A12/A15: doortrekken knoopppunt Ressen–Oudbroeken

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Waarom

  • De wegen rond Arnhem worden steeds drukker, dit remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de regio.
  • Daaruit volgen files en sluipverkeer die zorgen voor onveilige verkeersituaties en verminderde leefbaarheid.
  • Daarom verbreden en trekken we de A15 door en verbreden we de A12.

Meer over doelen en resultaten

Hoe

12 km
A15 doortrekken
verbreden delen van A12 en A15 met extra rijstroken

Voorbereidende werkzaamheden: ViA15 Loket

Als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren netbeheerders vanaf mei 2018 tot begin 2020 verschillende werkzaamheden uit in het projectgebied. Zo verlegt de Gasunie hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. Lees meer over de voorbereidende werkzaamheden op de pagina Planning en aanpak.

Heeft u een vraag, klacht of schademelding die gerelateerd is aan de werkzaamheden die door de netbeheerders worden uitgevoerd? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar. Dit kan via ons contactformulier of via telefoonnummer 088-7974913.

Meer over schade melden

Wanneer

Gereed: 2022-2024
2020 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2020 Start realisatie
2022-2024 Openstelling A15 en verbreding A12/A15 gerealiseerd

Meer over planning en aanpak

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Video: het belang van het doortrekken van de A15

In deze video vertelt voormalig gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland over het belang van de nieuwe verbinding tussen de bestaande A15 en A12. In de film is ook aandacht, via een bewoner en ondernemer, voor de zorgen rondom de toekomstige werkzaamheden en de geplande tolheffing.

(Op een kaart van Nederland duidt een gele cirkel het gebied rond Arnhem en Nijmegen aan. Gertjan Maters:) RUSTIGE MUZIEK GERTJAN MATERS: Maar wat het in ieder geval oplevert is dat de congestie opgelost wordt. MARCEL HERMSEN: Die deksel is ingericht samen met de bewoners die direct aanwonend zijn en we proberen dezelfde uitstraling te houden als we nu ook hebben. CONNY BIEZE: Deze weg is voor onze eigen regio ontzettend belangrijk. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Auto's rijden over een kruispunt. Het is halfdonker en de lantaarnpalen branden.) BIEZE: We staan hier bij Bemmel, op het punt waar nu de A15 ophoudt. Die A15 wordt straks doorgetrokken daarnaartoe naar Zevenaar, naar de A12, naar Duitsland. VOICE-OVER: Jarenlang is erover gesproken, gerekend en getekend. Rijk en regio hebben de handen ineengeslagen voor het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12. Maatregelen die zeker verlichting gaan brengen. MATERS: Ik loop al een paar jaar mee, een jaartje of 45, in het transport en ik heb vanaf Rotterdam de A15 zien ontstaan, stukje bij beetje. Elke vijf jaar een paar kilometer en de laatste twintig jaar heeft het stilgestaan. BIEZE: Deze weg is heel erg belangrijk voor Nederland voor een betere ontsluiting tussen de Randstad en Duitsland. Maar deze weg is voor onze eigen regio ontzettend belangrijk. Natuurlijk voor de mensen die hier nu al wonen en werken maar zeker ook voor de mensen die hier in de toekomst willen komen wonen en voor ondernemers die hier zich in de toekomst willen vestigen. MATERS: In deze regio zitten van oudsher heel veel transportbedrijven met name wegtransportbedrijven en uiteraard is het daar belangrijk dat de laatste hindernis tussen Rotterdam en Milaan eigenlijk opgelost wordt. Want het enige stoplicht tussen Rotterdam en Milaan staat hier op de Pleijroute. VOICE-OVER: Het doortrekken van de A15 heeft echter veel gevolgen voor de omgeving. Bewoners en bedrijven moeten verhuizen en anderen krijgen een snelweg dicht bij hun huis. Gemeente, provincie en Rijk keken met bewoners naar een zo goed mogelijke inpassing van de weg. En ook als het tracébesluit onherroepelijk is, blijven ze in gesprek. Bijvoorbeeld over de afhandeling van eventuele schade tijdens de bouw. HERMSEN: Hier staan we in het prachtige buurtschap de Helhoek. Hier lopen we bovenop het toekomstige tracé van de A15 waar ook de tunnelbak met deksel gerealiseerd gaat worden. Als eerste hebben we gekeken als buurtbewoners: wat willen we? En we zeiden van: Nou, een oplossing is, die unaniem gedragen werd want het is natuurlijk belangrijk dat je een gemeenschappelijk uitgangspunt hebt een tunnelbak met een deksel erop. De samenwerking met Rijkswaterstaat en de Tweede Kamerleden is uitstekend verlopen. We hadden natuurlijk ook een heel duidelijk doel als buurtbewoners. Wij wilden zo min mogelijk overlast van die A15 en daar hebben ze naar geluisterd. De toekomst zien we natuurlijk een stuk positiever nu die tunnelbak met deksel gerealiseerd gaat worden maar we maken ons toch nog ernstige zorgen over de verdiepte aanleg waarbij veel grondwater weggepompt gaat worden. En we willen dat graag goed geregeld hebben voor de bewoners dat als er schade ontstaat, dat dat adequaat opgelost wordt. Zo zijn er nog wat meer maatregelen die we voor elkaar hebben gekregen en ik ben er trots op dat ons dat gelukt is om dat met elkaar binnen te slepen. VOICE-OVER: De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg met twee keer twee rijstroken twaalf kilometer doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit nieuwe stuk van de A15 sluiten we aan op de provinciale wegen bij Bemmel en Huissen en tussen Duiven en Zevenaar. (Een wegenkaart geeft een overzicht.) De A12 wordt op een aantal plekken tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk verbreed en krijgt bij de Hengelderweg een nieuwe aansluiting voor Zevenaar. Het verkeer kan naar verwachting in de periode 2022-2024 over de nieuwe weg rijden. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Historische reis door projectgebied ViA15

