Stand van zaken project Wilhelminakanaal Sluis II

Nieuwsbericht

Stand van zaken project Wilhelminakanaal Sluis II

Gepubliceerd op: 15 april 2021, 09:42 - Laatste update: 19 april 2021, 18:25

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg zijn druk bezig met de voorbereiding van de herbouw van Sluis II in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Omgevingsmanager Sander Houweling vertelt over de stand van zaken.

Als omgevingsmanager voor het project Wilhelminakanaal Sluis II geeft Sander Houweling sturing aan het omgevingsteam. ‘Het eerste kwartaal van 2021 zijn we als projectteam bezig geweest met de voorbereiding van alle documenten voor de aanbesteding. En met de voorbereiding van de procedures die we als project doorlopen, zoals het projectplan Waterwet en de daarbij behorende stikstofaanpak. We organiseerden in maart 2021 bijvoorbeeld digitale gesprekken met bewoners, overheden en vertegenwoordigers van scheepvaart, natuurorganisaties en de recreatieve sector. In die gesprekken lichtten we het concept ontwerp-projectplan Waterwet toe en toetsten we of we in het projectplan voldoende aandacht besteden aan de thema’s die spelen bij de belanghebbenden. De eisen en wensen van de omgeving haalden we al eerder op. De informatie uit deze bijeenkomsten verwerken we de komende maanden in een ontwerp-projectplan Waterwet. Rond de zomer willen we dit presenteren, waarna belanghebbenden hierop kunnen reageren.’

Minder Hinder

De afgelopen maanden hebben Houweling en zijn team flink doorgewerkt. ‘Er is veel werk verzet’, beaamt hij. ‘We hebben ons verder verdiept in de stikstofaanpak en de gevolgen daarvan voor ons project en de planning. Dat blijft een lastige puzzel, waar we de komende maanden verder aan werken. Daarnaast hebben we samen met het contractteam en het technisch team de Minder Hinder-eisen opgesteld die we willen voorschrijven aan de aannemer.’

Monitoring

Het projectteam Wilhelminakanaal heeft een concept-plan van aanpak laten opstellen voor grondwatermonitoring. Dit plan is gedeeld met partners, zoals de gemeente, het waterschap en een deskundige geohydroloog. Zij hebben kritisch hebben meegekeken naar mogelijke geohydrologische gevolgen van het project. Houweling: ‘De bedoeling is dat we dit plan zo snel mogelijk op de markt brengen, zodat we ruim vóór aanvang van de werkzaamheden kunnen starten met monitoring. Daarmee krijgen we een beeld van de huidige situatie als nulmeting voor de toekomstige situatie tijdens en na de werkzaamheden.’

Aanbesteding in voorbereiding

De voorbereidingen van de contractstukken voor de aanbesteding zijn nagenoeg afgerond. De documenten zijn nu voor 95% gereed. ‘In 2021 gaan we op zoek naar een aannemer. Daarvoor gebruiken we een Design & Construct-contract. Dit betekent dat de aannemer niet alleen het project realiseert, maar na gunning ook het ontwerp tot in detail uitwerkt. Dat doet hij op basis van door ons opgestelde eisen en richtlijnen. We geven hem bijvoorbeeld een maatregelvlak mee: het vlak waarbinnen de nieuwe Sluis II gerealiseerd moet worden. Het is vervolgens aan de aannemer om binnen het maatregelvlak de precieze locatie uit te kiezen.’

Bijdrage gemeente Tilburg

Voordat de aanbesteding start, moeten de benodigde middelen voor het project beschikbaar zijn. Dat is een voorwaarde voor alle Rijksprojecten. Gemeente Tilburg draagt voor 15% bij aan de kosten voor het project Wilhelminakanaal Sluis II. Een definitief besluit over de bijdrage van de gemeente Tilburg is voor Rijkswaterstaat een randvoorwaarde om de aanbesteding te kunnen starten. Het voorstel voor het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor project Sluis II staat gepland voor behandeling in de gemeenteraad in mei 2021.

Persoonlijk contact

Houweling vertelt hoe de coronacrisis zijn werk als omgevingsmanager beïnvloedt. ‘Normaal gesproken spreek ik mensen vooral live. Ook informatiebijeenkomsten en marktconsultaties doen we het liefste fysiek. Helaas kan dat nu niet. Daarom vinden bijna alle overleggen telefonisch plaats of door middel van videobellen. Ik nodig iedereen uit de omgeving van het Wilhelminakanaal in Tilburg van harte uit om bij vragen contact met mij op te nemen. Dat kan via het centrale emailadres.’

Meer nieuws Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III