Doelen en resultaten

Op de rivier tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen.

De bestaande overnachtingshaven Lobith vlakbij Tuindorp is te klein. Daarom laat Rijkswaterstaat een nieuwe haven in de Bijenwaard bij Spijk bouwen.

We laten een overnachtingshaven aanleggen met:

  • ongeveer 50 ligplaatsen met afmeervoorzieningen voor schepen met een lengte tot 135 m. Ook leggen we 2 ligplaatsen voor koppelverbanden tot 190 m en ligplaatsen voor 1 à 2 kegelschepen.
  • plaatsing van een radar. Deze wordt gebruikt voor scheepvaartmanagement en -begeleiding. Dit is nieuw op dit deel van de rivier.
  • aanleg van ongeveer 75 parkeerplaatsen en een parkeerstrook van 2 m breed aan de havenzijde.
  • het inrichten van het terrein met facilitaire voorzieningen, zoals verlichting en stroomvoorzieningen voor alle ligplaatsen.
  • de aanleg van brandweervoorzieningen, zoals blusleidingen langs de steigers, en een boothelling.
  • ruimte om 5 à 10 campers neer te zetten.
  • inrichten van de groene zone aan de oostzijde van de overnachtingshaven Spijk en de overige restruimte in de uiterwaard. Deze ruimte gebruiken we voor natuurcompensatiemaatregelen.

Impressie van de toekomstige overnachtingshaven bij Spijk

Achtergrond

Tussen de Duitse grens en Tiel is er een tekort aan overnachtingsplaatsen. Daarom moderniseren we in 2017 de bestaande overnachtingshaven Lobith en leggen we de komende jaren een nieuwe overnachtingshaven aan in de Bijenwaard bij Spijk.

Omdat schippers zich hierdoor beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden, zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. Samen bieden deze havens 70 ligplaatsen voor de binnenvaart, waarvan ongeveer 50 in de nieuwe haven bij Spijk.

Samenwerking regio en Rijk

De uitbreiding van het aantal ligplaatsen in dit gebied realiseren Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Rijnwaarden. In nauw overleg hebben zij besloten om de bestaande haven Lobith bij Tuindorp te moderniseren en bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan te leggen. Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan op 29 juni 2016 vastgesteld. Daarnaast hebben betrokken overheden een definitief besluit genomen over de aangevraagde vergunningen.

Nieuwe overnachtingshaven bij Lobith kan er komen

De nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith mag worden aangelegd, ondanks een beperkte toename van neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden in de omgeving. Ook mocht er worden besloten om de bestaande overnachtingshaven Tuindorp te moderniseren. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2020.

Het provinciebestuur van Gelderland heeft in een aanvullend onderzoek (passende beoordeling) alsnog onderbouwd dat de nieuwe overnachtingshaven en de modernisering van de bestaande haven de natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten.