Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen in het inkoopdomein GWW

De Tweede Kamer heeft de Rijksoverheid verplicht om per 2010 100% duurzaam in te kopen. Rijkswaterstaat voldoet al aan de 100% doelstelling door toepassing van duurzaamheidcriteria in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Voor de overige inkoopdomeinen – informatieverwerking en ICT, kennis en bedrijfsvoering – wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten en worden er aanvullende criteria opgesteld voor het betreffende inkoopdomein.

De 4 inkoopdomeinen werken aan doelstellingen en actieplannen om duurzaam inkopen Rijkswaterstaat breed te bevorderen. Het bestuur van Rijkswaterstaat heeft tevens vastgesteld dat duurzaamheid verplicht onderdeel wordt van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV-criteria).

CO2-prestatieladder en DuboCalc

Rijkswaterstaat hanteert op dit moment 2 standaard instrumenten om duurzaamheid bij aanbestedingen binnen de GWW aan bod te laten komen binnen de BPKV-methodiek, te weten de CO2-prestatieladder en DuboCalc.

De CO2-prestatieladder is een certificatiesysteem, waarmee een aannemer kan aantonen dat hij in zijn bedrijf en in projecten maatregelen neemt die leiden tot beperking van CO2-emissies binnen zijn bedrijf of elders in de keten.

DuboCalc is het instrument waarmee kan worden berekend welke duurzaamheidswaarde een ontwerp heeft. Middels deze score kunnen dus verschillende ontwerpen en/of inschrijvingen objectief worden vergeleken.

Aanbestedingsprocedure

Om duurzaam in te kopen gaat Rijkswaterstaat bij aanbestedingen als volgt te werk:

  • De opdrachtnemer krijgt de ruimte om met innovatieve oplossingen te komen doordat Rijkswaterstaat zoveel mogelijk een oplossingsvrije uitvraag doet via functionele specificaties.
  • Voor specifieke onderdelen van het werk heeft Rijkswaterstaat eisen ten aanzien van de technische oplossingen. In tunnels komt bijvoorbeeld altijd LED-lijnverlichting. Een ander voorbeeld is dat alleen duurzaam hout mag worden gebruikt.
  • Rijkswaterstaat streeft ernaar om inschrijvingen te beoordelen op totale kosten voor aanleg en beheer (Life Cycle Costing (LCC) en Total Cost of Ownership (TCO)). Daar waar mogelijk maakt Rijkswaterstaat de afname van energie onderdeel van het (onderhouds)contract, zodat er een directe prikkel is om energiekosten en daarmee het verbruik laag te houden.
  • De aanbieders die zich bij inschrijving verplichten tot een bepaalde CO2-ambitie (waarvoor een certificaat van de CO2-prestatieladder als bewijsmiddel kan worden overlegd) krijgen een - fictieve – aftrek van hun inschrijfprijs via de BPKV-methodiek.
  • Rijkswaterstaat daagt aanbieders uit om een milieuvriendelijk product aan te bieden, via DuboCalc in de BPKV-methodiek.