Verkeers- en vervoermodellen

We willen ons nu en in de toekomst snel en veilig kunnen verplaatsen over het wegen- en spoorwegennet. Het is daarbij wel belangrijk dat de omgeving leefbaar blijft. Onze verkeers- en vervoermodellen helpen ons om de juiste besluiten en maatregelen te nemen.

De modellen geven inzicht in hoe de wereld er in de toekomst uit kán zien. Ze laten zien wat de verwachte ontwikkelingen in het gebruik van auto, openbaar vervoer en fiets kunnen zijn. Ook hoe het transport over weg, water en spoor zich zouden kunnen ontwikkelen. De modellen laten zien wat de effecten van die ontwikkelingen op de bereikbaarheid, veiligheid en milieu (lucht en geluid) kunnen zijn.

Voor het maken van de prognoses gebruiken we 2 strategische modellen:

  1. LMS
  2. NRM

Lees meer over het maken van prognoses op de pagina Prognoses maken.

Kwaliteit borgen

Rijkswaterstaat is eigenaar van deze strategische modellen en beheert en ontwikkelt deze voor het ministerie. Daarmee zijn we ook verantwoordelijk voor de (wetenschappelijke) kwaliteit van de modellen. Om die kwaliteit te waarborgen worden de modellen getoetst door een onafhankelijke audit.

De laatste review LMS-NRM was in februari 2022.

Jaarlijkse prognoses

Rijkswaterstaat en ProRail maken ieder jaar prognoses die inzicht geven in de ontwikkelingen van het verkeer en het vervoer in Nederland. Hoeveel voertuigen rijden er bijvoorbeeld in 2040 en 2050 in Nederland? Hoeveel reizigers maken gebruik van het openbaar vervoer? Om prognoses te maken, gebruiken we bovenstaande verkeers- en vervoermodellen. Lees meer over de prognoses.

Meer informatie over strategische verkeers- en vervoermodellen

Op de pagina LMS en NRM vindt u meer informatie over de 2 eerder genoemde strategische verkeers- en vervoermodellen. Andere voorbeelden van modellen die input leveren voor onze verkeers- en vervoerprognoses zijn:

BasGoed

BasGoed staat voor Basismodel voor Goederenvervoer. Het is een strategisch goederenvervoermodel waarmee prognoses worden opgesteld voor weg, spoor en binnenvaart. Basgoed heeft tot doel om de effecten van economische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen op het goederenvervoer in kaart te brengen.

SPARK

SPARK staat voor Strategisch Personenauto RekenKader. Het heeft als doel de toekomstige omvang en samenstelling van het autobezit in Nederland voor verschillende economische scenario’s in kaart te brengen. Daarnaast biedt dit model inzicht in de effecten van beleidsmaatregelen rond autobezit en -gebruik.

Tigris XL

Tigris XL geeft antwoorden op vragen over de ruimtelijke effecten van nieuwe infrastructuur en over de effecten van bereikbaarheid bij nieuwe verstedelijking op de lange termijn.

AEOLUS

Het model AEOLUS is een strategisch luchtvaartmodel. Het heeft als doel prognoses op te stellen voor het aantal vliegbewegingen, het aantal passagiers en de hoeveel vracht voor de Nederlandse luchthavens.

Vragen over de verkeers- en vervoerprognoses

Heeft u vragen? Dan kunt u ook contact opnemen via het contactformulier Steunpunt verkeersprognoses.

Onderliggende pagina