Vegetatielegger

Vegetatielegger

De Vegetatielegger is een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming en de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Samen geven zij de norm voor de vegetatie aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

Wij voeren vegetatieonderhoud uit op basis van de Vegetatielegger. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat het doorgroeien en uitbreiden van vegetatie in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. Ook voorkomen we dat vegetatie wordt verwijderd die een bijdrage levert aan de waterkwaliteit. Dit is bepaald in de Waterwet.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken.

Actualisering Vegetatielegger

In 2014 is de Legger rijkswaterstaatswerken geactualiseerd en voor het eerst uitgebreid met de Vegetatielegger. Door een aantal uitgevoerde projecten was het nodig om de legger aan te passen. Daarom is de Vegetatielegger in 2020 geactualiseerd.

Op dit moment vindt de actualisatie van de Legger rijkswaterstaatswerken plaats. Hierin worden ook enkele wijzigingen van de Vegetatielegger meegenomen. De uitgevoerde maatregelen in de Heesseltsche Uiterwaarden (Waal) en de Grensmaas (Maas) weken af van het oorspronkelijke plan. Daarom is hiervoor een apart Projectplan Waterwet vereist, voordat de Legger kan worden aangepast. De ontwerpprojectplannen hebben in 2021 ter inzage gelegen.

Definitieve projectplannen

Naar aanleiding van het ontwerp projectplan Heesselt zijn geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van het ontwerp projectplan Grensmaas zijn 4 zienswijzen ingediend. De antwoorden hierop zijn verwerkt in een Nota van Antwoord en maken deel uit van het definitieve projectplan. De bekendmakingen van- en de definitieve projectplannen Heesselt en Grensmaas inclusief de Nota van Antwoord op het ontwerp projectplan Grensmaas vindt u onder Definitieve projectplannen (2021/2022).

Op 13 januari 2022 is het projectplan Heesselt en op 12 januari 2022 is het projectplan Grensmaas gepubliceerd/ter inzage gelegd. Hiertegen kunt u 6 weken beroep aantekenen. Zie voor verdere details de bekendmakingen.

Na de beroepstermijn van de projectplannen zal de definitieve Legger rijkswaterstaatswerken inclusief Vegetatielegger worden gepubliceerd. De stukken worden dan op deze pagina toegevoegd.

Definitieve projectplannen Waterwet 2021/2022

Dit zijn de definitieve projectplannen:

Ontwerp Vegetatielegger 2021

In het iReport Legger rijkswaterstaatwerken vindt u de toelichting op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Vegetatielegger 2020

Vegetatielegger 2014

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. In de legger wordt de normatieve toestand van het waterstaatswerk omschreven. Er kunnen ook vergunningen zijn afgegeven, die afwijken van die normatieve toestand. Samen geeft dat een beeld van de feitelijke staat waarin het waterstaatswerk verkeert. 

De norm van de Vegetatielegger geldt ook voor duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor terreineigenaren.

Meer informatie over de Vegetatielegger

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Bel dan met onze gratis informatielijn: 0800-8002.

Onderliggende pagina