Legger rijkswaterstaatswerken

In de Legger rijkswaterstaatswerken vindt u een beschrijving van alle vaarwegen, kunstwerken, oevers en regionale waterkeringen in Nederland. Ook de norm waaraan deze rijkswaterstaatswerken volgens de Omgevingswet moeten voldoen, staat in de legger.

De Legger rijkswaterstaatwerken bestaat uit overzichtskaarten die de ligging, vorm, afmeting en constructie van de rijkswaterstaatwerken beschrijven. Dit noemen we de 'normatieve' toestand. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste bodemdiepte van een kanaal of het vereiste profiel van een waterkering.

De legger is voor iedereen toegankelijk.

Leggerplicht voor alle rijkswaterstaatwerken

De Omgevingswet regelt de zogenoemde leggerplicht voor alle waterstaatswerken. Dit betekent dat deze werken moeten voldoen aan de norm uit de legger. De Legger bestaat uit een formeel besluit en digitale geografische datasystemen. 

De Legger rijkswaterstaatwerken wordt veel gebruikt door beheerders, vergunningverleners en toezichthouders.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken. Het is een legger waarin de norm voor begroeiing in de uiterwaarden is vastgelegd.  De Vegetatielegger heeft een eigen kaart en toelichting.

Direct naar de Legger Rijkswaterstaatswerken

Direct naar de vegetatielegger

Direct naar actuele besluit en toelichting Legger Rijkswaterstaatswerken en Vegetatielegger 2024

Direct naar de Legger Primaire Waterkeringen

Actualisering Legger

De eerste Legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld in 2012. Voor het aanpassen van de Legger is er een Leggerbesluit nodig.

In oktober 2014 is de Legger rijkswaterstaatwerken geactualiseerd en uitgebreid met een nieuw onderdeel: de Vegetatielegger. De Vegetatielegger is in 2020 en in april 2024 geactualiseerd.

In de huidige Vegetatielegger zijn verschillende uitgevoerde maatregelen verwerkt, zoals het Natuurontwikkelingsproject uiterwaard Cortenoever en de wijzigingen in het vegetatiebeeld bij de Grensmaas. Daarnaast zijn enkele ambtelijke wijzigingen in de legger verwerkt.

De Legger wordt regelmatig geactualiseerd. Met actualiseren bedoelen we dat de laatste stand van zaken erin verwerkt is.

Actueel in de Legger: vlak van vrije ruimte

In de actuele versie van de Legger is er voor dynamische objecten, zoals geulen, strangen en natuurvriendelijke oevers in het riviergebied, een ‘vlak van vrije ruimte’ gedefinieerd. Dit vlak van vrije ruimte geeft de maximale ruimte aan waarbinnen een dynamisch object zich mag bewegen.

Eerdere (ontwerp)besluiten en (ontwerp)plannen

Hieronder treft u de eerdere (ontwerp)besluiten & toelichtingen, (ontwerp)projectplannen, bekendmakingen e.d. die betrekking hebben op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Definitieve projectplannen Waterwet 2021/2022

Ontwerp Legger rijkswaterstaatswerken 2021

Vastgestelde Legger 2014