A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Waarom

  • Op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder staan automobilisten vaak in de file.
  • Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren.
  • Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

Meer doelen en resultaten

Hoe

extra rij- en spitsstroken

47 km

aan snelweg pakken we aan

Bekijk de projectwebsite A27 Houten-Hooipolder

Toelichting projectplannen

Op de interactieve tracékaart op de projectwebsite A27 Houten - Hooipolder kunt u het nieuwe ontwerp van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder raadplegen. Standaard tonen we het tracébesluit. Op de geluidskaart vindt u meer informatie over de geluidsbelasting na de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Op de website van Platform Participatie staan alle documenten die horen bij het tracébesluit (TB) en saneringsbesluit SB) A27 Houten - Hooipolder. Een omschrijving van de plannen is ook te vinden in de samenvatting van het tracébesluit.

Video: verbreding A27 Houten-Hooipolder

In onderstaande video vertellen we wat er gaat veranderen aan de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder.

RUSTIGE MUZIEK (Verkeer rijdt over een brug, in de verte staan windturbines.) VOICE-OVER: De hoge verkeersdrukte op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder zorgt bijna elke dag voor lange files. Met de verbreding van dit 47 kilometer lange traject verbetert Rijkswaterstaat hier de doorstroming. Daarnaast passen we ook knooppunt Hooipolder aan en renoveren of vervangen we het merendeel van de bruggen op het traject. Er worden ook maatregelen genomen om de leefkwaliteit in de omgeving niet verder te belasten en deze waar mogelijk te verbeteren. (Een lange brug.) JOLANDE DE HAAN: Wat hoop ik? Dat de files opgelost worden, zeker de file voor de brug van Gorinchem dat dat opgelost wordt door de verbreding van de A27. Dat hoop ik. (Beeldtekst: Houten - Everdingen: Verbreding naar 4 rijstroken. Everdingen - Houten: Blijft 2 rijstroken + spitsstrook. Voice-over:) OPGEWEKTE MUZIEK VOICE-OVER: Het eerste grote onderdeel van de wegverbreding vinden we bij Houten. Hier renoveren en verbreden we de Houtensebrug. (De Houtensebrug vanuit de lucht.) De bestaande Hagesteinsebrug over de Lek vervangen we door een nieuwe, bredere brug. (Over de brug rijdt verkeer.) Op deze brug leggen we ook een fietspad aan. (Het fietspad wordt aangeduid.) In Vianen is bij de aansluiting Hagestein samen met de actieve bewonersgroep van woonwijk De Hagen gekeken naar landschappelijke inpassing aan de westzijde. Voor de bomen die moeten wijken voor het project worden ergens anders nieuwe bomen geplant. (Een snelweg. Ben Böing:) BEN BÖING: Wij zien als belangrijkste kansen voor dit project de verbetering van de geluidssituatie rondom de weg en de brug en de ontwikkeling van het fietsnetwerk. Want op de nieuwe brug komt een fietspad. Daar zijn we heel blij mee. (Beeldtekst: Everdingen - Scheiwijk: Verbreding naar 2 rijstroken + spitsstrook. Scheiwijk - Everdingen: Verbreding naar 2 rijstroken + spitsstrook. Voice-over:) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER VOICE-OVER: Op knooppunt Everdingen komen de A2 en de A27 samen. Tot hier verbreden we de weg vanuit het noorden naar vier rijstroken. Het knooppunt zelf blijft ongewijzigd. (De wegen vanuit de lucht.) De A27 is te gast in het landschap. We zorgen daarom voor een goede inpassing van de weg in de omgeving waarbij we ook de karakteristieken van het landschap zichtbaar maken. Bijvoorbeeld door groene bermen aan te leggen die aansluiten op de omgeving of door het zicht op de omgeving zoveel mogelijk vrij te houden. Naast aansluiting Noordeloos leggen we bij de op- en afritten een nieuwe turborotonde aan. De bestaande ovonde aan de westkant passen we aan. De viaducten Blommendaal, Dorpsweg en Groeneweg worden vervangen en