Planning en aanpak

Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken met vluchtstrook voor een betere doorstroming. De werkzaamheden zijn klaar in 2025 - 2027.

Wanneer

Klaar: 2025 - 2027
2013

Startbeslissing verzonden aan Tweede Kamer

12 mei 2016

Bijeenkomst buurtenplatform A2 Het Vonderen - Kerensheide met aanwezigheid van Rijkswaterstaat

25 mei 2016

Vergadering van de Stuurgroep over onder meer de concept Nota van Antwoord naar aanleiding van ingediende zienswijzen

2017
  • Vaststelling ontwerptracébesluit en milieueffectrapport, gevolgd door terinzagelegging
  • A2 Het Vonderen-Kerensheide (A2VK) besproken in BO-MIRT (bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de regio)
2019

Vaststellen tracébesluit (TB), gevolgd door beroepsprocedure

2021

Tracébesluit (TB) onherroepelijk

2022
  • Start realisatie van voorbereidende werkzaamheden
  • Start grondverwerving
2025 - 2027

Openstelling

Deze planning kan nog veranderen.

Zorg voor de omgeving

De omgeving is nauw betrokken geweest bij de besluitvorming. Er is een Buurtenplatform opgezet met een onafhankelijk voorzitter. Ook bij de voorbereiding van de realisatiefase is dit Buurtenplatform betrokken.

Het Buurtenplatform A2 Vonderen - Kerensheide bestaat uit vertegenwoordigers uit de buurten gelegen langs het traject. Het platform is een overlegkader waar buurten en overheden, zoals Rijkswaterstaat, de provincie Limburg, de gemeenten en het waterschap, elkaar ontmoeten. Dat gebeurt ook tijdens de realisatiefase.

Ecologische maatregelen en landschappelijke inpassing

Ook nemen we verschillende ecologische maatregelen, zoals aanbrengen van nieuwe beplanting en het aanleggen van ecoducten. We betrekken hierbij de projecten Corridor Geleenbeek en Ontsnippermaatregel IJzerenbosch.

Hiervoor wordt straks de Parkway en bij andere gebieden nieuwe beplanting geplant en natuur gecompenseerd. De verbreding heeft ook effect op het watersysteem. De Geleenbeek ligt evenwijdig aan de A2 en wordt voor de uitbreiding verlegd.

Door het realiseren van een Parkway blijft de beleving van het landschap bestaan en wordt op sommige punten verbeterd. Ook komen er voorzieningen om de barrière van de A2 voor dieren te verminderen, door de realisatie van dierenpassages.

Luchtkwaliteit en geluidproductie

De luchtkwaliteit en geluid van de snelweg verandert nauwelijks door de wegverbreding. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Met hulp van de Monitoringstool worden overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit bewaakt.

We letten daarnaast scherp op de geluidsproductie van snelwegen en bij overschrijding nemen we maatregelen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Geluid langs rijkswegen.

Viaducten

Er zijn 17 dwarsverbindingen, zoals viaducten en tunnels op dit traject. Daarvan zijn 13 verbindingen tussen de 40 en 50 jaar oud en bijna aan vervanging toe. Bovendien moeten ze vanwege het benodigde profiel voor de verbreding van de A2 verbreed worden. 11 van de bestaande tunnels en viaducten worden gesloopt en opnieuw opgebouwd. 4 objecten zijn van een recentere datum en deze hoeven niet aangepast te worden voor de verbreding.

2 objecten keren niet terug: viaduct Maasbaan in de gemeente Sittard-Geleen en het tunneltje bij Holtum. De onderdoorgang Holtum wordt vervangen door een nieuwe verbinding aan de westzijde van de A2 voor fietsers en voetgangers. Als vervanging voor het vervallen van viaduct Maasbaan loopt een nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de oostkant van de A2.