A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

Waarom

  • Er staat bijna dagelijks file op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein.
  • Omdat weggebruikers die files proberen te omzeilen, slibben ook lokale wegen dicht.
  • Met een rechtstreekse verbinding rijdt verkeer op de A13 en A20 straks vlotter door en is er meer rust op het onderliggend wegennet.
  • Zo verbeteren we de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20.

Hoe

11 km lange snelweg van de A13 bij Rotterdam The Hague Airport naar de A16 bij het Terbregseplein

Heb ik last van de werkzaamheden?

In 2019 zijn we met de aanleg van de A16 Rotterdam gestart. Op dit moment wordt er zowel bij het Terbegseplein, in het Lage Bergse Bos als langs de N209 (Doenkade) richting de A13 volop gewerkt aan de nieuwe snelweg.

Om de hinder voor lokaal en regionaal verkeer te beperken heeft bouwcombinatie De Groene Boog in 2020 in een aparte bouwweg voor zandtransport en andere logistiek aangelegd.

In recreatiegebied het Lage Bergse Bos werken we volop aan de Rottemerentunnel. Ondanks de aanleg van de tunnel in het bos blijft dit recreatiegebied toegankelijk voor bezoekers. Vooral rondom de locaties van de toekomstige tunnelmonden bij de Grindweg/Bergweg Zuid en Rotte zal de omgeving last hebben.

We hebben maatregelen genomen die hinder te beperken. Rijkswaterstaat en De Groene Boog informeren omwonenden en andere belanghebbenden zo goed als mogelijk.

