Luchtkwaliteit

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Het verkeer op onze wegen zorgt helaas ook voor het vrijkomen van schadelijke stoffen. Daarom werkt Rijkswaterstaat mee aan het verkleinen van de uitstoot.

Door het aanscherpen van de uitstootnormen zijn voertuigen de laatste jaren al veel schoner. De luchtkwaliteit langs de rijkswegen is daardoor sterk verbeterd. Deze verbetering gaat de komende jaren verder door toename van bijvoorbeeld het aandeel elektrische auto’s.

Rijkswaterstaat houdt in projecten rekening met de gevolgen voor de luchtkwaliteit en toetst deze aan de wettelijke normen.

Monitoring luchtkwaliteit

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt jaarlijks de luchtkwaliteit in Nederland in kaart. Bij wegverkeer gaat het vooral om de luchtverontreiniging door stikstofdioxide en fijnstof.

Rijkswaterstaat levert jaarlijks informatie over het verkeer en rijkswegen aan bij het RIVM. Hiermee krijgen we begrip van de kwaliteit van de lucht langs rijkswegen. De berekeningen laten geen overschrijdingen van de normen op de toetspunten langs onze wegen meer zien.

Daarnaast monitort het RIVM op verschillende plaatsen in Nederland de concentraties van bepaalde stoffen in de lucht door deze te meten.

Duurzame mobiliteit

De mobiliteit in Nederland wordt steeds duurzamer. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de mobiliteit van de toekomst en speelt in op de veranderende eisen die de energietransitie aan onze infrastructuur gaat stellen. Met de resultaten kunnen we onze wegen en vaarwegen geschikt maken voor deze ontwikkelingen.

Ook investeert Rijkswaterstaat in verduurzaming van onze eigen voertuigen. Hiermee dragen we bij aan een verlaging van de uitstoot.

Schone Lucht Akkoord

Het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten hebben een akkoord gesloten om de lucht verder te verschonen. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland steeds te verbeteren. Samen streven de partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016.

Door het nemen van maatregelen werken we samen aan dit doel. De maatregelen zorgen bijvoorbeeld voor het gebruik van duurzamere en schonere voertuigen voor transport en het uitvoeren van werkzaamheden.

Bouwplaats en luchtkwaliteit

Bij de aanleg en verbreding van wegen komen emissies vrij. Dit geldt ook voor de vervanging en renovatie van bijvoorbeeld bruggen of tunnels. Rijkswaterstaat beperkt de uitstoot van de emissie door het gebruik van schonere bouwmachines.

Het aandeel elektrische bouwmachines zal de komende jaren verder groeien. Hiermee dragen we bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit op de bouwplaats en de directe omgeving. Dat is goed voor de omwonenden, maar ook voor de mensen die werken aan onze wegen, bruggen, tunnels, dijken en vaarwegen. We streven naar een emissieloze bouwplaats in 2030.

Uitleg regelgeving luchtkwaliteit

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), informeert u over de Omgevingswet. Voor juridische uitleg, praktische toepassingen, informatie over wet- en regelgeving en digitale voorzieningen kunt u bij het IPLO terecht. De pagina over het thema lucht geeft uitleg over lucht en alle wettelijke instrumenten en regels. Ook geeft de pagina over de omgevingswaarden lucht uitleg over de normen en advieswaarden voor de gezondheid.