Het landschap tussen Zevenaar en Bemmel zal ingrijpend veranderen door project ViA15. In nauwe samenwerking met de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo heeft Rijkswaterstaat een dronefilm gemaakt van het gebied rond Groessen, zoals het was voordat de (sloop)werkzaamheden van start gingen. U kunt hieronder de video bekijken.

(Beeldtitel: Een historische reis door projectgebied ViA15. Beeldtekst: Zoals het was. Project ViA15 heeft gevolgen voor het landschap. Aan de vooravond van de realisatie maakten we deze dronefilm van te slopen panden in hun omgeving. Voor huidige bewoners, voormalige bewoners en de toekomstige generatie.) RUSTIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Boven een wegenkaart staat: Te slopen panden in omgeving Groessen en Didam. Rond de plaatsen Groessen en Didam verschijnt een cirkel. Een vrijstaand huis vanuit de lucht. In een gele tekstballon staat: Vossendel 4 Groessen. In de voortuin staan bruine planten, achter het huis ligt een verlaten terras.) (In een tekstballon boven een oude boerderij staat: Kerkakkers 52 Groessen. In de tekstballonnen boven twee huizen: Kerkakkers 37 en 39 Groessen. Op nummer 37 staat een schuur tegen een wit huis aan. Op nummer 39 ligt een groen uitgeslagen trapje bij de voordeur.) (In de tekstballon boven een huis met een grote schuur erbij staat: Rijswijksestraat 4 Groessen. De takken van de treurwilg op het erf zijn kaal. Op het dak van de grote schuur ligt mos. Boven huizen die tegenover elkaar staan, verschijnen tekstballonnen met: Achtergaardsestraat 8 en 23a Groessen. De huizen ogen verlaten.) (Een woning langs een spoor is in nevel gehuld. In de tekstballon erboven staat: Kamerstraat 2 Groessen. Boven een onbewoonde, witte hoekwoning staat: Helhoek 6 Groessen.) (In een verlaten omgeving staan drie woningen: Helhoek 13, 13a en 15 Groessen. Helhoek 13 is een boerderijwoning uit 1926. Helhoek 13a een vrijstaand huis met een groot, gesloten rolluik en een troosteloze tuin. Helhoek 15 is een woning met een oranje pannendak. Naast de leegstaande woning ligt een modderig weiland.) (Boven een huis met schuren ernaast verschijnt: Helstraat 15. Op het natte en bemodderde erf staat een auto bij een vervallen keet. Aan de Kollenburgweg 9 Didam staat een huis tussen kale bomen. Achter in de tuin ligt een zwembad met een laagje bruin water erin.) (Boven een onbewoond huis bij een industrieterrein staat: Hengelderweg 28/30 Didam. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rws.nl/ViA15. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Archeologie: resultaten proefsleuven- en bronnenonderzoek

Het gebied tussen Bemmel en Didam is in archeologisch opzicht enorm rijk. De aanleg van de Betuwelijn heeft destijds veel archeologische informatie opgeleverd. In aanloop naar de aanleg van de ViA15, die voor een groot deel de Betuwelijn volgt, is volgens wet- en regelgeving opnieuw archeologisch (proefsleuven)onderzoek uitgevoerd. De resultaten schetsen een gedetailleerd beeld van hoe het landschap eruit heeft gezien en waar mensen hebben gewoond en gewerkt in de afgelopen 15.000 jaar. Historisch bronnenonderzoek in de omgeving van Groessen laat bovendien zien dat sommige erven minimaal terugreiken tot in de 17e eeuw. Lees de complete rapporten over archeologisch onderzoek ViA15.

Samenwerking

Binnen het project ViA15 werken de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar aan een duurzaam regionaal wegennet. Samen met de Europese Unie financieren zij een deel van het project. De uitvoeringsfase is in handen van Rijkswaterstaat.

Documenten doortrekken A12/A15

Nieuws

Meer nieuws