Naar een vitale infrasector: goede voortgang in transitieaanpak Rijkswaterstaat en markt

Nieuwsbericht

Naar een vitale infrasector: goede voortgang in transitieaanpak Rijkswaterstaat en markt

Gepubliceerd op: 1 april 2021

Rijkswaterstaat en markpartijen boeken goede voortgang in de in maart 2020 ingezette transitie ‘naar een vitale infrasector'. Er zijn diverse projecten opgestart waarin ervaring wordt opgedaan met nieuwe samenwerkings- en contractvormen die moeten leiden tot een goede risicobeheersing, betere voorspelbaarheid en een gezond financieel resultaat. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat informeerde de Tweede Kamer over de voortgang en de resultaten tot nu toe.

Ontwikkelingen en resultaten

Sinds de start van het programma in het voorjaar van 2020 is al een aantal belangrijke resultaten geboekt, zo meldt de minister. Zo is de aanbesteding van de renovatie van de A12 IJsselbruggen inmiddels gestart. Met het tweefasenproces worden afspraken voor een gedeelte of het hele project pas gemaakt als risico’s beter in te schatten zijn en daarmee duidelijke afspraken te maken zijn over de risicoverdeling en eventuele resterende onzekerheden. De aanbesteding van 2 andere tweefasenprojecten start binnenkort. Nog voor de zomer komt een deel van het project A27 Houten-Hooipolder op de markt en ook de renovatie van tunnels in de A73 start medio 2021.

Ook bij de verbetering van onderhoudscontracten zijn goede resultaten bereikt. Prestatiecontracten en andere onderhoudscontracten worden flexibeler, effectiever en efficiënter ingericht. De ervaring die is opgedaan met onder meer het contract voor onderhoud aan snelwegen in Midden-Nederland en de stuw- en sluizencomplexen in Oost-Nederland, wordt gebruikt bij de ontwikkeling van andere prestatiecontracten.

Binnenkort verschijnt de Rijkswaterstaat innovatieagenda. De agenda brengt focus aan in de innovatieopgaven die in samenwerking met de markt worden opgepakt, onder meer met manieren van aanbesteden die het innovatieve vermogen van de markt optimaal benutten. Met het instrument Small Business Innovation Research (SBIR) ontwikkelen we innovaties op het gebied van circulaire viaducten om vervolgens toe te passen in andere projecten. Ook start binnenkort de renovatie van een aantal sluizen in Zeeland via een zogeheten portfolio-aanpak. Hiermee maken we het voor bedrijven mogelijk om over meerdere vergelijkbare objecten heen risico’s te reduceren, faalkosten te verminderen en innovaties toe te passen.

Taskforce Infra

De Taskforce Infra, waarin Rijkswaterstaat en brancheorganisaties in de bouw- en technieksector samen optrekken is een belangrijke aanjager van de beoogde transitie. De Taskforce heeft aan het begin van de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld om het werk zoveel mogelijk te laten doorgaan en waar mogelijk zelfs versneld aanbesteed en uitgevoerd te krijgen. De manier waarop marktpartijen en Rijkswaterstaat de coronacrisis hebben aangepakt is een goed voorbeeld voor de manier van samenwerken die nodig is bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Nederlandse infrastructuur. Meerdere werkgroepen van Rijkswaterstaat en marktpartijen werken samen aan een verdieping van de vraagstukken die in de Taskforce aan de orde komen, met als doel om gerichte voorstellen te doen voor de verandering en de verbetering van aanpak en processen.

Herijking van de aanpak

In 2021 start Rijkswaterstaat met een 1e evaluatie van de gekozen aanpak. Een externe partij zal de evaluatie uitvoeren en onderzoeken in hoeverre de aanpak bijdraagt aan de gestelde doelen. Op basis van deze evaluatie zullen we de gekozen aanpak verdere aanscherpen. Rijkswaterstaat doet dit samen met de markt via onder andere de nauwe samenwerking in de Taskforce infra 2.0.

Over het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Een complexe opgave. Zo vragen de ambities op het gebied van circulariteit en het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering om nieuwe oplossingen en biedt nieuwe digitale technologie mogelijkheden voor een betere doorstroming van verkeer op wegen en waterwegen en meer voorspelbaar onderhoud.

Om deze opgave kostenefficiënt, betrouwbaar en voorspelbaar te kunnen waarmaken werken we samen met de markt aan het versterken van 3 condities. Het samenwerken vanuit voldoende expertise in de gehele keten gericht op de veranderende opgave, het bijdragen aan een financieel gezonde, productieve sector waarin beheerst met soms inherente risico’s wordt omgegaan en een sector waar voldoende ruimte is voor innoveren en leren.