Legger rijkswaterstaatswerken

In de Legger rijkswaterstaatswerken vindt u een beschrijving van alle vaarwegen, kunstwerken, oevers en regionale waterkeringen in Nederland. Ook de norm waaraan deze rijkswaterstaatswerken volgens de Waterwet moeten voldoen, staat in de legger.

De Legger rijkswaterstaatwerken bestaat uit overzichtskaarten die de ligging, vorm, afmeting en constructie van de rijkswaterstaatwerken beschrijven. Dit noemen we de 'normatieve' toestand. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste bodemdiepte van een kanaal of het vereiste profiel van een waterkering.

De legger is voor iedereen toegankelijk.

Leggerplicht voor alle rijkswaterstaatwerken

De Waterwet regelt de zogenoemde leggerplicht voor alle waterstaatswerken. Dit betekent dat deze werken moeten voldoen aan de norm uit de legger. De Legger bestaat uit een formeel besluit en digitale geografische datasystemen. 

De Legger rijkswaterstaatwerken wordt veel gebruikt door beheerders, vergunningverleners en toezichthouders.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken. Het is een legger waarin de norm voor begroeiing in de uiterwaarden is vastgelegd.  De Vegetatielegger heeft een eigen kaart en toelichting.

Direct naar de Legger Rijkswaterstaatswerken

Direct naar de vegetatielegger

Direct naar actuele besluit en toelichting Legger Rijkswaterstaatswerken en Vegetatielegger

Direct naar de Legger Primaire Waterkeringen

Actualisering Legger

De eerste Legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld in 2012. Voor het aanpassen van de Legger is er een Leggerbesluit nodig. In oktober 2014 is de Legger rijkswaterstaatwerken geactualiseerd en uitgebreid met een nieuw onderdeel: de Vegetatielegger. De Vegetatielegger is in 2020 geactualiseerd.

In juli 2022 is de Legger rijkswaterstaatswerken alleen voor het deel rivieren (inclusief de Vegetatielegger, met uitzondering van deel Grensmaas) opnieuw geactualiseerd. Tegen het projectplan vegetatie Grensmaas is beroep ingesteld. Daarom is dit deel buiten beschouwing gelaten in deze actualisatie.

De Legger wordt regelmatig geactualiseerd. Met actualiseren bedoelen we dat de laatste stand van zaken erin verwerkt is. Dit is nodig omdat er (rivierverruimende) projecten in de uiterwaarden van de Maas en de Rijntakken zijn uitgevoerd. Daardoor zijn wijzigingen opgetreden in ligging, vorm en afmeting van het rivierbed, locatie van het rivierbed en soorten vegetatie. Deze (extra) informatie is meegenomen in de nieuwe versie van de Legger.

Nieuw in de Legger: vlak van vrije ruimte

In de nieuwe versie van de Legger is er voor dynamische objecten, zoals geulen, strangen en natuurvriendelijke oevers in het riviergebied, een ‘vlak van vrije ruimte’ gedefinieerd. Dit vlak van vrije ruimte geeft de maximale ruimte aan waarbinnen een dynamisch object zich mag bewegen.

Eerdere (ontwerp)besluiten en (ontwerp)plannen

Hieronder treft u de eerdere (ontwerp)besluiten & toelichtingen, (ontwerp)projectplannen, bekendmakingen e.d. die betrekking hebben op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Definitieve projectplannen Waterwet 2021/2022

Ontwerp Legger rijkswaterstaatswerken 2021

Vastgestelde Legger 2014