Doelen en resultaten

Nederland kende tot 1970 unieke zoetwatergebieden, waar eb en vloed voorkwam. Met de aanleg van onder meer dijken en dammen verdween de invloed van getij en verslechterde het leefgebied van planten en dieren.

Kaderrichtlijn Water

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater verbetert. Rijkswaterstaat heeft de taak om door maatregelen de waterkwaliteit in het rivierengebied te realiseren. Het doel is het herstel van leefgebieden voor de planten en dieren die van nature voorkomen in zoet getijdenwater.

Schoon water is van levensbelang voor mens, dier en natuur. De maatregelen moeten in 2027 afgerond zijn. Er moeten dan een goede leefgebieden zijn voor de planten en dieren die er thuishoren.

Sliedrechtse Biesbosch

Om de waterkwaliteit te helpen verbeteren heeft Rijkswaterstaat een verkenning uitgevoerd in de Sliedrechtse Biesbosch. Er is onder andere een gebied van ongeveer 60 ha aangewezen, waaronder de Hel en Zuilespolder. Het gebied biedt de mogelijkheid om de maatregel Kaderrichtlijn Water toe te passen.

Het doel hiervan is de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en een plek te creƫren waar vissen en ander onderwaterleven zich weer goed voelen. Dit wordt onder meer gedaan door het terugbrengen van de getijdenwerking.