Vegetatielegger

Vegetatielegger

De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Die geven samen de norm voor de begroeiing in een gebied aan. De Vegetatielegger draagt bij aan een veilige doorstroming en de verbetering van de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. En aan versterking van de riviernatuur.

De natuur in de uiterwaarden verandert ieder seizoen en ieder jaar onder invloed van groei, het grazen van dieren, zon, wind en water. Rijkswaterstaat heeft de wettelijke verplichting (de zogenaamde zorgplicht) om de begroeiing binnen de norm te houden. De Vegetatielegger geeft die norm aan, vanuit het oogpunt van waterveiligheid, waterkwaliteit en natuur.

Uitgangspunt voor onderhoud

Op basis van de Vegetatielegger voeren wij onderhoud uit in de uiterwaarden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat het doorgroeien en uitbreiden van vegetatie in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. De Vegetatielegger maakt ook duidelijk welke begroeiing een bijdrage levert aan de waterkwaliteit en dus moet blijven staan. En waar mogelijkheden zijn om de riviernatuur te versterken. Dit staat allemaal in de Waterwet.

Direct naar de vegetatielegger

Direct naar actuele besluit en toelichting legger rijkswaterstaatwerken en vegetatielegger

Actualisering Vegetatielegger

De Vegetatielegger is sinds 2014 onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken. In 2020 is de Vegetatielegger geactualiseerd. Deze aanpassing was nodig, omdat er op meerdere plekken die in de Legger staan projecten zijn uitgevoerd.

In juli 2022 is de Vegetatielegger opnieuw geactualiseerd, met uitzondering van het deel Grensmaas. Voor de uitgevoerde rivierverruimende maatregelen in de Heesseltsche Uiterwaarden (Waal) en de Grensmaas (Maas) zijn zogenoemde projectplannen Waterwet opgesteld, omdat de uitgevoerde situatie afweek van de situatie in de oorspronkelijke plannen.

Tegen het projectplan Grensmaas is beroep aangetekend. In afwachting van de uitkomst van dit beroep is de ‘Actualisatie van de Vegetatielegger Grensmaas’ niet in de definitieve Legger (2022) worden opgenomen.

De Legger wordt regelmatig geactualiseerd. Met actualiseren bedoelen we dat de laatste stand van zaken erin verwerkt is. In juli 2022 is de Legger rijkswaterstaatswerken inclusief de Vegetatielegger - met uitzondering van deel Grensmaas -opnieuw geactualiseerd. Tegen het projectplan vegetatie Grensmaas is beroep ingesteld. Daarom is dit deel buiten beschouwing gelaten in deze actualisatie.

Eerdere (ontwerp)besluiten en (ontwerp)projectplannen

Hieronder treft u een overzicht aan van eerdere (ontwerp)besluiten en toelichtingen, (ontwerp)projectplannen, bekendmakingen e.d. die betrekking hebben op de Vegetatielegger.

Definitieve projectplannen Waterwet 2021/2022

Ontwerp Vegetatielegger 2021

In het iReport Legger rijkswaterstaatwerken vindt u de toelichting op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Vegetatielegger 2020

Vegetatielegger 2014

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. In de legger wordt de normatieve toestand van het waterstaatswerk omschreven. Er kunnen ook vergunningen zijn afgegeven, die afwijken van die normatieve toestand. Samen geeft dat een beeld van de feitelijke staat waarin het waterstaatswerk verkeert. 

De norm van de Vegetatielegger geldt ook voor duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor terreineigenaren.

Meer informatie over de Vegetatielegger

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Bel dan met onze gratis informatielijn: 0800-8002.

Onderliggende pagina