Planning

Op deze pagina vindt u de planning van knooppunt Hoevelaken.

Wanneer

Klaar: Nader te bepalen
2015

Uitwerking aanbiedingsontwerp

2016

Uitwerking voorkeursalternatief

2017

Start milieueffectonderzoeken

4 oktober - 14 november 2018

Inspraakprocedure ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB)

Nader te bepalen

In afwachting van de oplossing voor de stikstofproblematiek, zal opnieuw de planning voor het tracébesluit van project Knooppunt Hoevelaken plaatsvinden

Deze planning kan nog veranderen.

Aanbiedingsontwerp

Het aanbiedingsontwerp laat zien hoe het nieuwe knooppunt en de verbrede wegen er straks uit zien. Dit is door de toenmalige aannemers de Combinatie A1/A28 gepresenteerd in augustus 2015.

Uitwerking voorkeursalternatief

Het in 2016 door de (aannemers)combinatie A1/A28 verder uitgewerkte voorkeursalternatief diende als onderligger voor het (ontwerp)tracébesluit.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit (OTB) beschrijft in detail de plannen voor de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de A28 en de A1. Effecten van het project op onder meer de natuur, het landschap, geluid en lucht, bodem en water staan beschreven in een bijlage van het ontwerptracébesluit: het milieueffectrapport (MER). Het ontwerpsaneringsbesluit (OSB) voor geluid heeft betrekking op het terugdringen van hoge geluidbelastingen, die in het verleden op woningen zijn ontstaan. Het onderzoek naar de geluidmaatregelen voor deze zogenaamde saneringswoningen, is opgenomen in het ontwerpsaneringsbesluit.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 september 2018 het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB) vastgesteld. Alle stukken lagen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister betrekt de zienswijzen die in die periode zijn ingediend, bij de verdere besluitvorming. Nadat het tracébesluit (TB) is afgerond en ondertekend, wordt het 6 weken ter inzage gelegd en kan men in beroep.

Tracébesluit en verder

In april 2019 liet de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Van Nieuwenhuizen, middels een kamerbrief weten dat het contract met de aannemerscombinatie, zou worden ontbonden. Dit nadat zij de werkzaamheden met betrekking tot het tracébesluit (TB) hadden afgerond.

In afwachting van de oplossing voor de (landelijke) stikstofproblematiek, zal opnieuw de planning voor het tracébesluit (en saneringsbesluit) van project Knooppunt Hoevelaken plaatsvinden.