Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Tijdens de werkzaamheden aan het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) kunt u te maken krijgen met verkeers- en bouwhinder. Rijkswaterstaat treft verschillende maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken. We houden ook rekening met natuur en milieu.

Inmiddels zijn 4 van de 5 projecten afgerond en is het laatste project, snelweg A9 Badhoevedorp - Holendrecht gestart. Bekijk voor de actuele hinder en maatregelen op de website van het Online Bezoekerscentrum.

Maatregelen weggebruiker

  • Veel werkzaamheden die invloed hebben op de doorstroming van het verkeer, vinden ’s nachts en/of in het weekend plaats.
  • Op werkdagen blijft overdag het huidige aantal rijstroken versmald beschikbaar. Mogelijk geldt er dan wel een snelheidsbeperking van 90 km/h.

Maatregelen omwonenden

De aan- en afvoer van grond via zandwagens, het heien van palen en generatoren voor energievoorziening: het maakt allemaal geluid. De aannemer heeft tijdens de werkzaamheden rekening te houden met de wettelijk geldende eisen om geluidhinder te beperken. Deze eisen zorgen er onder meer voor dat de aannemer rekening moet houden met het moment van de dag en de duur van de bouwactiviteiten.

Als de weguitbreiding eenmaal voltooid is, is het geluid door het verkeer op de rijkswegen binnen het project voor 95% van de omliggende woningen afgenomen ten opzichte van de oude situatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Doelen en resultaten.

Maatregelen natuur

  • Bepaalde werkzaamheden vinden buiten de voor de natuur meest kritische perioden plaats. Zo kappen we bomen buiten het broedseizoen.
  • Op veel plaatsen leggen we natuurvriendelijke slootoevers aan en komen nieuwe bomen en struiken langs de weg.
  • Om versnippering van het landschap tegen te gaan, zorgen we voor eco- en faunapassages. Door deze tunnels onder wegen kunnen dieren ongedwongen en veilig de andere kant bereiken.
  • Wanneer het niet te voorkomen is dat de nieuwe weg natuurgebieden aantast, leggen we ergens anders nieuwe natuur aan.

Maatregelen luchtkwaliteit

Het project SAA is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In dit programma werken het Rijk, provincies en gemeenten samen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Deze partijen zien erop toe dat de concentraties fijnstof en stikstofdioxide voldoen aan de grenswaarden uit Wet milieubeheer. Vanwege het NSL is het niet nodig extra maatregelen voor SAA te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Hinder per project