Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) was tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 de belangrijkste milieuwet. Na 1 januari gaat de Wet milieubeheer grotendeels op in de Omgevingswet. De volgende onderwerpen blijven in de Wet milieubeheer geregeld: stoffen, afvalstoffen, broeikasgasemissies, openbaarheid milieu-informatie en milieuaansprakelijkheid.

De Wet milieubeheer wordt door de Invoeringswet Omgevingswet aangepast, omdat delen overgaan naar de Omgevingswet. Deze wijzigingen treden eveneens op 1 januari 2024 in werking. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Omdat de Wet milieubeheer grotendeels komt te vervallen is er in de Invoeringsregelgeving voorzien in overgangsrecht. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving.