Luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid

Bij het snelhedenbeleid is het uitgangspunt dat de maximumsnelheid voldoet aan alle normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid. Voor een aanpassing van de snelheid onderzoeken we daarom altijd wat het effect is op de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid.

We houden gedurende het jaar de vinger aan de pols en monitoren of de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid aan de normen voldoet.

Luchtkwaliteit

Het Rijksinstuut voor Volksgezondheid (RIVM) brengt elk jaar de luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet in kaart. Met deze NSL monitoring berekent het RIVM hoeveel stikstofdioxide en fijnstof er in de lucht zit. Het NSL houdt daarbij rekening met alle geplande projecten, zoals aanpassingen aan wegen, en met alle maatregelen om de lucht schoner te krijgen. Zo brengt de monitoring in kaart of Nederland voldoet aan de normen voor luchtkwaliteit. Mocht er ergens een overschrijding zijn dan treffen we uiteraard maatregelen.

Geluidproductie

We berekenen ieder jaar of het geluid onder het zogenaamde geluidproductieplafond blijft. We nemen hierbij alle factoren die een rol spelen bij geluid op de weg mee, zoals verkeerstoename of wijziging van de maximumsnelheid. Het RIVM toetst deze berekeningen door gedurende langere tijd continu het geluid langs de rijkswegen te meten. Zo kunnen we controleren of het resultaat van de berekening van de geluidproductie overeenkomt met wat daadwerkelijk wordt gemeten (met een geluidmeter).

De resultaten van de jaarlijkse berekeningen zijn terug te vinden in het Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds Rijkswegen. Als uit de berekeningen blijkt dat het geluid op bepaalde referentiepunten het maximum overschrijdt of dreigt te overschrijden, onderzoeken we maatregelen.

Verkeersveiligheid

Nederland is een van de meest verkeersveilige landen ter wereld en wil dat ook blijven. Wij monitoren de verkeersveiligheid op het Rijkswegennet. Als locaties onvoldoende veilig blijken, nemen we maatregelen. Denk dan aan snelheidsaanpassingen, reparaties of wegreconstructies. Over de verkeersveiligheid van het Rijkswegennet wordt jaarlijks het rapport Veilig over Rijkswegen uitgebracht.