de Omgevingswet is vastgelegd welke procedure de Minister van Infrastructuur en Waterstaat moet doorlopen om een auto(snel)weg aan te kunnen leggen of te verbreden. Meer informatie over de projectprocedure en het daarop volgende projectbesluit vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Het projectbesluit vervangt het tracébesluit. In de eerste jaren na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de Minister van Infrastructuur en Waterstaat - op grond van het overgangsrecht bij de Omgevingswet - ook nog tracébesluiten kunnen vaststellen. Meer informatie over de procedure voor het tracébesluit vindt u op de pagina Tracéwet.

Gedoogplichten

In de Omgevingswet is vastgelegd wanneer de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gedoogplicht mag opleggen om bijvoorbeeld metingen uit te voeren op gronden van derden of om een werk van algemeen belang te realiseren. U kunt via een gedoogplicht verplicht worden deze werkzaamheden of het werk toe te staan. Meer informatie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving of op de pagina Gedoogplichten.

Zienswijzen en bezwaar

Bent u het niet eens met een afgegeven vergunning, de opgelegde maatwerkvoorschriften of het ontwerp voor bijvoorbeeld een weg? Dan kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit indienen of bezwaar maken tegen de vergunning.

Onteigening

Voor het realiseren van projecten, zoals de aanleg van een weg of de realisatie van een bedrijventerrein, heeft de overheid grond nodig. Die grond is vaak in handen van particulieren of bedrijven. Als de grondeigenaar en de overheid het niet eens kunnen worden over de aankoop of de vergoeding, dan kan de overheid een zogenaamde onteigeningsprocedure inzetten.

Meer over onteigening