Doelen en resultaten

We versterken de Westkade en de Zuidkade op Marken, zodat Marken veilig blijft. Daarbij houden we rekening met cultuur, recreatie en natuur.

We hebben vanaf begin 2014 het onderhoud van de huidige dijk geïntensiveerd, zodat de veiligheid voldoende gewaarborgd blijft en de dijk er netjes uitziet. Het gras op de helling aan de landkant wordt 3 keer per jaar gemaaid en afgevoerd, de helling aan de waterkant wordt jaarlijks schoongemaakt. 

Veiligheid bestaande dijk

De dijk is veilig. Tot de dijkversterking klaar is, gaat het onderhoud aan de huidige dijk door, voeren we inspecties uit en ondernemen we waar nodig actie. Met het onderhoud houden wij de dijk veilig en stabiel. De werkzaamheden bestaan uit maaien van de bermen, verwijderen van onkruid en het inspecteren van de dijk.

De aannemer controleert ook de waterkering en haalt riet uit de dijksloten weg, zodat het water goed blijft doorstromen. Ook worden er kleinere werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het weghalen van zwerfafval en het herstellen van verzakte tegels. Voor al dit onderhoud zijn uitvoerders van de aannemer regelmatig op en rond de dijk aan het werk.

Een veilige dijk voor 50 jaar die past bij Marken

De dijkversterking richt zich op het buitenwaarts versterken van de Westkade en de Zuidkade, want de Noordkade heeft op dit moment geen versterking nodig. De nieuwe dijk wordt buitendijks tegen de bestaande dijk aangelegd, om zo dicht mogelijk bij het historische karakter van de dijk te blijven. Hierbij worden zo veel mogelijk materialen uit de oude dijk hergebruikt.

Rekening houden met toeristische en cultuurhistorische waarde

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat de cultuurhistorische waarde van Marken behouden blijft; hier houden we dan ook rekening mee. Daarom heeft de gemeente een zogeheten ‘esthetisch programma van eisen’ laten vaststellen. Dit document beschrijft de voorwaarden voor het ontwerp van de dijk.

Effect dijkversterking op natuur, cultuur en recreatie

Gezien de bijzondere toestand in Marken hebben we goed onderzocht welke gevolgen ons werk heeft en welke maatregelen nodig zijn om effecten te voorkomen of te beperken. Dit staat beschreven in het Projectplan Waterwet en het bijbehorende milieueffectrapport voor de dijkversterking Marken.

Naast het bouwen van een waterveilige dijk brengen we ook diverse extra voorzieningen aan die het landschap en de leefbaarheid op Marken verbeteren.

  • Rondom de Vuurtoren: We verbeteren de uitstraling van het huidige strand bij de vuurtoren en voorzien het strand van een toiletgebouw, een speeltoestel, zitbanken, picknickbanken en afvalbakken.
  • Rondom de Haven: Ook de haven krijgt een upgrade met nieuwe bestrating en een nieuw strand.
  • Rondom de Bukdijk: Het struinpad op de Bukdijk sluiten we aan op de dijk en we plaatsen zitbanken, een picknickbank, een barbecueplaats en een afvalbak. Verderop komt een vogeluitkijkpunt en de aanlegsteiger aan de westkant krijgt een opknapbeurt en een zwemtrap.
  • Rondom de Noordkade: Om de waterrecreatie te bevorderen, leggen we een strand aan en zorgen we voor een botenhelling. Daarnaast leggen we op het kruinpad dezelfde klinkers als op de West- en Zuidkade.
  • Rondom de N518: Een nieuwe oversteekplaats en het plaatsen van klaphekken maakt de kruising van de omringdijk en de N518 overzichtelijker en veiliger
  • Rondom het Rozewerf: De steiger met zwemtrap en het strandje vervangen we. Deze komen op dezelfde plek terug. Daarnaast komt er een bankje op de dijk en plaatsen we de ijsbrekers weer terug.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Als de dijk klaar is, neemt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beheer en onderhoud over van Rijkswaterstaat. Medewerkers van het hoogheemraadschap hebben daarom meegewerkt aan de plannen voor een nieuwe dijk. Tijdens de realisatiefase wordt regelmatig overlegd met het hoogheemraadschap over de overdracht en het toekomstig beheer.

Nieuwe veiligheidsnorm

De oude wettelijke norm werd uitgedrukt in een overschrijdingskans. Voor Marken was dit een overschrijdingskans van 1 keer in de 1.250 jaar. Dit betekende dat de waterkering van Marken aan de norm voldeed als deze een waterstand kon keren die zich eens in de 1.250 jaar voordoet.

De nieuwe veiligheidsnorm wordt uitgedrukt in een overstromingskans in plaats van een overschrijdingskans. Voor Marken is dit een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 300 jaar. 

De nieuwe overstromingskansen komen voort uit de Deltabeslissing Waterveiligheid. De nieuwe veiligheidsnorm ligt sinds 1 januari 2017 vast in de Waterwet en de nieuwe dijk van Marken voldoet aan deze nieuwe veiligheidsnorm.