Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Ongeveer 140 gevonden

Markkanaal: herstel bruggen Marksluis en Sluis I

We herstellen de scharnieren van de Marksluis en Sluis I over het Markkanaal in Oosterhout. Hierdoor zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot 2030 bruggen, wegen en sluizen in de provincie Zeeland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer.

A16: proefproject meetsysteem voor bandenpech bij vrachtwagens

Dankzij een speciaal meetsysteem in de snelweg A16 tussen 's Gravendeel en afrit Dordrecht melden wij lage bandenspanning van vrachtwagens.

Bouw circulair viaduct bij Kampen

We bouwen het eerste circulaire viaduct vlakbij Kampen, waar het viaduct getest gaat worden door werkverkeer bij de bouw van de Reevesluis.

A15: groot onderhoud tussen knooppunten Valburg en Deil

Rijkswaterstaat voert onderhoudwerkzaamheden uit aan snelweg A15 tussen knooppunten Valburg en Deil. Op deze pagina vindt u de informatie over dit project.

Noordzee: project geluidsmonitoring (JOMOPANS)

Project JOMOPANS is opgezet om een kader te ontwikkelen voor een volledig operationeel monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid in de hele Noordzee.

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad van Ameland wordt droger en hoger. Dat heeft invloed op de verbinding met het Waddeneiland. Lees meer over de verbetering van de bereikbaarheid van Ameland.

Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug

Wij verrichten onderhoud aan de Eefdesebrug (Twentekanalen), zodat de brug ook in de toekomst voor een vlotte en veilige doorstroming van het lokale verkeer zorgt.

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen tot 2030 bruggen, tunnels, wegen en sluizen in de provincie Noord-Holland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer.

A6: vervangen populieren bij Lelystad

De huidige bomen naderen het eind van hun levensduur. Daarom vervangen we 7000 populieren langs de A6 bij Lelystad. Zo blijft het polderlandschap in tact.

Oude Maas: versterking bodem en taluds ten noorden van Spijkenisserbrug

We versterken de bodem en taluds ten noorden van de Spijkenisserbrug. De rivierbodem is uitgesleten door stroming en getijde.

A20: aanpassing viaduct Schiedamseweg

We werken aan het viaduct in snelweg A20 over de Schiedamseweg om deze te verstevigen en om de veiligheid van weggebruikers te bevorderen.

IJssel: aanpassing invaart en de aanleg zwaaikom Het Zwarte Schaar, Doesburg

Rijkswaterstaat past de invaart en de zwaaikom van Het Zwarte Schaar bij Doesburg aan omdat binnenvaartschepen voorwaarts invaren, maar niet kunnen omdraaien.

Hollandsch Diep en Haringvliet: herstel leefgebied

Rijkswaterstaat richt de oevers bij Hollandsch Diep en Haringvliet opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Rijkswaterstaat richt de oevers van getijdenpark Maashaven bij de Nieuwe Maas opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

A6: aanpak verkeersdrukte Almere Buiten-Oost - Lelystad

We werken aan de A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad om de verkeersdrukte aan te pakken. Zo zorgen we voor een betere en veilige doorstroming.

A29: renovatie Heinenoordtunnel

Rijkswaterstaat renoveert de Heinenoordtunnel. We vervangen onder meer de technische installaties en systemen. Zo blijven we de bereikbaarheid en veiligheid van de tunnel garanderen.

Twentekanalen: onderhoud bruggen

De bruggen over het Twentekanaal hebben elke 7 tot 10 jaar onderhoud nodig. Meer informatie over het onderhoud aan 16 bruggen over het Twentekanaal.

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Rijkswaterstaat werkt aan een betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid en nieuwe natuur. De waterkwaliteit van de Nieuwe Maas is nu nog onvoldoende.

A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

We werken aan een betere bereikbaarheid van Zuidasdok. We verbreden de A10, de autotunnel breiden we uit en we vernieuwen het complete station Amsterdam Zuid.

Eemskanaal: vervangen damwanden

Rijkswaterstaat verstevigt de dijk langs het Eemskanaal. We vervangen de damwanden van de dijk. Meer informatie over het project langs het Eemskanaal.

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

Rijkswaterstaat herstelt bij de Boven- en Beneden-Merwede 30 hectare natuurgebied in de Woelse Waard en Dalemse Gat. Door de bouw van waterkeringen verdween de eb en vloed uit het gebied en verslechterde het leefgebied van planten en dieren. Met Kaderrichtlijn Water-maatregelen herstellen we de waterkwaliteit.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Rijkswaterstaat is gestart met de planfase voor brug Urmond. Deze brug over het Julianakanaal is toe aan een opknapbeurt. Met het doen van onderzoek brengen we brug Urmond weer terug in goede staat.

Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit aan de snelwegen in Noord-Brabant en Limburg. Zo zorgen we ervoor dat onze rijkswegen in uitstekende staat blijven.

Onderhoud wegen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland. Het onderhoud bestaat uit vervanging van asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van geleiderails en weghalen en opnieuw aanbrengen van voegen.

Provincie Zuid-Holland: regulier wegonderhoud 2018

Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit (snel)wegen in de provincie Zuid-Holland. Daardoor zorgen we voor vlot en veilig verkeer in de provincie Zuid-Holland

A12: renovatie IJsselbruggen

De twee stalen IJsselbruggen in de A12, waarover het verkeer in oostelijke richting Duitsland rijdt, zijn toe aan renovatie en versterking.

A15: tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

We leggen een tijdelijke brug aan bij de Suurhoffbrug (A15). Zo garanderen we in de toekomst een goede doorstroming.

A4: MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14

We verbeteren de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de N14 bij Den Haag. Zo wordt het ook minder druk op lokale en provinciale wegen.

A4: verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14

Om verkeersknelpunten rondom Den Haag te voorkomen, verbetert Rijkswaterstaat van 2023 tot 2028 de doorstroming van de A4 Haaglanden en de N14. Er komen nieuwe rijstroken op de A4 tussen de N14 en de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Ook passen we knooppunt Ypenburg en verschillende andere aansluitingen aan.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Door de dijkversterking op Vlieland werkt Rijkswaterstaat aan de veiligheid van het eiland. Door de dijkversterking voldoet de dijk weer aan de strenge veiligheidseisen.

Nieuwe Waterweg: verdieping voor grotere scheepvaart

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. Voor sommige schepen is de rivier te ondiep. Voor een optimale bereikbaarheid van de haven moeten de Nieuwe Waterweg en de Botlek 1,5 m dieper worden, over een lengte van 25 km. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam voeren samen het project Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek uit.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Rijkswaterstaat renoveert een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

A50: geluidmaatregelen Sint-Oedenrode – Paalgraven

Langs de A50 is de geluidsbelasting op 6 plekken nog te hoog. Met aanvullend akoestisch onderzoek kijken we welke extra maatregelen we kunnen nemen om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen.

Twentekanalen: groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo

Rijkswaterstaat voert voor vlot scheepvaartverkeer groot onderhoud uit aan het sluis- en gemaalcomplex Delden en Hengelo.

N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Rond en in de Drechtsteden staan regelmatig files. Om het aantal files te beperken, passen we het huidige wegennet aan. Hiermee verbeteren we de doorstroming en bereikbaarheid van de Drechtsteden.

A15: Botlekbrug, voltooien verbinding spoorverkeer en (brom)fietsers

Rijkswaterstaat werkt aan de nieuwe Botlekbrug, zodat ook goederentreinen en het langzaam verkeer snel gebruik kan maken van de brug.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Met getijdenparken in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg verbetert Rijkswaterstaat het leefgebied voor planten en dieren en zorgen we voor meer waterveiligheid.

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

We leggen ondiepe, natuurvriendelijke oevers aan in de Nieuwe Maas, bij de Wilhelminahaven. Ook vergroten we de getijdewerking. Hierdoor ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren en verhogen we de waterveiligheid in het gebied.

Grevelingenmeer: renovatie Grevelingenbrug

De installaties en systemen van de Grevelingenbrug waren toe aan renovatie. Daarom vervingen we in 2017 de elektrotechnische en werktuigbouwkundige delen van de ophaalbrug over de Grevelingensluis en passen we de bedienings- en besturingssystemen aan. Hiermee werd de levensduur van de brug met tientallen jaren verlengd.

