Geluidregister

Het geluidregister is een interactieve kaart waarop u actuele informatie rond referentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds vindt.

Bekijk het geluidregister

Gebruikershandleiding geluidregister

Hulp nodig bij het bekijken van het geluidregister? Download dan de gebruikershandleiding geluidregister. In dit document vindt u informatie over hoe u de door u gewenste informatie uit de interactieve kaart haalt. En uitleg over de betekenis van de verschillende afkortingen die u daarbij tegenkomt.

Referentiepunten en geluidproductieplafonds

Aan beide kanten van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. Dat zijn geen fysieke punten waar we geluid meten, maar virtuele punten in een digitaal rekenmodel. Voor ieder punt is een maximaal toegestane geluidproductie berekend. Dit maximum noemen we het geluidproductieplafond of GPP. De referentiepunten liggen steeds op 50 m afstand van de weg, op 4 m hoogte en 100 m uit elkaar.

In het geluidregister kunt u al deze referentiepunten terug zien en kijken waar ze precies liggen. Ook staat erbij vermeld wat het geluidproductieplafond voor ieder punt is en op basis van welke gegevens dit plafond is vastgesteld. Verder is te zien of er een geluidscherm of geluidwal bij het referentiepunt ligt.

Geluidloket

Het geluidregister wordt beheerd door het Geluidloket, onderdeel van organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat. Het loket beantwoordt onder andere vragen over geluid en zorgt ervoor dat als een geluidproductieplafond wijzigt, dit wordt verwerkt in het geluidregister. Vragen over geluid of geluidsoverlast kunt u stellen via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Vragen over het geluidregister kunt u stellen via het contactformulier geluidregister.

Berekenen in plaats van meten

Rijkswaterstaat berekent hoeveel geluid er op een referentiepunt mag zijn. Waarom berekenen in plaats van meten? Er zijn bijna 60.000 referentiepunten in Nederland en om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid geluid per punt, zouden we dag en nacht moeten meten gedurende een jaar. Dat is praktisch onmogelijk. Bovendien kunnen we op basis van metingen geen goede voorspellingen doen voor de ontwikkeling van het geluid.

Wettelijke rekenmethode

Daarom laten we een computer met behulp van een wettelijke rekenmethode berekeningen maken. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met allerlei factoren die van invloed zijn op het geluid. Bijvoorbeeld het type wegdek, het aantal voertuigen, de rijsnelheid en of er geluidschermen staan.

Controle door het RIVM

Het onafhankelijk Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet ieder jaar steekproefsgewijs metingen bij referentiepunten. Dit ter controle van de rekenmethodiek. Op enkele referentiepunten voeren zij permanent controle uit. Wijkt de meting systematisch af van de berekeningen van Rijkswaterstaat? Dan wordt gekeken of de rekenmethodiek aangepast moet worden.

Jaargemiddeld geluidniveau

Het geluidniveau van een rijksweg is nooit constant. Binnen 24 uur wisselen drukke en rustige perioden elkaar af. Ook binnen een jaar is er verschil in veel en weinig verkeer. Ondanks dit gegeven, moet er toch een ‘vast’ gemiddeld geluidniveau zijn, wil je iets kunnen zeggen over geluid langs de rijksweg. Dit doen we met behulp van Lden.

Lden

Lden staat voor level (Engels voor niveau) en day-evening-night. We berekenen Lden door het jaargemiddelde geluidniveau van ieder van die 3 perioden te nemen. Bij geluid in de avond tellen we nog eens 5dB op. Bij het gemiddelde van ’s nachts nog eens 10 dB. Dit komt omdat mensen in die perioden geluidoverlast als hinderlijker ervaren. Van de 3 gemiddelden nemen we vervolgens weer het gemiddelde. Dit noemen we Lden.

Logboek

Vanaf 1 januari 2013 houden we alle wijzigingen in het register bij in een logboek.

Heeft u vragen over het geluidregister?

Heeft u vragen over het geluidregister of vermoedt u dat er onjuiste gegevens in het geluidregister staan?

Vragen over geluid of geluidoverlast kunt u stellen bij Rijkswaterstaat via het gratis telefoonnummer 0800-8002. Voor vragen over het geluidsregister kunt u het contactformulier geluidregister invullen.

Let wel: het geluidregister legt de maximale toegestane geluidproductie door het verkeer op de rijksweg vast. De daadwerkelijke geluidproductie wordt ieder jaar berekend. Deze informatie vindt u op de pagina Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat.