Waterwet

Om te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt, is op 22 december 2009 de Waterwet in werking getreden. Deze wet heeft 8 oude waterwetten samengevoegd. Dus: 1 wet in plaats van allemaal aparte wetten.

De Waterwet gaat uit van integraal beheer van het hele watersysteem: het samenhangend geheel van 1 of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

Invloedrijke activiteiten

Voor de categorie van invloedrijke activiteiten in, op, over of onder watersystemen kent de Waterwet de integrale watervergunning. Het gaat om een reeks aan activiteiten. Van het onttrekken of lozen van grote hoeveelheden grond- of afvalwater tot het bouwen op een dijk. 

Een bedrijf heeft bovendien maar met 1 bevoegd gezag voor vergunningverlening te maken bij de beoordeling van de gevolgen van zijn activiteiten voor het watersysteem.

Daarbij is aansluiting gezocht bij het omgevingsloket voor vergunningverlening van gemeenten en provincies. In de Waterwet worden zoveel mogelijk handelingen met algemene regels geregeld, waarbij er geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd.

Aanvragen vergunning

De watervergunning wordt meestal op aanvraag gegeven. Voor de behandeling van een aanvraag waarvoor afdeling 3.4 Awb van toepassing is, geldt een behandelperiode van maximaal 6 maanden. Dat is inclusief met de tijd die nodig is om een ontwerpbesluit ter inzage te leggen.

Wordt een vergunning gevraagd waarvoor afdeling 3.4 niet van toepassing is, bijvoorbeeld voor het gebruik van een waterstaatswerk, of een lozing vanuit een niet-omgevingsvergunningplichtige inrichting. Dan is de proceduretijd korter: maximaal 8 weken na indiening van de aanvraag.

Uw aanvraag voor een watervergunning of een melding om gebruik te maken van Rijkswaterstaatwerken of het lozen of onttrekken van water aan Rijkswater kunt u indienen via uw gemeente. 

Deze zorgt er dan voor dat de aanvraag zo snel mogelijk bij Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie terecht komt. Maar het staat u natuurlijk ook vrij rechtstreeks naar het voor u bevoegde gezag te gaan.

Snel en eenvoudig een vergunning aanvragen of een melding indienen

Onderliggende pagina