Waterkwaliteit verder omhoog door Kennisimpuls

Nieuwsbericht

Waterkwaliteit verder omhoog door Kennisimpuls

Gepubliceerd op: 9 april 2019, 16:28 - Laatste update: 9 april 2019, 16:51

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar deze ontwikkeling stagneert. Daarom is de 'Kennisimpuls Waterkwaliteit' gestart.

In dit kennisprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en verschillende kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden.

Waterkwaliteit

Vanuit de Rijksoverheid werkt Rijkswaterstaat samen met waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten, kennisinstituten, natuur, zorg- en landbouworganisaties en de industrie hard aan de kwaliteit van het water. Of het nu gaat om recreatie, natuur, drinkwater, landbouw, industrie of scheepvaart: ons water heeft continu onderhoud nodig.

Directeur Veiligheid en Water Katja Portegies: ‘Bij Rijkswaterstaat zijn we continu bezig om, samen met onze partners, de doelstellingen voor schoon en gezond water in 2027 te behalen. Het toepassen van beschikbare en nieuwe kennis is daarbij cruciaal. We hebben in de afgelopen decennia al veel bereikt, maar er komen steeds nieuwe uitdagingen bij, zoals nieuwe medicijnen, waarvan resten in het water terechtkomen. Daar doen we onderzoek naar.'

Vraaggestuurd programma

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde begin 2016 in haar rapport ‘Waterkwaliteit nu en in de toekomst’ dat geplande verbetermaatregelen zeer waarschijnlijk niet leiden tot het bereiken van de gewenste waterkwaliteit in 2027. Dan moeten EU-lidstaten alle maatregelen genomen hebben om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die doelen omvatten zowel de samenstelling van waterflora en -fauna, als de concentraties aan chemische stoffen. Het PBL stelt in dit rapport dat een slimme combinatie van maatregelen nodig is om de doelen alsnog te halen.

De boodschap van PBL werd gehoord en leidde in november 2016 tot de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van kennis. Welke kennis hebben waterkwaliteitsbeheerders én belanghebbenden (zoals de landbouw) nodig om de ambities van de Delta-aanpak en de KRW-doelen daadwerkelijk te realiseren? Deze vraag heeft geleid tot de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In het programma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden, zoals de aanwezigheid van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Met dit inzicht kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Kennis cruciaal voor verbetering

Marcel van den Berg, senior adviseur Waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat, treedt namens het ministerie op als gedelegeerd opdrachtgever in de Kennisimpuls Waterkwaliteit. 'In opdracht van de beleidsdirectoraten van dit ministerie en andere departementen ontwikkelen, delen en borgen wij de benodigde kennis om ons land ook in een veranderend klimaat, veilig , leefbaar en bereikbaar te houden', zo vertelt hij. 'We hebben de wijsheid niet in pacht en trekken samen op met onze collega waterbeheerders. De deelnemende kennisinstellingen doen dat ook. Zo hebben wij gezamenlijk een goed doordacht kennisprogramma opgezet met aandacht voor integratie met andere kennisvelden. Dat is belangrijk omdat de uitdagingen divers zijn en regelmatig buiten de invloed van de beheerders vallen. We willen we bijvoorbeeld op zoek naar een manier om gedrag van burgers en andere gebruikers te veranderen.’.

Eén ingang naar bestaande en nieuwe kennis

Met de Kennisimpuls Waterkwaliteit geeft de minister gehoor aan de vraag vanuit de Tweede Kamer naar een eenduidige kennisbasis voor waterkwaliteit. Deelnemende partijen brengen bestaande en nieuwe kennis bijeen en maken die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. De eerste projecten zijn gestart in 2018. Vanaf vandaag is de voortgang van het programma, en de kennis die het in 4 jaar oplevert, te volgen op de website Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het budget bedraagt meer dan 10 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven financieren het programma.