Vegetatielegger

Vegetatielegger

De Vegetatielegger is een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming en de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Samen geven zij de norm voor de vegetatie aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

Door het uitvoeren van vegetatieonderhoud op basis van de Vegetatielegger voorkomen we bijvoorbeeld dat het doorgroeien en uitbreiden van vegetatie in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. Ook voorkomen we dat vegetatie wordt verwijderd die een bijdrage levert aan de waterkwaliteit. Dit is bepaald in de Waterwet.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken.

Actualisering Vegetatielegger

In 2014 is de Legger rijkswaterstaatswerken geactualiseerd en is deze voor het eerst uitgebreid met de Vegetatielegger. Vanwege uitgevoerde projecten was het nodig om de Vegetatielegger aan te passen. In 2020 is de Vegetatielegger daarom geactualiseerd.

Op dit moment vindt de actualisatie van de Legger rijkswaterstaatswerken (2021) plaats; de Vegetatielegger maakt daarvan onderdeel uit. De Vegetatielegger zal op bepaalde punten worden aangepast. Zie hiervoor hieronder de ontwerp documenten.

Ontwerp Vegetatielegger 2021

In het iReport Legger rijkswaterstaatwerken vindt u de toelichting op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Vegetatielegger 2020

Vegetatielegger 2014

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. In deze legger wordt de normatieve toestand van het waterstaatswerk omschreven. Er kunnen echter ook vergunningen zijn vergund, die afwijken van die normatieve toestand. Samen geeft dat een beeld van de feitelijke staat waarin het waterstaatswerk verkeerd. Deze vergunningen zijn als extra laag in de viewer van de legger zichtbaar.

De norm van de Vegetatielegger geldt ook op duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor terreineigenaren.

Kaart vegetatielegger

Op de kaart van de vegetatielegger is te zien dat het gebied binnen de blauwe lijn onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt, als het om hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit gaat. Ook dragen wij zorg voor de terreinen die alleen onder zeer extreme omstandigheden onder water lopen.

Een uitzondering geldt voor de vrijgestelde gebieden, die rood en wit gearceerd op de kaart staan. Hier is de Vegetatielegger niet van toepassing. Begroeiing in dit gebied heeft geen significant effect op de hoogwaterveiligheid.

Overigens staan op de vegetatielegger alleen de vegetatie-eisen voor Rijkswaterstaat. De eisen voor bijvoorbeeld het waterschap worden hierop niet vermeld. Dit omdat de vereisten hiervoor van elkaar kunnen afwijken. Dat geldt onder andere voor plaatsen op en rondom waterkeringen. De eisen hiervoor zijn opgenomen in de keur (de algemene verordening van een waterschap).

Meer informatie

Bij vragen over de informatie op deze pagina kunt u bellen met onze gratis informatielijn: 0800-8002.

Onderliggende pagina