N3: Groot onderhoud

Met groot onderhoud aan de N3 kunnen we in de toekomst een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer waarborgen. Nieuw asfalt verbetert de verkeersveiligheid.

A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat hoog in de jaarlijkse filelijst. De regio Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland hebben onderzocht wat er moet gebeuren en hebben samen met het Rijk besloten om maatregelen te treffen.

Afgedamde Maas: bescherming waterwinning Brakel

Van het water uit de Afgedamde Maas wordt drinkwater gemaakt. Rijkswaterstaat zorgt voor een goede waterkwaliteit en daardoor een veilige waterwinning.

Noordzee/Haringvliet: renovatie deuren Goereese sluis

Rijkswaterstaat renoveert de deuren van de Goereese Sluis. De sluis is een belangrijke waterkering en doorgang naar zee voor visserij en zee- en recreatievaart.

N57, N59 en A58: Groot onderhoud

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan rijkswegen in Zeeland. Door dit onderhoud zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst.

N200: Groot onderhoud

De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting.

Oeverbescherming kanalen Brabant en Midden-Limburg

We brengen de oevers in Brabant en Midden-Limburg weer op orde, zodat de kanalen veilig en bevaarbaar blijven.

Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland

In het project Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland brengt Rijkswaterstaat de bodem van de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen weer terug op de juiste onderhoudsdiepte, conform de vaarwegeisen. Dit baggeren gebeurt op plekken waaruit blijkt dat deze te ondiep zijn.

Waal: aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat legt bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan. Zo kunnen schippers op de Waal voldoende rust nemen en zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe we onze kust na 2020 het beste kunnen onderhouden en Nederland kunnen beschermen tegen het water.

Twentekanalen: versterking bruggen

De 33 bruggen over de Twentekanalen vragen om de 7 tot 10 jaar om onderhoud, zoals kleine reparaties, schilderwerkzaamheden en schoonmaak. De komende periode krijgen meerdere bruggen een opknapbeurt.

A2: spitsmijden Nederweert-Eindhoven

We stimuleren automobilisten om actief de ochtendspits te mijden op de A2 Nederweert-Eindhoven. Zo verbeteren we de doorstroming en verzachten fileleed.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): Aanpak geluidoverlast woningen

Binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat mensen die langs snelwegen wonen zo min mogelijk overlast hebben van verkeersgeluid. Het geluid binnenshuis brengen we binnen de wettelijke grens. Zo zorgt MJPG voor een betere leefbaarheid voor duizenden mensen.

Noordervaart: verbetering water aan- en doorvoer

We dragen de Noordervaart over aan Waterschap Limburg. We verbeteren de waterdoorvoer en voeren onderhoud uit.

Afsluitdijk: onderzoek conditie beton in sluizen en bruggen

We doen onderzoek naar de conditie van de betonnen objecten (sluizen en bruggen) van de Afsluitdijk. Zo kunnen we het functioneren en de capaciteit in de toekomst blijven garanderen.

Waal: renovatie Waalbrug

De Waalbrug in Nijmegen is een belangrijke schakel voor lokaal en regionaal verkeer. We renoveren de Waalbrug, zodat het verkeer ook in de toekomt vlot en veilig over de brug kan.

Amer: bescherming waterwinning Brabantse Biesbosch

We hebben structurele en incidentele bedreigingen voor de waterwinning uit de Amer in kaart gebracht. Deze bedreigingen pakken we aan.

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Rijkswaterstaat verbetert de A12 en A15 tussen Ressen en Oudbroeken (ViA15), zodat het verkeer vlot en veilig kan doorrijden en er minder files ontstaan.

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers

We verlagen de kribben en gestrekte oevers, zodat het riviergebied veiliger wordt.

N35: verbeteren verkeersveiligheid Wijthmen-Nijverdal

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de N35 Wijthmen - Nijverdal.

A6, A7, A27, A2, A12, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

Voor een vlotte en veilige doorstroming voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Midden-Nederland.

Noordzeekanaal: versterking waterkering IJmuiden

We versterken de kering op het sluizencomplex om het Noordzeekanaalgebied ook in de toekomst veilig te houden.

Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

We hebben de bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Amsterdam-Rijnkanaal en specifiek bij Nieuwersluis in kaart gebracht. We pakken deze bedreigingen aan.

Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Rijkswaterstaat brengt bedreigingen voor de waterkwaliteit daarvan in kaart.

Pannerdensch Kanaal: kadeverlaging Scherpekamp

Als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier graaft Rijkswaterstaat 1 m van de zomerdijk af over een lengte van 700 m.

N33: verdubbeling Zuidbroek – Appingedam

Om de bereikbaarheid van de regio Eemsdelta te vergroten, verdubbelen we de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

N301: aanpak Nijkerkerbrug

De Nijkerkerbrug tussen Nijkerk en Flevoland was toe aan een opknapbeurt, wat wij met Project DOEN hebben ondernomen. De brug vertoonde vermoeiingsverschijnselen door toename van het verkeer.

Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ)

We moderniseren de bediening van alle bruggen en sluizen in Zeeland, zodat de sluizen en bruggen weer tientallen jaren meegaan.

Oosterscheldekering: conserveren stalen constructies en schuiven

We voorzien de constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering van een nieuwe beschermende verflaag.

Onderhoud aan de Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat onderhoudt de Oosterscheldekering voortdurend. Zo zorgen we ervoor dat de waterkering veilig en optimaal blijft functioneren.

A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

We verbreden tussen knooppunt Eindhoven en Tilburg de A58 in beide richtingen met 1 rijstrook. Zo verbeteren we de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in dorpskernen.

A58: verbreding Sint-Annabosch - Galder

Tussen knooppunt Sint-Annabosch en Galder verbreden we de A58 in beide richtingen met 1 rijstrook. Zo verbeteren we de doorstroming.

Maas: verruiming vaarweg traject Venlo

Rijkswaterstaat verbreedt de vaarroute op de Maas ter hoogte van Venlo. Hierdoor is de Maasroute geschikt voor grotere schepen.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

We leggen een nieuwe haven aan, omdat er te weinig overnachtingsplaatsen zijn voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel.

A16/A58/A2/A67: coöperatieve ITS Corridor

Rijkswaterstaat zet slimme technologie in om wegen efficiënter te gebruiken en zo de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Gevelisolatie

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vastgesteld dat in ongeveer 13.500 woningen het geluidniveau binnenshuis onderzocht moet worden.

Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble

De stuwen in de Nederrijn en Lek verdelen het rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel. Om te zorgen dat ze ook in de toekomst veilig en betrouwbaar werken, is een grootschalige renovatie nodig.

IJssel: verwijderen begroeiing uiterwaarden

Het waterpeil in rivieren stijgt door grote weersveranderingen. Daarom snoeien we begroeiing in de uiterwaarden van de IJssel.

Modernisering en onderhoud Bediening op Afstand

Rijkswaterstaat moderniseert de bediening van bruggen en sluizen in Brabant en Midden-Limburg, zodat schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Dijkversterking Marken

De dijk om het voormalige eiland Marken voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom nemen we maatregelen om de waterveiligheid te verbeteren en mensen, infrastructuur en natuur goed te beschermen.

Aanlegprogramma hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

We werken aan de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl. We verbreden en verdiepen de vaarweg en een aantal bruggen. Hier vindt u een overzicht van dit project.

Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa)

Rijkswaterstaat renoveert 14 bruggen uit de jaren 60 en 70, zodat deze weer minimaal 30 jaar mee gaan.

A7/N7: aanpak zuidelijke ringweg Groningen

Rijkswaterstaat pakt de A7/N7 zuidelijke ringweg bij Groningen aan, zo verbeteren we de bereikbaarheid van de stad en de regio.

A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan. Zo vergroten we de bereikbaarheid van Midden-Nederland en verminderen we de luchtvervuiling en geluidoverlast.

A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Rijkswaterstaat verbreedt de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken voor betere doorstroming.

Uitbreiding A1 Oost

Rijkswaterstaat breidt de A1 Oost uit voor een goede doorstroming tussen economisch belangrijke gebieden in binnen- en buitenland.

