Verwerking persoonsgegevens bij wegverkeer

Op deze pagina leest u welke gegevens we van u als weggebruiker verwerken en wat we met uw gegevens doen.

Welke gegevens verwerken we van u?

Op basis van de Wegenverkeerswet en de Tunnelwet zet Rijkswaterstaat camera’s in om het verkeer op de snelwegen in goede banen te leiden. Maar ook voor spitsmijdenprojecten, verkeersonderzoeken en het evalueren en verbeteren van de dienstverlening.

De camera’s zijn uitgerust met speciale software waarmee automatisch nummerborden kunnen worden herkend en geregistreerd. Het kan voorkomen dat ook personen (gezichten) op de camerabeelden staan waarmee zij kunnen worden geïdentificeerd. Gegevens worden verkregen via:

 • Camera’s langs de snelwegen
  Rijkswaterstaat gebruikt deze camerabeelden om te zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming. Ook andere partijen zetten camera’s in op het hoofdwegennet naast Rijkswaterstaat. Zo werken Politie, Marechaussee, Belastingdienst en andere(n) eveneens met eigen camera’s met nummerbordherkenning voor hun handhavingsdoeleinden.
 • Camera’s in tunnels
  Rijkswaterstaat bewaakt de veiligheid in tunnels door camera’s.
 • Dashboardcamera’s
  De dienstwagens van de Rijkswaterstaat-weginspecteurs en auditors zijn uitgerust met dashboard camera’s. Deze camera’s filmen de weginspecteurs als zij met blauw licht naar een incident rijden zodat de inzet later kan worden geëvalueerd.
 • Bruggen en sluizen
  Bij de bruggen en sluizen gebruikt Rijkswaterstaat camerabeelden.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Publieke taak

Onze publieke taak is het veilig en vlot laten verlopen van wegverkeer. Deze taken zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en de Tunnelwet.

Wat doen we met uw gegevens?

We volgen dagelijks het verkeer op de snelwegen en informeert de weggebruiker daarover. Persoonsgegevens afkomstig van camerabeelden worden voor de hieronder genoemde taken gebruikt.

Incidentmanagement

Met de gegevens van camerabeelden kunnen we een incident op een snelweg op tijd herkennen. En goed en op tijd afhandelen. De beelden helpen daarnaast bij de evaluatie van incidenten.

Begeleiden verkeer in bijzondere en normale omstandigheden

Bij het begeleiden van verkeer worden camerabeelden gebruikt. 

Toezicht en handhaving

Rijkswaterstaat past handhaving toe om de weg zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken. Denk hierbij aan beeldmateriaal van mensen die rode kruizen negeren, of ongeoorloofd stilstaan op de snelwegen. Hiervoor worden persoonsgegevens verzameld en voor een van tevoren bepaalde periode opgeslagen.

Leveren van verkeersinformatie

Rijkswaterstaat levert algemene verkeersinformatie aan organisaties zoals de ANWB. Het gaat om geanonimiseerde data die afkomstig is uit detectiesystemen in het wegdek en de genoemde camerabeelden. Hier zitten geen persoonsgegevens bij.

Bediening bruggen en sluizen

Bij de bediening van bruggen en sluizen gebruikt Rijkswaterstaat camerabeelden. Deze zorgen ervoor dat wij de bediening veilig en vlot kunnen uitvoeren.

Tunnels

Voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer in tunnels, houden wij toezicht door middel van camerabeelden. Beelden in en rondom tunnels worden bewaard in verband met incidenten. De Tunnelwet verplicht dit.

Het uitvoeren van verkeersonderzoeken

We ontwikkelen regelmatig nieuwe verkeersmaatregelen en –afzettingen. Hiervoor is inzicht nodig in het gedrag van verkeersdeelnemers of in de kwaliteit van een verkeersafzetting. Daarom doen we onderzoek naar het gebruik van onze wegen. Daarvoor maakt Rijkswaterstaat gebruik van camerabeelden met kentekens.

Deze gegevens worden gebruikt om de eigenaar van de auto schriftelijk te kunnen benaderen voor deelname aan een verkeersonderzoek. Het onderzoek zelf wordt volledig anoniem uitgevoerd.

Delen van gegevens

We delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met samenwerkingspartners als andere overheden en de politie. Ook stellen we eigen beelden ter beschikking aan private service providers voor verkeersinformatie.

Ook andere partijen zetten camera’s in op het hoofdwegennet naast Rijkswaterstaat. Zo werken Politie, Marechaussee, Belastingdienst en andere partijen eveneens met eigen camera’s met nummerplaatherkenning voor hun handhavingsdoeleinden. Deze beelden zijn niet van Rijkswaterstaat en worden dus ook niet door ons gedeeld.

Redenen om gegevens te delen zijn:

 • Regionale toepassingen
  Ten behoeve van verkeersmanagement worden camerabeelden gedeeld en gebruikt voor onder andere overzicht beelden, doorstroming en incidentenmanagement. Deze camerabeelden worden niet opgenomen.
 • Het afhandelen van incidenten op de rijksweg
  Om verstoringen door incidenten op het hoofdwegennet zo snel mogelijk op te lossen zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan met de zogenaamde ketenpartners. Samen met onder andere politie, brandweer, ambulancezorg, bergers, pechhulpverleners, verzekeraars en belangenverenigingen, wordt er gezorgd voor een zo kort mogelijke incidentduur. Camerabeelden kunnen de verschillende partners helpen in het inschatten van de ernst van het incident, vaststellen van de oorzaak, of schuldvraag en het treffen van de juiste verkeersmanagement maatregelen.
 • Verkeersinformatie
  Het verstrekken van verkeersinformatie aan het publiek is een taak voor private service providers. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaald. Rijkswaterstaat verstrekt hiervoor de basisgegeven.
 • Trainingsmateriaal voor meerdere ketenpartners
  Ten behoeve van crosstrainingen (opleidingen waaraan meerdere ketenpartners deelnemen) en multidisciplinaire evaluaties worden soms beelden gebruikt als voorbeelden om situaties inzichtelijk te maken en te analyseren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Rijkswaterstaat bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is. Per verwerkingsdoeleinde wordt bepaald hoe lang de gegevens relevant zijn en bewaard moeten worden.

Rijkswaterstaat slaat deze beelden niet op met uitzondering van:

 • Camerabeelden in tunnels
 • Camerabeelden van incidenten. Beelden kunnen namelijk helpen bij het inschatten van de ernst van het incident, het vaststellen van de oorzaak of schuldvraag en het treffen van de juiste verkeersmanagementmaatregelen.
 • Camerabeelden om toezicht- en handhavingstaken uit te voeren

Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.