Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Tussen de Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute verlagen we 38 kribben en 5 oevers. Hierdoor daalt de waterstand bij zeer hoogwater met 5 cm, terwijl bij lage waterstanden de vaargeul behouden blijft.

Kribben

Kribben, de stenen 'dwarsliggers' in de rivier, zijn erg belangrijk bij de afvoer van water, ijs, grind en zand. Ze beheersen deze afvoer en houden zo de rivier en de oever op zijn plaats. Zo blijft de rivier bij laagwater bevaarbaar voor de scheepvaart.

Tegelijkertijd zijn ze bij hoogwater een obstakel bij de afvoer van water. Door de kribben en oevers te verlagen kan het water makkelijker wegstromen. Zonder dat de kribben en oevers hun oorspronkelijke functie verliezen. Zo maakt Rijkswaterstaat het rivierengebied veiliger.

Kribverlaging in plaats van oevergeul

Oorspronkelijk was er geen kribverlaging maar een oevergeul gepland om de doelstelling van waterstandsdaling in hoogwatersituaties te halen. Deze was gepland ter hoogte van Millingen aan de Rijn aan de rechteroever (noordzijde) van de Boven-Rijn. Begin 2014 werd duidelijk dat het project Oevergeul Boven-Rijn niet door kon gaan. Hiervoor in de plaats kwam de kribverlaging langs het Pannerdensch Kanaal.

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal van 4 naar 5 cm

Om de 4 cm waterstandsdaling van de niet-gerealiseerde oevergeul alsnog te halen, heeft Rijkswaterstaat in 2015 verschillende alternatieven onderzocht. Hieruit kwam een oplossing op het Pannerdensch Kanaal als meest gunstig naar voren. Vooral vanwege het positieve effect van een kribverlaging op de afvoerverdeling bij de Pannerdensche Kop.

Het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal was geboren. Vanwege een update van de rivierkundige modellen is de taakstelling opnieuw bepaald, en is deze vastgesteld op 5 cm. Dit betekent dat het nieuwe model het effect van dezelfde maatregel iets hoger inschat. De doelstelling is dus niet vergroot.

Betrokkenheid van de omgeving

Al vanaf het begin van de verkenningsfase betrekken we alle stakeholders nauw bij het project. Bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. We vinden het belangrijk om die gesprekken te blijven voeren en goed samen te werken met de omgeving tot het eind van het project. Het project kan namelijk grote gevolgen hebben voor de omgeving.

Onze uitgangspunten zijn in elke fase hetzelfde: we willen duidelijk zijn over inhoud en proces en hopen op begrip voor elkaars standpunten, in een open en opbouwende sfeer.

Veilig wonen, leven en werken in een bijzonder gebied

Het Pannerdensch Kanaal is een cruciale schakel in ons watersysteem, zowel bij een hoge als een lage waterstand. Elke seconde stromen miljoenen liters water via de Boven-Rijn Nederland binnen. De Waal en het Pannerdensch Kanaal voeren dit water af naar laag-Nederland.

Kribben, de stenen dwarsdammen in de rivier, zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft en dat ijs, grind en zand wordt afgevoerd. Bij hoogwater belemmeren de kribben de doorstroming.

Door 38 kribben en 5 oevers te verlagen tussen de Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute, zorgen we ervoor dat het rivierwater in het Pannerdensch kanaal bij hoge waterstanden beter doorstroomt. We doen dit zo dat het geen gevolgen heeft voor de vaardiepte. Hierdoor daalt de waterstand in de Boven-Rijn bij zeer hoogwater met 5 cm en kunnen 2 miljoen mensen in het Nederlands rivierengebied veilig wonen, leven en werken.