Vegetatielegger

De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Die geven samen de norm voor de begroeiing in een gebied aan. De Vegetatielegger draagt bij aan een veilige doorstroming en de verbetering van de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. En aan versterking van de riviernatuur.

De natuur in de uiterwaarden verandert ieder seizoen en ieder jaar onder invloed van groei, het grazen van dieren, zon, wind en water. Rijkswaterstaat heeft de wettelijke verplichting (de zogenaamde zorgplicht) om de begroeiing binnen de norm te houden. De Vegetatielegger geeft die norm aan, vanuit het oogpunt van waterveiligheid, waterkwaliteit en natuur.

Uitgangspunt voor onderhoud

Op basis van de Vegetatielegger voeren wij onderhoud uit in de uiterwaarden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat het doorgroeien en uitbreiden van vegetatie in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. De Vegetatielegger maakt ook duidelijk welke begroeiing een bijdrage levert aan de waterkwaliteit en dus moet blijven staan. En waar mogelijkheden zijn om de riviernatuur te versterken. Dit staat allemaal in de Waterwet.

Direct naar de vegetatielegger

Direct naar actuele besluit en toelichting legger rijkswaterstaatwerken en vegetatielegger

Actualisering Vegetatielegger

De Vegetatielegger is sinds 2014 onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken. De Legger wordt regelmatig geactualiseerd. Met actualiseren bedoelen we dat de laatste stand van zaken erin verwerkt is.

In juli 2022 is de Vegetatielegger geactualiseerd, met uitzondering van het deel Grensmaas. Voor de uitgevoerde rivierverruimende maatregelen in de Heesseltsche Uiterwaarden (Waal) en de Grensmaas (Maas) zijn zogenoemde projectplannen Waterwet opgesteld, omdat de uitgevoerde situatie afweek van de situatie in de oorspronkelijke plannen.

Tegen het projectplan Grensmaas is in 2022 beroep aangetekend. In februari 2023 is het beroep tegen de vaststelling van het projectplan Grensmaas ongegrond verklaard. De rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de minister bij de vaststelling van het projectplan Grensmaas het belang van de natuur voldoende heeft meegewogen. Voor Rijkswaterstaat is de uitspraak een bevestiging dat we een goede en zorgvuldige afweging maken tussen natuur en hoogwaterveiligheid.

Het hoogwater van juli 2021 heeft aangetoond dat ook in de Grensmaas de hoogwaterveiligheid belangrijk is, en dat goed vegetatiebeheer hierbij belangrijk is. Uiteraard blijven we met de natuurorganisaties in gesprek over hoe we ook in de toekomst de afweging goed blijven maken, en waar mogelijk ook de legger kunnen verbeteren. Bij de volgende actualisatie van de Vegetatielegger wordt de nieuwe situatie voor de Grensmaas opgenomen.

Eerdere (ontwerp)besluiten en (ontwerp)projectplannen

Hieronder treft u een overzicht aan van eerdere (ontwerp)besluiten en toelichtingen, (ontwerp)projectplannen, bekendmakingen e.d. die betrekking hebben op de Vegetatielegger.

Definitieve projectplannen Waterwet 2021/2022

Ontwerp Vegetatielegger 2021

In het iReport Legger rijkswaterstaatwerken vindt u de toelichting op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Vegetatielegger 2020

Vegetatielegger 2014

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. In de legger wordt de normatieve toestand van het waterstaatswerk omschreven. Er kunnen ook vergunningen zijn afgegeven, die afwijken van die normatieve toestand. Samen geeft dat een beeld van de feitelijke staat waarin het waterstaatswerk verkeert. 

De norm van de Vegetatielegger geldt ook voor duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor terreineigenaren.

Meer informatie over de Vegetatielegger

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Bel dan met onze gratis informatielijn: 0800-8002.

Uiterwaarden

Onderliggende pagina