Video

Bij Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) voorzien wij de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Bekijk op deze pagina video’s over Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL).

Waarom werken we aan het Nederland van overmorgen?

Rijkswaterstaat WVL werkt aan het Nederland van overmorgen. Een aantal medewerkers vertelt hoe zij hieraan bij dragen met projecten op het gebied van onder andere waterveiligheid, afval, data, onderzoek, maar ook internationaal met Bureau Brussel.

Als Rijkswaterstaat trekken wij een project met 11 instituten uit alle landen rond de Noordzee om een monitoringssysteem voor onderwatergeluid op te zetten. Met de resultaten van dit project hopen we maatregelen te kunnen bedenken om uiteindelijk dat geluid minder te maken om zo inderdaad het milieu te kunnen beschermen. This is a unique project because it brings together so much knowledge from the different countries involved. Ik ben er trots op dat ik in een team van specialisten mag werken op het gebied van afval, aanpak zwerfafval, afvalscheiding. Dus we werken bijvoorbeeld aan schone stranden, schone rivieren, schone sluizen. Dan gaat het bijvoorbeeld om goede bakken, goede containers, met daarop goede informatie wat men kan doen en eventueel ook nog wat motiverende borden. Dus hoe kun je mensen bewegen om zich schoner te gedragen en om goed afval te scheiden? Bij het NIS hebben we heel veel mooie informatie over wat we als Rijkswaterstaat beheren en gebruiken. Denk aan het aantal lantaarnpalen bij de snelwegen, de sluizen, aantal files. Met deze gegevens leggen we verantwoording af naar de Tweede Kamer omdat we van hun de budgetten krijgen en tegelijkertijd is het cruciale informatie waarmee we ons werk als Rijkswaterstaat kunnen optimaliseren. Als Rijkswaterstaat hebben we doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, we willen in 2030 circulair werken. Een heel mooi voorbeeld van circulaire infrastructuur is het project circulair viaduct. Nou een normaal viaduct, als je het niet meer nodig hebt dan moet je het slopen en dan is het afval. Een circulair viaduct dat zet je in elkaar en als je het niet meer nodig hebt haal je het uit elkaar en dan kan je het weer hergebruiken. Dat betekent dat we minder nieuwe grondstoffen gebruiken en minder CO2 uitstoten. Op het juiste moment met de juiste mensen met de juiste buurlanden gezamenlijk richting Europa optrekken, dat is de kracht van Bureau Brussel. Trends die in de toekomst gaan spelen op bijvoorbeeld het gebied van digitalisering, maar ook circulaire economie, dat zijn ook grote opgaven voor ons ministerie, voor de BV Nederland en dus voor Rijkswaterstaat. Het zorgen dat Nederland droge voeten houdt. Waterveiligheid, beschermen tegen overstromingen. De ene keer met stormvloedkeringen, de andere keer met dijken. Overal in het land, soms internationaal. Want dat water trekt zich niks aan van grenzen, van regio’s of van locaties van projecten. En ik ben er trots op dat ik daar nu in mijn werk van Rijkswaterstaat elke dag weer een bijdrage aan kan leveren. Om samen met elkaar die kennis en innovaties te ontwikkelen die we voor onze eigen netwerken nodig hebben. Dat we hier bij Rijkswaterstaat ook de middelen en de mogelijkheden hebben om daadwerkelijk aan die duurzame toekomst te werken en die ook te realiseren. Dit vind ik gewoon leuk! [wat is er te zien: Lachende mensen]

WVL klaar voor de toekomst

Rijkswaterstaat werkt aan het Nederland van overmorgen. Waarom en hoe we dat doen, vertellen WVL-directeuren in deze video.

[Werken aan het Nederland van overmorgen, water, Verkeer en Leefomgeving.] Iedere Rijkswaterstater werkt eraan dat Nederland iedere dag veilig, bereikbaar en leefbaar is. Het coalitieakkoord bevat vele uitdagingen, ook voor Rijkswaterstaat. Elk jaar 100.000 woningen erbij, ruimte voor water bieden, ruimte voor energieopwekking via windmolens, zonneparken. Dus veel claims op de ruimte. En dat vraagt om inpassing in de leefomgeving. Dat raakt mensen. Dat raakt ons in ons werk. Dus het is essentieel dat we dan letten op de kwaliteit van de leefomgeving als we al deze plannen willen waarmaken. Ik ben heel trots op Water, Verkeer en Leefomgeving, omdat wij de laatste vijf of zes jaar enorm aan de weg hebben getimmerd om bekwamer te zijn op data en wat wij nodig hebben en bekwamer te zijn om dat te digitaliseren. Als Rijkswaterstaat zijn we beheerder van de Noordzee. Maar de opgave die op ons afkomt, hoe we dus de Noordzee ook kunnen gebruiken om energie op te wekken, vraagt natuurlijk dat je als beheerder op een hele andere manier naar dit vraagstuk zou moeten kijken. Beleid maken is één. Maar goed uitvoeren is een tweede. Maar het belang ervan en de aandacht ervoor is wel toegenomen met name door de toeslagenaffaire. Het wordt steeds belangrijker gevonden dat de check gedaan wordt of de uitvoeringsorganisatie het kan waarmaken. Waar ik ontzettend trots op ben, is dat de mensen die bij Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat werken, nu al binnen Rijkswaterstaat, maar ook met de partners buiten, werken aan klimaatadaptatie. Aan de kennis die we daarvoor nodig hebben, door ver weg te kijken, maar het ook te verbinden aan wat we in het hier en nu in de operatie gaan doen. We zijn op een heleboel terreinen bezig met verbeteringen. Dus bijvoorbeeld met asfalt en zorgen dat asfalt langer meekan. We zijn bezig met verduurzaming en een heleboel onderwerpen rond het gebruik van natuurlijke materialen op en binnen de netwerken van Rijkswaterstaat. Als we dan toch onze spullen beheren en onderhouden dan moet dat gelijk op zo’n manier dat we ook toegerust zijn op de klimaatverandering, waar we nu al elk jaar mee te maken hebben. Overstromingen, schade door hitte of wegen die afgesloten moeten worden vanwege een heftige regenbui. Als wij er met Water, Verkeer en Leefomgeving in slagen om onze infrastructuur – mooie bruggen en vaarwegen – met strategie, kennis, nieuwe inzichten beschikbaar te houden voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Dan is voor mij de missie geslaagd. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. [Werken aan het Nederland van morgen, van overmorgen. Meer informatie kijk op Rijkswaterstaat.nl Een productie van Rijkswaterstaat 2022. Interviews: Marlouke Durville, hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer & Leefomgeving Ruud Splitthoff, directeur Leefomgeving Karin Middeljans, afdelingshoofd Data- en Informatiemanagement Herma de Wilde, directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit Lucas Bourdrez, senior Adviseur Uitvoerbaar Beleid Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water Klaas Groen, afdelingshoofd Kennis- en Innovatiemanagement Rick Klijberg, directeur Bedrijfsvoering]