Planning en aanpak

Planning en aanpak

Hier vindt u de planning voor het project A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen - Oudbroeken (ViA15).

Wanneer

Maart 2017 Vaststelling tracébesluit door toenmalig minister Schultz van Haegen
Medio 2018 Start werkzaamheden door derden ter voorbereiding op de realisatiefase van de A12/A15
2018 Aanbesteding DBFM-contract
Eerste kwartaal 2020 Opdrachtverlening DBFM-contract
18, 19, 20 mei 2020

Behandeling beroepen tracébesluit door Raad van State

22 t/m 25 juni 2020

Behandeling beroepen tracébesluit door Raad van State

2020 Start realisatie
2021 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2021-2023 Openstelling A15 en verbreding A12/A15 gerealiseerd
2023-2025 Openstelling A15 en verbreding A12/A15 gerealiseerd

Deze planning is onder voorbehoud.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op woensdag 20 januari een tussenuitspraak gedaan over de beroepen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Rijkswaterstaat gaat de uitspraak bestuderen, en kijken wat de exacte consequenties zijn van de uitspraak en de benodigde vervolgaanpak voor dit project.

De informatie op deze pagina zal geactualiseerd worden zodra er meer bekend is over het vervolg.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Onderzoeken

Voor 2021 staat er een aantal onderzoeken gepland, ter voorbereiding op de aanleg van ViA15. Daarbij gaat het om onderzoek naar niet- gesprongen explosieven (NGE) en archeologisch onderzoek. De onderzoeken vinden plaats op het tracé van de geplande weg, op eigen gronden van RWS.

Onderzoek naar niet- gesprongen explosieven

Aan de hand van archiefinformatie is in het verleden al een risicokaart opgesteld. Op deze kaart zijn verdachte gebieden aangegeven waar mogelijk niet- gesprongen explosieven (NGE) in de bodem aanwezig zijn. Die locaties zijn voor een deel al onderzocht en dat onderzoek loopt de komende tijd door.

Archeologisch onderzoek

Het gebied waarin de ViA15 straks komt te liggen, hoort bij het oostelijke rivierengebied van ons land. Dit gebied is bijzonder omdat het al duizenden jaren bewoond is. Om de archeologische waarde van het projectgebied vast te stellen, zoeken archeologen naar grondsporen en vondsten uit het verleden. Het archeologisch onderzoek vindt in fases plaats. De 1e 2 fases zijn inmiddels afgerond. De komende maanden vinden er vervolgonderzoeken plaats, gericht op het vaststellen van vindplaatsen. In eerste instantie gaat het om het verder graven van proefsleuven (langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag) en mogelijk aanvullend onderzoek.

Meer weten over het archeologisch onderzoek en wat de archeologen verwachten te vinden? Bekijk de factsheet 'Op zoek naar sporen uit het verleden'.

Procedure

Naar verwachting wordt in 2021 het tracébesluit (TB) onherroepelijk vastgesteld. In het TB staat welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Alle relevante documenten met betrekking tot het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken, kunt u vinden op de website Platform Participatie.