Planning en aanpak

Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook voor een betere doorstroming. De werkzaamheden zijn klaar in 2025 - 2027.

Wanneer

Klaar: 2025 - 2027
2025-2027

Openstelling

Deze planning kan nog veranderen.

Zorg voor de omgeving

De omgeving wordt nauw betrokken bij de besluitvorming. Er is een Buurtenplatform opgezet met een onafhankelijk voorzitter. Het Buurtenplatform A2 Vonderen - Kerensheide bestaat uit vertegenwoordigers uit de buurten gelegen langs het tracé. Het platform is een overlegkader waar buurten en overheden, zoals Rijkswaterstaat, provincie Limburg, gemeenten en waterschap, elkaar ontmoeten.

Ecologische maatregelen

Ook nemen we verschillende ecologische maatregelen, zoals aanbrengen van nieuwe beplanting en het aanleggen van ecoducten. We betrekken hierbij de projecten Corridor Geleenbeek en Ontsnippermaatregel IJzerenbosch.

Hiervoor wordt straks de Parkway en bij andere gebieden nieuwe beplanting geplant en natuur gecompenseerd. De verbreding heeft ook effect op het watersysteem. De Geleenbeek ligt evenwijdig aan de A2 en wordt voor de uitbreiding verlegd.

Door het realiseren van een Parkway blijft de beleving van het landschap bestaan en wordt op sommige punten verbeterd. Ook komen er voorzieningen om de barrière van de A2 voor dieren te verminderen, door de realisatie van dierenpassages.

Luchtkwaliteit, CO₂-uitstoot en geluidsproductie

Er vinden geen relevante toe- of afnames van deze normen plaats. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Met hulp van de Monitoringstool worden overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit bewaakt. Ook letten we scherp op de geluidsproductie van snelwegen. Bij de overschrijding nemen we maatregelen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Geluid langs rijkswegen.

Viaducten

In totaal zijn er 17 dwarsverbindingen, zoals viaducten en tunnels op dit traject. Daarvan zijn 13 verbindingen tussen de 40 en 50 jaar oud en bijna aan vervanging toe. Ook moeten ze voor het nieuwe profiel van de A2 verbreed worden. We verbreden de weg naar 2x3 rijstroken (nu 2x2 rijstroken) en 11 van de bestaande tunnels en viaducten worden gesloopt en opnieuw opgebouwd. De overige 4 objecten zijn van een recentere datum en deze hoeven niet aangepast te worden voor de verbreding.

Het viaduct Maasbaan in de gemeente Sittard-Geleen en een tunneltje bij Holtum keren niet terug. Bij deze dwarsverbindingen zijn in de nabije omgeving alternatieven of worden extra parallelwegen aangelegd.