Planning

Planning

Het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal doorloopt verschillende fases, van onderzoek tot realisatie.

Klaar: 2023/2024
2016

Start verkenning

Tot en met 2017

Onderzoek naar kansrijke oplossingsrichtingen, uitwerken van kansrijke varianten.

Eind 2017

Vaststellen voorkeursalternatief

2018

Voorkeursbeslissing door de minister

2019

Start planuitwerking en voorbereiden vergunningenprocedure

Juli/augustus 2021

Terinzagelegging ontwerpbesluiten en -vergunningen en mogelijkheid tot indienen van zienswijzen

Oktober/november 2021

Terinzagelegging definitieve besluiten en vergunningen en mogelijkheid voor belanghebbenden tot beroep bij de Raad van State

Vanaf 2022

Uitvoering

2023 - 2024

Gereed

Deze planning kan nog veranderen.