krijgen een grotere overspanning. Hierdoor komen deze en enkele omliggende wegen hoger te liggen. JOHAN DE VRIES: Ik maak veel gebruik van deze snelweg en ik hoop dat de verbreding ja, een kortere reistijd geeft, dus een betere doorstroming. (Beeldtekst: Scheiwijk - Werkendam: Verbreding naar deels 4 rijstroken. Werkendam - Scheiwijk: Verbreding naar 3 rijstroken. Voice-over:) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER VOICE-OVER: Om het nog aan te leggen bedrijventerrein Groote Haar bereikbaar te maken, leggen we ter hoogte van verzorgingsplaats Scheiwijk een nieuwe aansluiting aan. Op knooppunt Gorinchem komen de A27 en de A15 samen. Hier plaatsen we nieuwe geluidsschermen. (Het knooppunt vanuit de lucht.) Om geluidshinder te verlagen brengen we op grote delen van het traject Houten - Hooipolder naast geluidsschermen ook stiller asfalt aan. (De plannen op een kaart.) Op de plek van de Merwedebrug bouwen we een nieuwe, bredere brug. Om tegemoet te komen aan de binnenvaart krijgt de nieuwe brug geen middenpijlers in de vaargeul. (De nieuwe brug vanuit de lucht. Beeldtekst: Werkendam - Hooipolder: Verbreding naar 2 rijstroken + spitsstrook, deels 3 rijstroken. Hooipolder - Werkendam: Verbreding naar 2 rijstroken + spitsstrook, deels 3 rijstroken.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER Ter hoogte van Werkendam ligt fort Altena dat onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om de beleving van het fort vanaf de A27 te vergroten verwijderen we de beplanting tussen de snelweg en het fort. De oorspronkelijke verdedigingswallen van fort Altena worden tot aan de A27 hersteld en teruggebracht naar de situatie van 1880. (De plaats van het fort wordt aangeduid.) We vervangen de Keizersveerbrug door een nieuwe, bredere brug. Op deze brug is plaats voor meer rijstroken, een fietspad en een apart gedeelte voor landbouwverkeer. Op knooppunt Hooipolder komen de A27 en de A59 samen. Voor een betere doorstroming van het verkeer vanuit Rotterdam richting Utrecht leggen we een verbindingsboog aan vanaf de A59 naar de A27. Hierdoor komt meer ruimte vrij voor doorgaand verkeer van de A59 richting 's-Hertogenbosch. Daarnaast halen we op twee plaatsen de verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer weg waardoor weggebruikers daar niet meer hoeven te wachten. Om plaats te maken voor de verbindingsboog wordt afrit 34 bij Raamsdonksveer gesloten. Deze vervangen we door een nieuwe verbindingsweg vanaf afrit 33 bij Oosterhout. CHRISTOPHE VAN DER MAAT: De aanpak van de A27 is enorm belangrijk voor Brabant, maar ook voor een stad als Breda. Het gedoe bij knooppunt Hooipolder bijvoorbeeld dat is echt een doorn in het oog van veel mensen. Voor de economie is het een grote stap voorwaarts dat we straks weer door kunnen rijden op de A27. Daar ben ik heel erg blij mee. (Beeldtekst: Planning. Wat gaan wij de komende jaren doen? Voice-over:) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Rijkswaterstaat begint in 2019 al met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. Op het zuidelijke deeltraject tussen Everdingen en Hooipolder starten we vanaf 2022 met de verbreding van de weg. Tussen 2027 en 2029 zullen de werkzaamheden voltooid zijn. Op het noordelijke deeltraject tussen Houten en Everdingen starten de werkzaamheden vanaf 2023. Deze zullen tussen 2028 en 2030 gereed zijn. (Een tijdlijn van de werken.) Met de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder zorgt Rijkswaterstaat voor een vlottere doorstroming van het verkeer met oog voor veiligheid en leefbaarheid. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn nog niet gestart. Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Start realisatie: 2022
2023

Start realisatie

2026

Openstelling knooppunt Hooipolder

2029-2031

Openstelling zuidelijk tracé, Everdingen-Hooipolder

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws