Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bij Water, Verkeer en leefomgeving (WVL) kennen we de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland.

Nieuwsgierig, met open vizier en met brede blik zorgen we voor de uitvoerbaarheid van het beleid, voor de kennis en strategie die Rijkswaterstaat, mede-uitvoerders en beleidsmakers nodig hebben om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Visie en verantwoordelijkheid

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefomgeving. WVL geeft met die visie aan:

  • Hoe het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem zich moeten ontwikkelen.
  • Welke kwaliteit aan de gebruikers wordt geleverd.
  • Welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed.

WVL is ook verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat, nu en in de toekomst. In dit kader heeft WVL de taak om:

  • De inkoop van kennis te organiseren en opdrachtgever te zijn voor heel Rijkswaterstaat. WVL is het eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat voor alle kennisinstituten en -organisaties.
  • De beschikbare kennis te delen met collega’s en externe partijen. Onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen.

WVL klaar voor de toekomst

Rijkswaterstaat werkt aan vraagstukken gericht op de toekomst. In deze video vertellen de WVL-directeuren waarom en hoe Rijkswaterstaat dat doet en wat hen daarin inspireert.

[Werken aan het Nederland van overmorgen, water, Verkeer en Leefomgeving.] Iedere Rijkswaterstater werkt eraan dat Nederland iedere dag veilig, bereikbaar en leefbaar is. Het coalitieakkoord bevat vele uitdagingen, ook voor Rijkswaterstaat. Elk jaar 100.000 woningen erbij, ruimte voor water bieden, ruimte voor energieopwekking via windmolens, zonneparken. Dus veel claims op de ruimte. En dat vraagt om inpassing in de leefomgeving. Dat raakt mensen. Dat raakt ons in ons werk. Dus het is essentieel dat we dan letten op de kwaliteit van de leefomgeving als we al deze plannen willen waarmaken. Ik ben heel trots op Water, Verkeer en Leefomgeving, omdat wij de laatste vijf of zes jaar enorm aan de weg hebben getimmerd om bekwamer te zijn op data en wat wij nodig hebben en bekwamer te zijn om dat te digitaliseren. Als Rijkswaterstaat zijn we beheerder van de Noordzee. Maar de opgave die op ons afkomt, hoe we dus de Noordzee ook kunnen gebruiken om energie op te wekken, vraagt natuurlijk dat je als beheerder op een hele andere manier naar dit vraagstuk zou moeten kijken. Beleid maken is één. Maar goed uitvoeren is een tweede. Maar het belang ervan en de aandacht ervoor is wel toegenomen met name door de toeslagenaffaire. Het wordt steeds belangrijker gevonden dat de check gedaan wordt of de uitvoeringsorganisatie het kan waarmaken. Waar ik ontzettend trots op ben, is dat de mensen die bij Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat werken, nu al binnen Rijkswaterstaat, maar ook met de partners buiten, werken aan klimaatadaptatie. Aan de kennis die we daarvoor nodig hebben, door ver weg te kijken, maar het ook te verbinden aan wat we in het hier en nu in de operatie gaan doen. We zijn op een heleboel terreinen bezig met verbeteringen. Dus bijvoorbeeld met asfalt en zorgen dat asfalt langer meekan. We zijn bezig met verduurzaming en een heleboel onderwerpen rond het gebruik van natuurlijke materialen op en binnen de netwerken van Rijkswaterstaat. Als we dan toch onze spullen beheren en onderhouden dan moet dat gelijk op zo’n manier dat we ook toegerust zijn op de klimaatverandering, waar we nu al elk jaar mee te maken hebben. Overstromingen, schade door hitte of wegen die afgesloten moeten worden vanwege een heftige regenbui. Als wij er met Water, Verkeer en Leefomgeving in slagen om onze infrastructuur – mooie bruggen en vaarwegen – met strategie, kennis, nieuwe inzichten beschikbaar te houden voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Dan is voor mij de missie geslaagd. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. [Werken aan het Nederland van morgen, van overmorgen. Meer informatie kijk op Rijkswaterstaat.nl Een productie van Rijkswaterstaat 2022. Interviews: Marlouke Durville, hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer & Leefomgeving Ruud Splitthoff, directeur Leefomgeving Karin Middeljans, afdelingshoofd Data- en Informatiemanagement Herma de Wilde, directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit Lucas Bourdrez, senior Adviseur Uitvoerbaar Beleid Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water Klaas Groen, afdelingshoofd Kennis- en Innovatiemanagement Rick Klijberg, directeur Bedrijfsvoering]

Contact

Vragen aan Water, Verkeer en Leefomgeving

Onze experts beantwoorden uw vragen over het Informatiepunt Water Verkeer en Leefomgeving (IP WVL) en het Informatiepunt Leefomgeving (IP LO) zo snel mogelijk én met de juiste kennis.   

Wij houden ons bezig met vragen over onder andere over het kenniscentrum Infomil, Bodem, Water, Asbest, Afvalbeheer, Verkeer en Scheepvaart en over de Omgevingswet.

Heeft u vragen aan ons?  U kunt ons bereiken via onderstaande kanalen.

Informatiepunt WVL

Informatiepunt Leefomgeving

Onderliggende pagina