Nieuwsbericht

Waterkwaliteit en natuur in 2020: het jaar van corona, Trintelzand en 1000 kieren

Gepubliceerd op: 20 mei 2021 - Laatste update: 8 december 2022, 10:58

Rijkswaterstaat werkt hard aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het beschermen en herstellen van de natuur. Zo dragen we bij aan een gevarieerde, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Jaarlijks maken we een overzicht van de resultaten die we behaald hebben. Graag geven we u een inkijkje in de jaarrapportage van 2020.

Het jaar 2020 stond wereldwijd natuurlijk in het teken van corona. Ondanks de pandemie heeft Rijkswaterstaat ook afgelopen jaar veel mooie resultaten behaald op het gebied van ecologische waterkwaliteit en natuur. Zo leverden we het nieuwe natuurgebied Trintelzand op, gingen de Haringvlietsluizen voor de duizendste keer op een kier, werkten we hard aan 4 Natura-2000-beheerplannen en besloten we om in 2021 extra eilanden bij de Marken Wadden aan te leggen.

Staat van Ons Water

De ‘jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2020’ van Rijkswaterstaat is op 19 mei 2021, als onderdeel van de ‘Staat van Ons Water’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar over de voortgang van het waterbeleid in Nederland. In de jaarrapportage leest u enerzijds over de maatregelen die we zo duurzaam en innovatief mogelijk vorm proberen te geven. Anderzijds gaat het om vraagstukken die we hierbij tegenkomen, zoals COVID-19 en PFAS.

Nieuwe natuur en nieuwe plannen

In 2020 is langs de Houtribdijk het nieuwe natuurgebied Trintelzand opgeleverd. De restproducten van de dijkversterking van de Houtribdijk, zand en klei, zijn gebruikt voor de aanleg van een uniek, nieuw natuurgebied: het Trintelzand. Er zijn hier ondiepe zones aangelegd voor de ontwikkeling van waterplanten met een totale lengte van wel 72 km. Een ander mooi voorbeeld vinden we langs en in de Maas. Hier is op verschillende plekken rivierhout afgezonken. Op het hout en tussen de takken vinden planten en dieren een prettige leefomgeving, een soort zoetwaterkoraalrif.

We hebben niet alleen mooie projecten opgeleverd. We zijn ook gestart met verschillende grote nieuwe projecten. Zo verkennen we in het IJsselmeergebied de mogelijkheden om het ecosysteem te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan de aanleg van nieuw (ontbrekend) leefgebied en het herstellen van geleidelijke overgangen van water naar land, en van zout naar zoet water. Dit doen we bij Wieringerhoek, Oostvaardersoevers, de Friese Kust en de Noord-Hollandse Markermeerkust.

De natuur die we hebben willen we zo goed mogelijk behouden. Voor verschillende Natura 2000-gebieden is Rijkswaterstaat als beheerder verantwoordelijk voor het maken van beheerplannen. Het afgelopen jaar zijn nieuwe conceptplannen gemaakt voor het beheer van de Grensmaas en voor 3 Natura 2000-gebieden in de Nederlandse Noordzee (Doggersbank, Klaverbank & Friese Front).

Meer weten?

Bovenstaande voorbeelden zijn een selectie van alle ontwikkelingen en resultaten die in 2020 zijn behaald en zijn beschreven in de jaarrapportage. Heeft u interesse in een volledig overzicht van de ontwikkelingen op gebied van ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland? Lees dan de jaarrapportage.