Procedure vergunningsaanvraag

Voordat Rijkswaterstaat een vergunning verleent aan een particulier of bedrijf gaat daar eerst een heel traject aan vooraf. Dit geldt niet alleen voor ons als vergunningverlener, maar ook voor de aanvrager en andere direct betrokkenen.

Aanvrager

Voordat u een aanvraag indient voor een vergunning, is het verstandig om vooroverleg te voeren. Tijdens vooroverleg krijgt u informatie en advies voor welke werkzaamheden u een vergunning moet aanvragen. Ook wordt u in het vooroverleg geïnformeerd over eventuele kosten die bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen.

Belanghebbende

Bij bepaalde meer ingewikkelde vergunningen wordt eerst een ontwerpvergunning opgesteld en kan een belanghebbende zijn zienswijze kenbaar maken. Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit. Zienswijzen worden in de besluitvorming voor het verlenen van de vergunning meegewogen.

Rechtsbescherming

Een belanghebbende die het niet eens is met een verleende vergunning aan een particulier of bedrijf kan, afhankelijk van de gevolgde procedure, hiertegen bezwaar of beroep indienen.

Als het belangrijk is dat in zo’n geval ook de werkzaamheden met spoed worden gestaakt, kan bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een voorlopige voorziening kan pas worden aangevraagd nadat bezwaar of beroep is ingediend.