N35: Nijverdal - Wierden

De N35 Nijverdal - Wierden wordt een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en verkeersveiligheid.

N35: Zwolle - Wijthmen

Met een wegverbreding en viaduct met op- en afritten bij de Kroesenallee, verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming op de N35 Zwolle - Wijthmen.

N3: renovatie Wantijbrug

We renoveren de Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht zodat de brug weer minimaal 30 jaar mee kan. Lees hier meer over de renovatie van de brug.

N18: Varsseveld - Enschede

Rijkswaterstaat leidt de drukke N18 om de dorpskernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

A9: omlegging bij Badhoevedorp

Rijkswaterstaat legt de A9 bij Badhoevedorp ten zuiden van het dorp, zodat de leefbaarheid in het dorp en de bereikbaarheid van de regio verbeteren.

A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenprogramma van de komende 10 jaar. Het bestaat uit 5 projecten op de A1, A6, A9 en A10. Lees hier meer over het programma.

A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

We verbreden de A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg) met extra rijstroken voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid.

A9: Badhoevedorp – Holendrecht

Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, voorziet Rijkswaterstaat een deel van de A9 van extra rijstroken.

A6: Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost zodat de randstad beter bereikbaar is.

A6/A7: Knooppunt Joure

Rijkswaterstaat bouwt verkeersplein Joure om tot knooppunt, zodat de doorstroming op de A6/A7 verbetert en sluipverkeer in de omliggende dorpen afneemt.

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Rijkswaterstaat vergroot de capaciteit op de A27 en A12 en scheidt drukke verkeerstromen, zodat verkeer beter en veiliger doorrijdt.

A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

We verbreden de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg voor een betere doorstroming en bereikbaarheid.

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren. Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

A15/A20: Blankenburgverbinding

De aanleg van de Blankenburgverbinding, een snelweg die de A20 en A15 ten westen van Rotterdam verbindt, zorgt voor betere bereikbaarheid van Rotterdam.

A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

Rijkswaterstaat vernieuwt de aansluiting tussen de A15, de N3 en de N214 om de capaciteit te vergroten en de doorstroming te verbeteren.

A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg

Met het project A2 Maastricht zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming in en naar de stad.

A16: renovatie Van Brienenoordbrug

Rijkswaterstaat renoveert de Van Brienenoordbrug in de A16, zodat deze weer voor minimaal 30 jaar mee kan.

A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

De aanleg van de A13/A16 Rotterdam start naar verwachting in 2017. Het doel is verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden.

A16/N3: vernieuwen aansluiting

Rijkswaterstaat legt op de A16 en N3 ter hoogte van Dordrecht een kwart klaverblad met lange invoegstrook aan om de doorstroming te verbeteren.

A1/A6: Diemen – Almere Havendreef

Rijkswaterstaat verbreedt de A1/A6 Diemen - Almere Havendreef en verbetert zo de doorstroming en bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Wilhelminakanaal: verbreding, verdieping en nieuwe sluis

Door het Wilhelminakanaal breder en dieper te maken en een nieuwe sluis te bouwen, kunnen er grotere schepen passeren. maandag tussen 09.30 - 11.30 dhr. pot

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding

Waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal past Rijkswaterstaat een vaste waterverdeling toe, om hoogwater in de rivieren te voorkomen.

Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Om overstromingen te voorkomen verlaagt Rijkswaterstaat de waterstand van de Waal, bijvoorbeeld door de aanleg van extra geulen.

IJsselmeer: versterking Houtribdijk

De Houtribdijk, ook wel de Markerwaarddijk of IJsselmeerdijk genoemd, voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Daarom versterkt Rijkswaterstaat deze dijk tussen Lelystad en Enkhuizen met zand en steen.

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

Rijkswaterstaat verruimt de vaarweg Eemshaven-Noordzee, zodat ook grotere schepen de Eemshaven kunnen bereiken.

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Rijkswaterstaat verruimt de Twentekanalen zodat grotere schepen (klasse Va) gebruik kunnen maken van deze belangrijke vaarroute.

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex Eefde uit met een tweede sluis, voor een kortere wachttijd en betere bereikbaarheid van de Twentse haven.

Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. We onderzoeken met het pilotproject of de natuur zelf kan bijdragen aan kustonderhoud.

Programma Stroomlijn

Rivieren krijgen vaker te maken met hoogwater. Als het water niet goed doorstroomt, stijgt het waterpeil en neemt het risico op overstromingen toe.

Maaswerken

We voorkomen met Maaswerken dat de Maas overstroomt. Doordat we de Maas op verschillende plekken meer ruimte geven, ontstaat 1800 ha nieuwe natuur.

Terneuzen: bouw nieuwe sluis

De sluizen bij Terneuzen breiden we uit met een nieuwe sluis, zodat schepen vlotter kunnen doorstromen tussen Nederland, België en Frankrijk.

Kustonderhoud

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Rijkswaterstaat verlaagt de rivierbodem van de IJssel en legt een extra afvoergeul aan om overstromingen in de IJsseldelta te voorkomen.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

We versterken de vooroevers in de Oosterschelde en Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Noordzee: verruimen waterkering Vlieland en Terschelling

Rijkswaterstaat verruimt de waterkering op Terschelling en Vlieland om de eilanden beter te beschermen tegen hoogwater van de Noordzee.

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Door de aanleg van dammen maakt Rijkswaterstaat de landtong Rozenburg aantrekkelijker voor dieren en planten. Het herstel van het leefgebied Landtong Rozenburg valt onder project Groene Poort.

Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Het leefgebied Gors van de Lickebaert voldoet niet aan de norm. Door natuurlijke oevers aan te leggen ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.

Nieuwe Maas: herstel leefgebied Groote Zaag

Rijkswaterstaat legt bij het eiland Groote Zaag een natuurvriendelijke oever aan en brengt meer binnenwateren in verbinding met de Nieuwe Maas.

Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen in de Merwedes voor vlottere en veilige doorstroming van de binnenvaart.

Meppelerdiepsluis: ombouw keersluis tot schutsluis

Rijkswaterstaat bouwt de Meppelerdiepsluis om van een keersluis tot een schutsluis, om stremmingen te voorkomen.

Maas: verruiming Julianakanaal

Rijkswaterstaat verruimt en verdiept het Julianakanaal tussen Limmel en Maasbracht en maakt het kanaal zo bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Maas: natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden

Rijkswaterstaat zorgt voor natuurlijke oevers langs de Maas, zodat de waterkwaliteit en leefomgeving verbeteren.

Maas: hoogwatergeulen bij Lomm en Well-Aijen

Voor een betere rivierwaterafvoer legt Rijkswaterstaat bij Lomm en Well-Aijen hoogwatergeulen aan.

Maas: herstellen beekmondingen

Rijkswaterstaat legt vistrappen aan en creëert natuurlijker oevers voor een visvriendelijke Maas.

Maas: aanleg nieuwe keersluis Limmel

Rijkswaterstaat vervangt de 80 jaar oude keerschutsluis Limmel in het Julianakanaal en verbetert zo de doorstroming van de scheepvaart.

Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

De aanleg van extra overnachtingsplaatsen langs de Beneden-Lek bij Bergambacht zorgt ervoor dat schippers aan de verplichte rusttijden kunnen voldoen.

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Rijkswaterstaat legt ondiepe zones aan in het Ketelmeer en Zwarte Meer, zodat de visstand verbetert.

IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden biedt ruimte voor meer goederentransport en grotere schepen.

Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Om overstromingen te voorkomen, verlagen we de waterstand van de Waal door middel van een nevengeul.

Project Afsluitdijk

Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk versterken. Samen met provincies en marktpartijen werken we zo aan een veilige en duurzame Afsluitdijk. Lees hier meer over het project.

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Om meer grote schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, leggen we een 3e kolk aan en verbreden we het Lekkanaal.

Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Door de sluizen van de Haringvlietdam op een kier te zetten, komt natuur terug die door de afdamming verdwenen was.

Amsterdam-Rijnkanaal: aanleg natuurverbinding Nigtevecht

Rijkswaterstaat legt bij Nigtevecht een natuurverbinding aan zodat dieren veilig het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen oversteken naar andere leefgebieden.