Vegetatielegger

De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Die geven samen de norm voor de begroeiing in een gebied aan. De Vegetatielegger draagt bij aan een veilige doorstroming en de verbetering van de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. En aan versterking van de riviernatuur.

De natuur in de uiterwaarden verandert ieder seizoen en ieder jaar onder invloed van groei, het grazen van dieren, zon, wind en water. Rijkswaterstaat heeft de wettelijke verplichting (de zogenaamde zorgplicht) om de begroeiing binnen de norm te houden. De Vegetatielegger geeft die norm aan, vanuit het oogpunt van waterveiligheid, waterkwaliteit en natuur.

Uitgangspunt voor onderhoud

Op basis van de Vegetatielegger voeren wij onderhoud uit in de uiterwaarden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat het doorgroeien en uitbreiden van vegetatie in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. De Vegetatielegger maakt ook duidelijk welke begroeiing een bijdrage levert aan de waterkwaliteit en dus moet blijven staan. En waar mogelijkheden zijn om de riviernatuur te versterken. Dit staat allemaal in de Omgevingswet.

Direct naar de vegetatielegger

Direct naar actuele besluit en toelichting legger rijkswaterstaatwerken en vegetatielegger 2024

Actualisering Vegetatielegger

De Vegetatielegger is sinds 2014 onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken. De Legger wordt regelmatig geactualiseerd. Met actualiseren bedoelen we dat de laatste stand van zaken erin verwerkt is.

In april 2024 is de Vegetatielegger geactualiseerd, inclusief verschillende uitgevoerde maatregelen, zoals het Natuurontwikkelingsproject uiterwaard Cortenoever en de wijzigingen in het vegetatiebeeld bij de Grensmaas. Daarnaast zijn enkele ambtelijke wijzigingen in de legger verwerkt.

Het hoogwater van juli 2021 heeft aangetoond dat de hoogwaterveiligheid belangrijk is, en dat goed vegetatiebeheer hierbij belangrijk is. Uiteraard blijven we met de natuurorganisaties in gesprek over hoe we ook in de toekomst de afweging goed blijven maken, en waar mogelijk ook de legger kunnen verbeteren.

Eerdere (ontwerp)besluiten en (ontwerp)projectplannen

Hieronder treft u een overzicht aan van eerdere (ontwerp)besluiten en toelichtingen, (ontwerp)projectplannen, bekendmakingen e.d. die betrekking hebben op de Vegetatielegger.

Definitieve projectplannen Waterwet 2021/2022

Vegetatielegger 2021

In het iReport Legger rijkswaterstaatwerken vindt u de toelichting op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Vegetatielegger 2020

Vegetatielegger 2014

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. In de legger wordt de normatieve toestand van het waterstaatswerk omschreven. Er kunnen ook vergunningen zijn afgegeven, die afwijken van die normatieve toestand. Samen geeft dat een beeld van de feitelijke staat waarin het waterstaatswerk verkeert. 

De norm van de Vegetatielegger geldt ook voor duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor terreineigenaren.

Meer informatie over de Vegetatielegger

Heeft u vragen of opmerkingen over deze pagina, neem dan contact met ons op.

Uiterwaarden

Onderliggende pagina