Planning

Planning

Op deze pagina vindt u de planning van knooppunt Hoevelaken.

Wanneer

2015 Uitwerking aanbiedingsontwerp
2016 Uitwerking voorkeursalternatief
2017 Start milieueffectonderzoeken
4 oktober - 14 november 2018 Inspraakprocedure ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB)
Voorjaar 2020 Nota van Antwoord en tracébesluit en saneringsbesluit
2021 Start realisatie
2023-2025 Gefaseerde openstelling

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanbiedingsontwerp

De partij die het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken gaat realiseren, Combinatie A1|28, presenteerde op 20 augustus 2015 het zogeheten aanbiedingsontwerp. Het aanbiedingsontwerp laat zien hoe het nieuwe knooppunt en de verbrede wegen er straks uit zien.

Uitwerking voorkeursalternatief

Het in 2016 door de Combinatie A1/A28 verder uitgewerkte voorkeursalternatief diende als onderligger voor het (ontwerp)tracébesluit.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit (OTB) beschrijft in detail de plannen voor de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de A28 en de A1. Effecten van het project op onder meer de natuur, het landschap, geluid en lucht, bodem en water staan beschreven in een bijlage van het ontwerptracébesluit: het milieueffectrapport (MER). Het ontwerpsaneringsbesluit (OSB) voor geluid heeft betrekking op het terugdringen van hoge geluidbelastingen die in het verleden op woningen zijn ontstaan. Het onderzoek naar de geluidmaatregelen voor deze zogenaamde saneringswoningen is opgenomen in het ontwerpsaneringsbesluit.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 september 2018 het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB) vastgesteld. Alle stukken lagen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het OTB of het OSB of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht kunnen te zijner tijd beroep instellen tegen de besluiten.

Tracébesluit en verder

In april 2019 liet minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen middels een kamerbrief weten dat het contract met de aannemerscombinatie, aan wie het project knooppunt Hoevelaken media 2015 werd gegund, wordt ontbonden. Afgesproken is wel dat zij de werkzaamheden met betrekking tot het tracébesluit (TB) in goede orde afronden. Daarna wordt het project opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat het TB in het voorjaar van 2020 kan worden vastgesteld. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Daarna start ook de aanbesteding om een marktpartij te zoeken die het project gaat uitvoeren.