Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is vanuit de Omgevingswet verplicht het geluid langs rijkswegen te beheersen.

Geluid beheersen

Wanneer we een rijksweg veranderen, onderhouden of aanleggen, houden we altijd in de gaten of het geluid per geluidreferentiepunt onder het vastgestelde geluidproductieplafond blijft. Zo voorkomen we dat het geluid op woningen langs de weg onbeheerst toeneemt. En in de omgeving van de rijksweg meer geluid ontstaat dan wettelijk is toegestaan.

Jaarlijkse berekeningen

We berekenen ieder jaar of het geluid per geluidreferentiepunt onder het geluidproductieplafond is gebleven. We kijken hierbij naar alle onderdelen die een rol spelen bij geluid van een rijksweg, zoals verkeerstoename, wijziging van de maximumsnelheid of een nieuw wegdek. Als uit de berekeningen blijkt dat het geluid op bepaalde geluidreferentiepunten boven het geluidproductieplafond dreigt te komen, dan onderzoeken we of we dat met maatregelen kunnen voorkomen. Door jaarlijks deze berekeningen uit te voeren, voorkomen we dat het geluid langs rijkswegen onbeheerst toeneemt.

Door jaarlijks berekeningen uit te voeren, voorkomen we dat de geluidproductie langs rijkswegen onbeheerst toeneemt.

Monitoringsverslag

De resultaten van de jaarlijkse berekeningen publiceren we vóór 18 juli in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) onder de menukeuze ‘monitoring’. Op een later tijdstip in hetzelfde jaar wordt het monitoringsresultaat aangevuld met een toelichting. Elke 5 jaar stellen we bovendien een uitgebreider monitoringsverslag op, dat wordt opgenomen in het Actieplan omgevingslawaai rijkswegen.

Overzicht gepubliceerde verslagen

Het eerste verslag over de naleving van geluidproductieplafonds ging over het jaar 2013, dat was het eerste volledige jaar waarin er geluidproductieplafonds golden langs de rijkswegen. Tot en met het verslag over het jaar 2023 heetten deze verslagen ‘Nalevingsverslag’. Door het in werking treden van de Omgevingswet heten deze verslagen vanaf het verslag over het jaar 2024 ‘Monitoringsverslag’. In onderstaand overzicht staan alle verslagen die inmiddels zijn gepubliceerd.

Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Vul dan het contactformulier monitoringsverslag in.

Monitoringsverslagen 2024 en verder

  • Deze verslagen zullen vanaf 2025 worden gepubliceerd, de links volgen later.

Nalevingsverslagen 2013-2023

Verminderen geluid op woningen langs rijkswegen

Onder de vorige wetgeving (Wet milieubeheer, hoofdstuk 11) hebben we het bestaande geluid op woningen langs circa twee derde van de rijkswegen in ons land onderzocht. In ongeveer 20 saneringsplannen zijn oplossingen voorgesteld. De uitvoering bestaat uit het aanleggen van stiller asfalt, geluidschermen en het aanbrengen van geluidisolatie bij woningen.

De uitvoering van geluidschermen en geluidisolatie zal naar verwachting grotendeels vóór 2030 gereed zijn. De uitvoering van stiller asfalt gebeurt gelijktijdig met groot onderhoud aan de weg. Daardoor wordt stiller asfalt op sommige locaties pas na 2030 aangebracht.