Vegetatielegger

Vegetatielegger

De Vegetatielegger is een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming en de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Samen geven zij de norm voor de vegetatie aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

Door het uitvoeren van vegetatieonderhoud op basis van de Vegetatielegger voorkomen we bijvoorbeeld dat het doorgroeien en uitbreiden van vegetatie in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. Ook voorkomen we dat vegetatie wordt verwijderd die een bijdrage levert aan de waterkwaliteit. Dit is bepaald in de Waterwet.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken.

Actualisering Vegetatielegger

In 2014 is de Legger rijkswaterstaatswerken geactualiseerd en is deze voor het eerst uitgebreid met de Vegetatielegger. Vanwege uitgevoerde projecten was het nodig om de Vegetatielegger aan te passen. Op 25 mei 2020 is de definitieve Vegetatielegger 2020 gepubliceerd.

De ontwerp-Vegetatielegger 2020 heeft ter inzage gelegen van 14 januari tot en met 24 februari 2020. Hierop zijn 10 zienswijzen ingediend. De reactie op deze zienswijzen is verwerkt in een Nota van Antwoord. Deze is bij het definitieve besluit en de toelichting gevoegd.

Vegetatielegger 2014

Vegetatielegger 2020

De Vegetatielegger geeft de norm voor begroeiing aan in het hele rivierbed. Deze norm geldt ook op duizenden terreinen in particulier eigendom. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, landgoederen en (agrarische) bedrijven. Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor terreineigenaren.