Wanneer

Klaar: 2025
2019

Start aanleg

2025

A16 Rotterdam open voor verkeer

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

De snelwegen A13, A16 en A20 rond Rotterdam-Noord zijn zo druk dat ze in de file-top-10 van Nederland staan. In de omliggende wijken is veel ongemak door teveel verkeer in doorgaande straten en door geluidsoverlast voor de bewoners die dicht in de buurt van de snelweg wonen. Daarnaast staat de bereikbaarheid van Lansingerland onder druk door de groei van deze gemeente in de afgelopen jaren. Om deze problemen aan te pakken komt er een 11 kilometer lange snelweg tussen de A13, bij het vliegveld, en de A16 bij Terbregseplein. De bestaande snelwegen in de directe omgeving worden door deze nieuwe weg gelijkmatiger belast, waardoor het verkeer beter doorstroomt. De weg maakt Lansingerland en de noordrand van Rotterdam beter bereikbaar beperkt de drukte in de woonwijken en verbetert de leefbaarheid voor veel omwonenden. Het tracé van de nieuwe snelweg loopt vanaf de A13 met drie rijstroken langs het vliegveld in oostelijke richting over de provinciale weg N471, de RandstadRail en de HSL. Daarna gaat de weg naar een nieuwe aansluiting met de N209 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Vanaf dat punt heeft de weg twee rijstroken per richting. Vervolgens doorkruist de weg het Lage Bergse Bos via een tunnel. Na deze tunnel sluit de snelweg via Terbregseveld aan op de A16 in zuidelijke en de A20 in oostelijke richting. De noordrand van Rotterdam kent veel afwisseling. Naast woonwijken en bedrijventerreinen zijn er recreatiegebieden, sportvelden, fietsroutes en open weidelandschappen. Bij het maken van de plannen voor de A16 Rotterdam is daar rekening mee gehouden. Typische kenmerken van de verschillende gebieden worden zoveel mogelijk behouden of versterkt. Zoals de Schieveense Polder en het Schiebroeksepark. Vanaf de A13 in de richting van de A16 nemen we u mee door het tracé. Wie straks vanuit Delft richting Lansingerland, Hillegersberg of het Terbregseplein wil volgt vanzelfsprekend de nieuwe A16 Rotterdam. Een verbindingsboog verbindt de bestaande A13 met de nieuwe snelweg. Verkeer vanuit bedrijventerrein Spaanse Polder en de A13 vanuit Kleinpolderplein blijft gebruik maken van de bestaande aansluitingen over de Doenkade. Ook vanaf de A16 Rotterdam zijn Spaanse Polder en de A13 richting Kleinpolderplein via de Doenkade bereikbaar. De Schieveense Polder blijft zoals hij nu is. Een open gebied met wat boerderijen, koeien en weidevogels. De fietspaden die nu aan beide zijden van de Doenkade liggen, worden in de nieuwe situatie vervangen door een fietspad met twee rijrichtingen aan de vliegveldzijde van de nieuwe snelweg. De Oude Bovendijk aan de noordzijde van de A16 Rotterdam krijgt een nieuwe aansluiting en wordt met een tunnel verbonden met de landscheiding aan de zuidkant van de snelweg. De snelweg gaat met viaducten over de provinciale weg N471 en de spoorlijnen HSL en RandstadRail. Tussen de HSL en de Ankie Verbeek-Ohrlaan ligt de route tussen natuur-, recreatie- en agrarische gebieden. Om die tegen verkeersgeluid te beschermen, komen aan beide kanten van de snelweg geluidwallen van vierenhalve meter hoog. Het naastliggende Schiebroeksepark krijgt wat meer ruimte, omdat de nieuwe snelweg hier iets noordelijker komt te liggen dan de huidige N209. De N209 zelf maakt plaats voor de Bergschenhoekseweg die het bedrijventerrein Schiebroek ontsluit. Dan volgt de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Die is zo ontworpen dat de aangrenzende sportvelden blijven waar ze nu liggen. Van het naastgelegen volkstuinencomplex moet een deel plaatsmaken voor de eerdergenoemde Bergschenhoekseweg. Daarna komen we aan bij de ruim twee kilometer lange landtunnel door het Lage Bergse Bos. De tunnel gaat onder de Bergweg-Zuid door. In het recreatiegebied wordt de tunnel half verdiept aangelegd. Aan het einde van het Lage Bergse Bos passeert de weg de Rotte via een aquaduct. De bezoekers van het Lage Bergse Bos zullen de nieuwe weg zelf dus niet zien, horen of ruiken. Er komt wel een overkapping van ongeveer vier meter, met glooiende hellingen. Het recreatieschap Rottemeren heeft uitgewerkte plannen voor de herinrichting van het Lage Bergse Bos. In die plannen worden de hellingen van het tunneldak geschikt gemaakt voor recreatie. De zuidelijke tunnelmond lag in eerdere plannen tegen de Rotte aan. Om de grote cultuurhistorische waarde van dat gebied zoveel mogelijk te behouden komt de zuidelijke tunnelmond nu bijna 200 meter verderop in het Terbregseveld te liggen. Na de tunnel loopt de snelweg tussen de woonwijken Ommoord en Terbregge door en gaat met een viaduct over de President Rooseveltweg heen. Daarna sluit de weg aan op de A16 en de A20. Ook komt er in dit deel in zuidelijke richting een afrit naar de Terbregseweg. Vanaf de Hoofdweg is de A16 Rotterdam toegankelijk in de richting van de A13 naar Delft. Over de A16 Rotterdam is de afgelopen tien jaar veel overleg gevoerd tussen het Rijk de regionale overheden en belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. Een belangrijke rol hierbij speelde in de afgelopen jaren steeds Saldo Nul. De verzamelnaam voor wensen en maatregelen ten aanzien van het horen, zien en ruiken van de weg. Uit de vele overleggen over deze onderwerpen zijn allerlei, vaak waardevolle ideeën en adviezen voortgekomen. Voor een deel zijn deze opgenomen in het tracébesluit. Zoals de tunnel door het Lage Bergse Bos. Dit is onder andere mogelijk geworden door een bijdrage van de regio aan het project van honderd miljoen euro. Naast de tunnel worden met dit geld onder meer extra geluidmaatregelen en een zogenaamd 'recreaduct' bij het Schiebroeksepark betaald. Hoe ziet de verdere planning van de A16 Rotterdam eruit? In het voorjaar van 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit A16 Rotterdam vastgesteld. Het besluit is na de zomervakantie, op 25 augustus 2016, ter visie gelegd. Als alles volgens plan verloopt, is het tracébesluit in de eerste helft van 2017 onherroepelijk. Daarmee komt realisatie van de A16 Rotterdam in zicht. Die start in 2019. Voor die tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het verleggen van kabels en leidingen. De nieuwe snelweg gaat in 2024 open voor verkeer. Met deze film heeft u een indruk gekregen van nut en noodzaak, en de inpassing van de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. Voor meer informatie kijkt u op www.A16rotterdam.nl of www.rijkswaterstaat.nl.

Nieuws

Onderliggende pagina's