Maatregelen

Het water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van kwalitatief goed oppervlaktewater, zijn risico’s voor de waterkwaliteit in kaart gebracht.

Verschillende partijen nemen maatregelen om deze risico’s te verminderen. Het gaat om de volgende maatregelen:

  1. Opstellen van een communicatieplan voor voorlichting aan beroeps- en recreatievaart over het waterkwaliteitsbelang binnen de beschermingszone
  2. Aandacht voor het innamepunt en de calamiteitenwinning in de calamiteitenplannen van bedrijven
  3. Aanpassen en onderling afstemmen van calamiteitenplannen van betrokken overheden
  4. Toetsen van meldingen voor gesloten WKO-systemen op de maximale boringsdiepte van de boringsvrije zone
  5. Verkennen van de mogelijkheden om middels contractuele eisen vertroebeling als gevolg van waterbouwkundige werkzaamheden te verminderen
  6. Borging van drinkwaterbelangen in relevante interne processen van overheden
  7. Opleiden, trainen van piketfunctionarissen van betrokkenen organisaties bij calamiteitenbestrijding
  8. OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-activiteit gericht op calamiteiten met invloed op de waterwinning voor drinkwater, per organisatie
  9. Verkennen van mogelijkheden voor bescherming van de waterinname vanuit ruimtelijke ordening

Uitvoering

Rijkswaterstaat voert deze maatregelen niet alleen uit. Andere organisaties die, naast Rijkswaterstaat, de maatregelen uitvoeren zijn: