Vervoer gevaarlijke stoffen - beleid externe veiligheid

Rijkswaterstaat zorgt voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over water en wegen. We doen dit door wetten te handhaven en het veiligheidsbeleid uit te voeren.

Er zijn verschillende regels waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen:

Daarnaast houdt Rijkswaterstaat de risico’s voor mensen in de omgeving van transportroutes van gevaarlijke stoffen in de gaten via de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wet basisnet), de Regeling basisnet en de Beleidsregels EV-beoordelingen tracébesluiten.

Meer informatie over de risico’s voor mensen in de omgeving en hoe we die beperken is te vinden op de pagina externe veiligheid.

Veiligheid in tunnels

Voor veiligheid in tunnels gelden speciale regels.

In tunnels met een tunnelcategorie A gelden géén beperkingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. In een tunnel met tunnelcategorieën B, C en D geldt een vervoersverbod voor een steeds groter aantal gevaarlijke stoffen en in tunnelcategorie E geldt zelfs een totaal verbod op grootschalig vervoer van gevaarlijke stoffen.

Register externe veiligheid

Rijkswaterstaat brengt ook de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen op de hoofd(vaar)wegen in kaart.

Dit doen we in het Register Externe Veiligheid, dat is in te zien op de Atlas Leefomgeving. Dit is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in artikel 12.12 van de Wet milieubeheer, alsmede in artikel 45 van de Wet veiligheidsregio’s.

Hoofd(vaar)wegen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen vindt het vervoer zoveel mogelijk plaats over het hoofd(vaar)wegennet. Hoofdwegen liggen minder vaak in dicht bebouwde gebieden en bieden daarmee de veiligste route.

Routering

Het transport van gevaarlijke stoffen is op alle hoofd(vaar)wegen toegestaan.

Voor de overige wegen kunnen provincies en gemeenten bepalen waar het vervoer van gevaarlijke stoffen is toegestaan. Dit noemen we routering. Hierbij kijken zij naar zowel de locaties waar gevaarlijke stoffen heen of vandaan vervoerd moeten worden als de veiligheidsrisico’s van de mogelijke routes. 

Sommige stoffen zijn routeplichtig. Dat wil zeggen dat zij de routes die de provincies en gemeenten hebben aangegeven verplicht moeten volgen. Niet alle stoffen die bij externe veiligheid beoordeeld worden vallen onder de routeplichtige stoffen.

Willen vervoerders de stoffen die onder de routeplicht vallen buiten deze routering transporteren, dan moet daar een speciale ontheffing voor worden aangevraagd.

Meer informatie gevaarlijke stoffen

Wilt u meer weten over externe veiligheid en vervoer van gevaarlijke stoffen? Vul het contactformulier Risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in.