Legger rijkswaterstaatswerken

Legger rijkswaterstaatswerken

In de Legger rijkswaterstaatswerken zijn vaarwegen, kunstwerken, oevers en regionale waterkeringen beschreven. Sinds de invoering van de Waterwet is het verplicht om alle rijkswaterstaatswerken hierin op te nemen.

De Legger bestaat uit overzichtskaarten die de ligging, vorm, afmeting en constructie van deze objecten beschrijft. Dit wordt de 'normatieve' toestand genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste bodemdiepte van een kanaal of het vereiste profiel van een waterkering. De Legger is voor iedereen toegankelijk.

Leggerplicht voor alle rijkswaterstaatwerken

De Waterwet regelt de leggerplicht voor alle waterstaatswerken. Dit betekent dat de werken moeten voldoen aan de norm uit de legger. De Legger bestaat uit een formeel besluit en digitale geografische datasystemen. Beheerders, vergunningverleners en toezichthouders zijn de vaste gebruikers van deze Legger.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken en heeft een eigen kaart en toelichting.

Direct naar de Legger Rijkswaterstaatswerken

Direct naar de Vegetatielegger

Direct naar actuele besluit en toelichting Legger Rijkswaterstaatswerken en Vegetatielegger

Actualisering Legger

Voor het aanpassen van de Legger is er een Leggerbesluit nodig. De eerste Legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld in 2012. In oktober 2014 is de Legger geactualiseerd. Op dit moment wordt de Legger rijkswaterstaatwerken opnieuw geactualiseerd. Dat doen we omdat er wijzigingen zijn als gevolg van (rivierverruimende) projecten in de uiterwaarden van de Maas- en de Rijntakken.

Ontwerpplannen 2021

Naast de Ontwerp Legger Rijkswaterstaatswerken 2021 lagen ook 2 ontwerp projectplannen Waterwet ter inzage. De uitgevoerde maatregelen in de Heesseltsche Uiterwaarden (Waal) en de Grensmaas (Maas) weken af van het oorspronkelijke plan. Daarom waren hiervoor aparte Projectplannen Waterwet vereist, voordat de Legger kan worden aangepast.

Naar aanleiding van het ontwerpprojectplan Heesselt zijn geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van het ontwerp projectplan Grensmaas 4 zienswijzen. De antwoorden hierop zijn verwerkt in een Nota van Antwoord en zijn verwerkt in het definitieve projectplan Grensmaas.

Definitieve projectplannen 2021/2022

De bekendmakingen van- en de definitieve projectplannen Heesselt en Grensmaas inclusief de Nota van Antwoord op het ontwerp projectplan Grensmaas vindt u onder Definitieve projectplannen (2021/2022). Op 13 januari is het projectplan Heesselt en op 12 januari 2022 is het projectplan Grensmaas gepubliceerd/ter inzage gelegd. Hiertegen kunt u 6 weken beroep aantekenen. Zie voor verdere details de bekendmakingen.

Na de beroepstermijn van de projectplannen zal de definitieve Legger rijkswaterstaatswerken inclusief Vegetatielegger worden gepubliceerd. De stukken worden dan op deze pagina toegevoegd.

Definitieve projectplannen Waterwet 2021/2022

Dit zijn de definitieve projectplannen:

Ontwerp Legger rijkswaterstaatswerken 2021

In het iReport Legger rijkswaterstaatwerken vindt u de toelichting op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Vastgestelde Legger 2014