Planning en aanpak

Planning en aanpak

Op deze pagina leest u meer over de planning voor het verbeteren van de aansluiting van de N3 en N214 op de snelweg A15.

Wanneer

2012 - 2015 Planologische procedure, vergunningen en grondverwerving
2017 - 1e helft 2019

Voorbereiding gunning en uitvoering

2e helft 2019 Start werkzaamheden
Eind 2019
  • werkterrein afbakenen
  • verplaatsen 3 carpoollocaties naar Veerweg
  • bomen verwijderen
  • aanbrengen voorbelasting
2020

Aanbrengen voorbelasting en bouw viaducten over de Sophiaspoortunnel, onderdeel van de Betuweroute

1e helft 2021

Afbouw viaducten plus overige betonnen ‘kunstwerken’

2e + 3e kwartaal 2021

Reconstructie gedeelte N214 en aansluiten onderliggende wegen. Realiseren nieuwe toe- en afrit A15

2021

Afbouwen nieuwe viaducten, reconstructie gedeelte N214 en aansluiten onderliggende wegen. Realiseren nieuwe toe- en afrit snelweg A15

Eind 2021

Werkzaamheden afgerond. Verbeterde aansluiting en nieuwe carpoolplaats openstellen

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak werkzaamheden A15/N3/N214

Voor de verbetering van de aansluiting van de A15/N3/N241 voeren we de volgende werkzaamheden uit:

Afbakening werkterrein

Bij de inrichting van het werkterrein worden bouwhekken geplaatst. Dit is nodig om te voorkomen dat dieren en ongewenste personen het bouwterrein kunnen betreden. Rijkswaterstaat zorgt hiermee voor een veilige werkomgeving.

Aanbrengen voorbelasting

Bij de voorbelasting wordt veel zand of grond in verschillende lagen op de bodem gelegd. Dit is nodig om deze voldoende draagkrachtig te laten zijn voor de aanleg van nieuwe weggedeelten en om daarna zo min mogelijk verzakking (zettingen) te hebben. Deze voorbelasting zal ongeveer een jaar blijven liggen.

Bomen verwijderen

De natuur in de directe omgeving wordt zoveel als mogelijk gecompenseerd en beschermd. Hiervoor is een natuurplan gemaakt. Om de nieuwe aansluiting te kunnen realiseren zijn een aantal bomen (populieren en elzen) verwijderd. Deze bomen hebben een functie als geleiding voor vleermuizen. Er zijn vleermuisschermen geplaatst, zodat de vleermuizen hun oorspronkelijke vliegroute kunnen volgen.

Bouwen van nieuwe viaducten

Voor de herinrichting van de aansluiting van de N3 en N214 op de A15 is het nodig om nieuwe viaducten te bouwen over de spoorlijn. Naast deze viaducten is het nodig om nog enkele andere zogeheten ‘kunstwerken’ te bouwen. Het betreft een betonnen ‘overkluizing’ die nodig is om aanwezige leidingen in de ondergrond te beschermen. Daarnaast wordt hierbij een betonnen funderingsconstructie voor de aansluitende lokale wegen gemaakt, de zogenaamde ‘palenmatras’. Deze voorkomt dat de weg rondom de aanwezige kunstwerken te veel gaat ‘verzakken’ als gevolg van de beperkte draagkracht van de ondergrond.

Herinrichting wegen

Om de aansluiting van de A15/N3/N214 te verbeteren is het nodig om deze wegen ter plaatse opnieuw in te richten. De op- en afritten van de N3/N214 op de A15 (en vice versa) worden compleet opnieuw vormgegeven en ingericht om de capaciteit voor het verkeer te verbeteren.

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een goede aansluiting. ProRail is verantwoordelijk voor de nabijgelegen spoorlijn. Rijkswaterstaat werkt nauw samen met de mensen uit de omgeving en de verschillende beheerders: de gemeenten Molenlanden en Papendrecht, de provincie Zuid-Holland, waterschap Rivierenland en spoorwegbeheerder ProRail. De provincie Zuid-Holland draagt voor een belangrijk deel bij in de kosten van dit project.