Maatregelen rivierengebied

Onze rivieren moeten steeds meer regen- en smeltwater afvoeren. We nemen verschillende maatregelen om ons land te beschermen door rivierverruiming en dijkverbetering.

Deze maatregelen gebruikten we in de programma’s Ruimte voor de Rivier en Maaswerken en passen we nog steeds toe.

Dijkverlegging

We verplaatsen dijken landinwaarts, waardoor de uiterwaarden breder worden. Zo krijgt de rivier meer ruimte en is er meer ruimte om hoogwater op te vangen.

Hoogwatergeul

We kunnen er ook voor kiezen overtollig water af te voeren via een hoogwatergeul. De geul is een vertakking van de rivier, die we maken door 2 extra dijken in het landschap te leggen. Een deel van het water wordt bij hoogwater dan via een andere route afgevoerd.

Kribverlaging en langsdammen

Soms verlagen we een krib (een korte stenen dam die haaks op de rivier staat) of leggen we langsdammen (parallel aan de rivier) aan. Hierdoor wordt het water gemakkelijker afgevoerd.

Obstakelverwijdering

Soms liggen er obstakels in de rivier, bijvoorbeeld steigers of brughoofden, die de afvoer van water belemmeren. Deze passen we aan of halen we weg.

Ontpoldering

Bij ontpoldering verleggen we de dijk aan de rivierzijde van een polder verder landinwaarts. Hierdoor kan de rivier bij hoogwater het gebied in- en uitstromen.

Uiterwaardvergraving

De afgelopen eeuwen zijn uiterwaarden hoger komen te liggen door het aanslibben van onder meer zand en klei. Door uiterwaarden af te graven, geven we de rivier bij hoogwater meer ruimte.

Waterberging

Soms slaan we tijdelijk overtollig water op, zoals in het Volkerak-Zoommeer. Dit doen we als rivierwater niet meer afgevoerd kan worden naar zee omdat de stormvloedkeringen Maeslantkering, Hartelkering en Haringvlietsluizen gesloten zijn.

Zomerbedverlaging

Door de bodem af te graven, verlagen we de rivierbedding. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er meer ruimte voor het water.

Dijkverbetering

Waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, kan de dijk worden versterkt en eventueel verhoogd.