Doelen en resultaten

Bijna dagelijks staat er file op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan: de A16 Rotterdam.

De 11 km lange verbindingsweg komt te liggen tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. Eind 2025 gaat de weg open voor verkeer.

Wat gaat er gebeuren?

  • Er komt een nieuwe snelweg langs de noordoostrand van Rotterdam. De rijsnelheid wordt maximaal 100 km/h.
  • De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de A16 Rotterdam. Er komen aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.
  • Ook het Terbregseplein wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe snelweg.
  • In het Lage Bergse Bos komt een half verdiepte tunnel. De Rottemerentunnel wordt 2,2 km lang en gaat onder de Rotte en de Grindweg door.
  • Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt op de A16 Rotterdam extra geluiddempend asfalt aangebracht (tweelaags zoab fijn). Ook komen er geluidschermen en grondwallen.
  • De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden.

Wat levert dat op?

  • Betere doorstroming op de snelwegen A13 en A20 bij Rotterdam, waardoor weggebruikers minder vaak en minder lang in de file staan.
  • Minder sluipverkeer op lokale wegen, wat bijdraagt aan een betere leefbaarheid.
  • Betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam, wat goed is voor de economie.

Geluid en luchtkwaliteit

Geluid en luchtkwaliteit zijn belangrijke thema’s bij de A16 Rotterdam. De nieuwe snelweg zorgt niet of nauwelijks voor een toename van geluid of verslechtering van de luchtkwaliteit.

Saldo Nul

Op aandringen van omwonenden en de lokale politiek maken de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland zich in samenwerking met Rijkswaterstaat hard voor Saldo Nul. Dat betekent: geen toename van geluidhinder door verkeer en geen verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van 2012, de situatie zonder de A16 Rotterdam.

Geluid

In 2015 zijn er op het gebied van geluid afspraken gemaakt. Zo heeft voormalig minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu toegezegd dat op grote delen van de A16 Rotterdam het nieuwste, zeer stille asfalt tweelaags zoab fijn wordt toegepast. De regionale overheden trekken extra geld uit voor onder meer hogere geluidschermen op een aantal locaties.

Luchtkwaliteit

Wat betreft de luchtkwaliteit laat onderzoek zien dat de concentraties stikstofdioxide afnemen en dat op slechts enkele locaties de concentraties fijnstof met een fractie toenemen. Daarmee is er geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Video

In onderstaande video nemen we u in vogelvlucht mee langs de thema’s geluid en luchtkwaliteit bij de A16 Rotterdam.

Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam: luchtkwaliteit en geluid

Ten noorden van Rotterdam en bij Lansingerland wordt de A16 Rotterdam aangelegd. Deze nieuwe snelweg verbindt de A13 bij het vliegveld Rotterdam The Hague Airport met de A16 bij het Terbregseplein. Dit kaartje laat dat zien. De nieuwe snelweg loopt door een gevarieerde omgeving met woonwijken recreatie-, natuur- en agrarische gebieden, bedrijventerreinen en het vliegveld. Veel omwonenden en andere belanghebbenden hebben zorgen over de toekomstige luchtkwaliteit en mogelijke geluidoverlast. Deze zorgen zijn aanleiding om bij de ontwikkeling van de A16 Rotterdam veel aandacht te besteden aan beide onderwerpen. Onder meer om bij te dragen aan het gewenste Saldo Nul. Geen verslechtering van geluid- en luchtkwaliteit ten opzichte van 2012. Deze film informeert u over lucht en geluid bij de A16 Rotterdam. Om te beginnen met de luchtkwaliteit. Bij luchtkwaliteit gaat het vooral over fijnstof en stikstofdioxide. In het Rijnmondgebied nemen de concentraties hiervan in het algemeen al jaren geleidelijk af. In de grafieken is dat te zien. Voor de kwaliteit van lucht zijn er Europese normen. Van zowel fijnstof als stikstofdioxide mag de concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter lucht. Berekeningen laten zien dat de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en vergelijkbare luchtdeeltjes ruim onder die Europese normen blijven als de A16 Rotterdam straks open is voor verkeer. Het gehalte fijnstof zal dan wel iets hoger zijn dan nu het geval is. Dit komt niet zozeer door het verkeer op de A16 Rotterdam maar vooral door andere bronnen in de ruimere omgeving. De hoeveelheid stikstofdioxide zal bij het in gebruik nemen van de weg verder zijn afgenomen in vergelijking met het huidige niveau. Vlakbij de tunnelmonden wijkt het gehalte fijnstof en stikstof iets af in vergelijking met de rest van het tracé. Daar kunnen de waarden vlak boven het wegdek hoger zijn. Maar in de naaste omgeving van de snelweg zijn de concentraties alweer zo verdund dat ze ook daar ruimschoots binnen de wettelijke normen vallen. Als het om luchtkwaliteit gaat, is het bij de bouw van de A16 Rotterdam niet nodig om extra maatregelen te treffen. Net als in de rest van Nederland wordt na de opening van de A16 Rotterdam de luchtkwaliteit rond de nieuwe weg gecontroleerd. Mocht het nodig zijn, dan worden in de toekomst alsnog maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hoe staat het met de bescherming tegen geluid? Rijkswaterstaat en de andere betrokken overheden in de regio werken nauw samen om qua geluid het beste resultaat voor de omgeving te bereiken. Het uitgangspunt is dat bij een nieuwe snelweg het geluid voor de omwonenden niet luider mag zijn dan 50 db. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een rustige woonwijk overdag. Er komen geluidwallen en geluidschermen die ervoor zorgen dat het geluid langs de A16 Rotterdam onder die norm blijft. Een aantal woningen langs de bestaande snelwegen A13 en A20 kent een hogere geluidsbelasting dan 50 decibel. Maar door de geluidmaatregelen die voor de A16 Rotterdam worden getroffen gaat het overgrote deel van die bewoners er qua geluid wel iets op vooruit. Om langs het tracé van de A16 Rotterdam het geluid verder terug te dringen hebben het Rijk en de regionale overheden in 2015 afspraken gemaakt over extra maatregelen. Er komen meer en hogere geluidschermen dan wettelijk verplicht. En de A16 Rotterdam wordt geasfalteerd met het extra stille asfalt tweelaags zoab fijn. Al met al is het voor luchtkwaliteit vooralsnog niet nodig om extra voorzieningen te treffen. Voor geluid is een pakket maatregelen samengesteld dat ervoor zorgt dat het niveau nagenoeg overal binnen de normen blijft en op veel plaatsen daaronder. Wilt u meer weten over luchtkwaliteit en geluid bij de A16 Rotterdam? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat of de speciale projectwebsite: A16rotterdam.nl.