Nieuwsbericht

Stand van zaken project ViA15

Gepubliceerd op: 21 november 2022, 09.02 uur - Laatste update: 17 februari 2023, 12.18 uur

Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State een definitieve uitspraak doet over project ViA15. Toch zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden, zoals de zittingsdatum bij de Raad van State en de eerste wetenschappelijke publicatie naar aanleiding van de archeologische opgravingen in het tracégebied.

Omgevingsmanager ViA15 Jacqueline te Lindert geeft een update.

Procedure van Raad van State over project ViA15

De procedure van de Raad van State over project ViA15 duurt langer dan verwacht. Het moment van een definitieve uitspraak is voorlopig onbekend. Te Lindert vertelt: Wel vindt op 22 november 2022 een zitting plaats over de beroepen die zijn ingediend naar aanleiding van het Tracébesluit ViA15 2021 en de nieuwe stikstofberekeningen.’

De Raad van State heeft in het kader hiervan stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd een advies uit te brengen over de gebruikte rekenmethode en de onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie.

Dit advies is inmiddels bij alle betrokken partijen opgeleverd. ‘Pas na de zitting kan er een uitspraak volgen. De verwachting is nu dat de uitspraak van de Raad van State volgt in het eerste kwartaal van 2023’, aldus Te Lindert.

Eerste wetenschappelijke publicatie ViA15-archeologie

De archeologen zijn enthousiast, want de eerste wetenschappelijke publicatie van de opgravingen in het tracégebied is een feit. In deze publicatie lezen we meer over de vindplaats Kollenburg langs de snelweg A12 bij Didam. Hier ontdekten de archeologen in 2019 2 bijzondere houten gebruiksvoorwerpen uit de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.).

Het ging om een houten schaal en houten kom, die beiden op een draaibank zijn gemaakt. Te Lindert: ‘Juist dat maakte deze vondsten zo bijzonder. Voor deze ontdekking dachten archeologen namelijk dat de kunst van het houtdraaien in Nederland in de IJzertijd nog niet bekend was.’

In de bibliotheek van via15.nl vinden liefhebbers de volledige wetenschappelijke publicatie.

Natuurcompensatie in gebied Rijntakken

Bij Cortenoever in de gemeente Brummen - onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken - zijn inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd om voormalig landbouwgebied geschikt te maken voor natuurontwikkeling.

Volgens het tracébesluit moeten we namelijk 294 m2 nieuw stroomdalgraslanden aanleggen. Dit is ter compensatie van natuur die verdwijnt waar de ViA15 het Pannerdensch Kanaal kruist.

Te Lindert: 'Rijkswaterstaat laat bij Cortenoever circa 1 hectare stroomdalgraslanden aanleggen. Dat is ongeveer 10.000 m2 en daarmee 34 keer meer nieuwe natuur dan we hier volgens de Wet natuurbescherming zouden moeten realiseren. Tevens leggen we 1 hectare glanshaverhooiland aan, zoals eerder was besloten, ook al is dat wettelijk niet langer verplicht.' 

'Om deze natuurontwikkeling mogelijk te maken is nu de bovenste laag landbouwgrond afgegraven, zijn oude stroomgeulen weer verdiept en is er strooisel uit het naastgelegen natuurgebied verspreid.' Staatsbosbeheer gaat het gebied de komende jaren beheren.