Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de snelweg A27, zodat het verkeer beter kan doorrijden. Op deze pagina vindt u wat we de komende jaren gaan doen.

Wanneer

Start realisatie: 2023
2016

Ontwerptracébesluit (OTB), Ontwerpsaneringsplan (OSP) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld

2017

Tracébesluit (TB), tervisielegging TB en mogelijke beroepsprocedure bij Raad van State

2019
  • Tracébesluit (TB), saneringsbesluit (SB), tervisielegging TB en SB en beroepsprocedure bij de Raad van State
  • Start voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen
2020

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

2023

Start realisatie

2026

Openstelling knooppunt Hooipolder

2029-2031

Openstelling zuidelijk tracé, Everdingen-Hooipolder

2029-2031

Openstelling noordelijk tracé, Houten-Everdingen

Deze planning kan nog veranderen.

Procedure

Op 20 december 2018 heeft de minister het tracébesluit (TB) en saneringsbesluit (SB) voor de verbreding van de A27 Houten–Hooipolder vastgesteld. Personen die een zienswijze hadden ingediend op het ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsplan (OSP) konden van 11 januari tot en met 21 februari 2019 beroep aantekenen tegen het TB en SB A27 Houten - Hooipolder

Ook was het tijdens die periode mogelijk om in beroep te gaan op punten die eerder nog niet bekend waren. Te denken valt aan de vervanging van de 3 grote bruggen.

Er zijn 45 beroepen aangetekend, waartegen de minister een verweer heeft ingediend. De zittingen van de Raad van State vonden plaats op 2, 3 en 4 maart 2020. Op 26 augustus 2020 deed de Raad van State uitspraak en besloot dat de wegverbreding officieel door kan gaan.

Aanpak: omgevingsmaatregelen

De gevolgen van de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder voor geluid, luchtkwaliteit en milieu zijn onderzocht en beschreven in de milieueffectrapportage (MER). Daarin zijn ook compenserende maatregelen opgenomen. Op de projectwebsite A27 Houten - Hooipolder vindt u meer informatie over de thema’s boscompensatie, natuurcompensatie, landschap, geluid, luchtkwaliteit en voorbereiding en onderzoek.

Aanpak: vormgeving nieuwe bruggen

De Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden vervangen door nieuwe bruggen. Het is nog niet duidelijk om welk type brug het bij de nieuwbouw gaat. Rijkswaterstaat biedt de aannemer op deze manier de mogelijkheid om tot een goed ontwerp te komen zonder precies voor te schrijven hoe de brug eruit moet zien.

Zo kan de aannemer het beste uit zichzelf halen. Wel geven we de aannemer vormgevingseisen mee. Zo moeten de bruggen zo veel mogelijk uitzicht bieden op het weidse landschap en op de rivieren. De A27 is bestempeld als panoramaroute. De weg, en daarmee ook de bruggen, zijn te gast in het landschap.

Meer weten? Bekijk de interactieve tracékaart op de projectwebsite A27 Houten - Hooipolder.